Personel Puantaj Bilgileri

Personellerin puantaj bilgilerinin girileceği bölümdür. Bu girilen değerlere göre personelin puantajı hesaplanacak ve diğer ekranlarda bu hesaplamanın özeti görüntülenecektir. Bilgi-1, Bilgi-2 ve Bilgi-3 ekranlarına elle müdahale yapılamaz, sadece izlenebilir. Şirketin içinde bulunduğu aydan önce işten çıkan personeller için puantaj girişi yapılamaz.

Personel puantaj bilgileri ekranındaki her bir sekme aşağıda ayrı ayrı anlatılacaktır.

Kazanç, Yardım, Kesinti

Sicil No

Puantaj girişinin yapılacağı personelin sicil numarasının seçileceği sahadır. Seçilen personel için ücret girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu sahadan yeni sicil kartı açılamamaktadır.

Kazanç/ Yardım/ Kesinti

Bu bölüm yardımı ile personelin puantajına girilecek olan değer ya da tutarların kazaç mı, yardım mı yoksa kesinti mi olacağı belirtilecektir. Personel için grid ekranda tanımlı olarak görülen kazanç, yardım ve kesintilerin herbiri için kayıt girilebilecek, bunlar dışında bir tanımlama yapılamayacaktır. Örneğin kazanç seçilmesi durumunda grid ekranın sol tarafında görülen kazançlar için kayıt girilebilecektir. Ekranda listelenen bu kazanç, yardım ve kesintiler de Ücret Hesaplama Kod Girişinden yapılan kayıtlardır. Grid ekranda listelenen kazanç, yardım ve kesintiler i bakınız Kayıt/Personel Bilgileri/Ücret Hesaplama Kod Girişi.

Sıra No

Kazanç, yardım, kesinti bölümünde yapılan seçime göre hangi sıradaki kazanç, yardım ya da kesintiye kayıt girileceği seçilecektir. Örneğin bir önceki sahada kazanç seçilmesi durumunda sıra no’nun yan tarafındaki rehberde grid ekranda görülen kazançların sıra numaraları listelenecektir. Bu kazançların her biri için kayıt girilebilecektir.

Değer

Ücter Hesap Kod Girişi’nden tanımlanan kazanç, Yardım ya da kesintilerin ay, gün, saat ya da miktar gibi çarpanlara sahip olması durumunda aktif olan sahadır. Örneğin kazaçlardan, normal kazanç için bu sahaya gün değeri girilebilir.

Tutar

Seçilen kazanç, yardım ya da kesintinin parasal tutarının girilebileceği sahadır. Değer sahasına giriş yapılması durumunda bu saha, personelin ücret bilgisine bağlı olarak, otomatik hesaplanıp ekrana getirilir. Örneğin normal kazanç için 25 gün değeri girildiğinde, personelin ücret girişi aylık olarak yapılmışsa, 25 güne karşılık gelen tutar hesaplanıp getirilecektir. Ekrana yansıyan rakam üzerinde istenirse değişiklik yapılabilecek ve değiştirilmiş rakam kaydedilebilecektir.

Neti

Bu saha, Ücret Hesaplama Kod Girişi’nde ssk günü hiçbiri olarak seçilen kazanç ya da yardımlar için aktif olarak gelmektedir. Personele verilecek olan kazanç ya da yardım rakamı net olarak veriliyor ise bu sahaya giriş yapılması gerekmektedir. Girilen net rakamın brütleştirilmesi ayrı bir işlem olarak yapılacaktır. Bu işlem, ilgili kayıt seçili iken ekranda fare ile sağ tıklandığında çıkan Tek Kazanç Yardım Brütleştirme  işlemidir. Bu işlem seçildiğinde rakamın brütü program tarafından hesaplanıp tutar sahasına yansıtılacaktır.

Muafiyet

 

Borç Tutarı, Taksiti, Faizi

Personelin işletmeden aldığı ve gelecek aylarda taksitle ödeyeceği borç tutarı varsa bu sahalar kullanılmalıdır. Borç tutarı sahasına personelin aldığı toplam borç tutarı, taksiti sahasına her ay ödeyeceği tutar, faizi sahasına da ödemelerde faiz çalıştırılacaksa bu faizin aylık yüzde oranı yazılmalıdır. Bu tanımlamaların yanı sıra, Ücret Hesap Kod Girişi/ Kesinti tanımlamalarında çarpanı  borç taksidi olan, bir Borç Taksiti kesintisi sahasının tanımlanması gereklidir.Bu şekilde tanımlamalar yapıldıktan sonra her ay personelin ödeyeceği borç miktarı, faiziyle beraber hesaplanıp Borç Taksiti kesintisine yansıtılır ve yeni aya devirler yapıldıkça Borç toplamından ödenen taksitler düşülerek kalan borç izlenebilir.

Sıra No

Grid ekranda görülen muafiyetlerden hangi sıra numarasına sahip olana kayıt yapılacağının seçildiği sahadır. Sıra No’nun hemen yanındaki rehberde ve grid ekranda Ücret hesaplama Kod Girişi bölümünden tanımlanan kayıtlar listelenecektir.

Tutar

Sıra numarasında seçilen muafiyetin parasal tutarının girileceği sahadır.Ücret Hesaplama Kod girişinde tanımlanan muafiyet için sabit bir muafiyet rakamı tanımlanmış ise bu rakamlar tutar hanesinde görüntülenecektir. Bu durumda istenirse rakam üzerinde değişiklik yapılabilecektir.Bu sahada girilen rakamlar kişininin o ayki gayri safi rakamı üzerinden düşülecek ve net gelir vergisi matrahına ulaşılacaktır.

 

Burada Yaşam Sigortası veya başka türlü özel bir sigortayla ilgili makbuz karşılığı yapılan bir muafiyet tanımlanmışsa bu muafiyetin tutarı personelin SSK prim tutarını geçemez. Eğer personelin SSK prim tutarından daha yüksek bir rakam girilirse bu rakamın SSK primi kadarı Vergiden muaf tutulacaktır.

Bilgi-1

Kazançlar

Normal

Bu bölümde Normal Kazanç, Haftalık Tatil, Ücretli İzin kazançlarının toplamı görüntülenecektir.

 

Ek

Bu sahada önceki ekranda tanımlanan tüm ek kazanç tutarlarının toplamı gösterilecektir. Örneğin fazla mesailer.

 

Yardım

Bu sahada önceki ekranda tanımlanan tüm sosyal yardım tutarlarının toplamı görüntülenecektir.

 

Toplam

Bu sahada tüm kazançların toplamı, yani kişinin hak ettiği Brüt Kazanç toplamı görülür.

Yasal Kesintiler

Ssk

Ssk işçi ve işsizlik kesintisi tutarının gösterildiği sahadır.

Gelir Vergisi

Gelir vergisi kesintisi tutarının gösterildiği sahadır.

Damga Vergisi

Damga vergisi tutarının gösterildiği sahadır.

Toplam

Ssk, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintilerinin toplamının gösterildiği sahadır.

Diğer Kesintiler

İstihkak

İstihkak bölümünde personelin Brütünden, Yasal Kesintilerinin düşülmüş hali, yani net maaşı görüntülenir.

 

Özel

Bu sahada önceki ekranda tanımlanmış olan kesintilerin toplamı gösterilir.

 

Ters Bakiye

Bu sahada, varsa önceki aylardan kalan eksi bakiyesi görüntülenir.

 

Yuvarlama

Bu sahada, eğer işyerinde yuvarlama opsiyonu varsa o ayki  yuvarlama tutarı görüntülenecektir. Yuvarlama ile ilgili daha geniş açıklama Şirket Bilgileri Girişi bölümündedir.

Ödenecek

Bütün kesintiler yapıldıktan sonra personelin eline geçecek net tutar, bu sahada görüntülenecektir.

 

Ekranda bulunan bu üç tablo personelin puantajının özetidir.

Bilgi-2

 

Bu tabloda, ay içi devir uygulaması kullanılıyor ise ay içinden devreden ve içinde bulunulan aydaki puantajda hesaplanan SSK normal, izin günleri, işçi, işveren matrahları ve primlerinin, işçi/  işveren oranlarının; tasarruf kesintisi işçi/  işveren matrahları ve kesinti tutarlarının detaylı dökümleri izlenebilir.

Bilgi-3

Gayri Safi

Bu sahada vergiye tabi brüt kazançlardan SSK ve işsizlik kesintilerinin düşürülmüş hali gösterilmektedir.

Toplam İnd.

Bu sahada Özel,Göçmen ve Sakatlık indirimlerinin toplamı gösterilmektedir.

Diğer Muaf.

Bu sahada, ek kazanç, yardım ve kesintilerin vergiden muaf kısımları ve Gv. Muaf olarak tanımlanan muafiyetlerin toplamı gösterilmektedir.

Net Gv. Mat.

Bu sahada, gayri safi kazaçtan, toplam indirim ve diğer muafiyetler düşüldükten sonra bununan net gelir vergisi matrahı gösterilmektedir.

Dev. Gv. Mat.

Bu sahada personelin bir önceki ay sonu itibarıyla devreden vergi matrahları toplamı gösterilmektedir.

Küm. Gv. Mat.

Bu sahada içinde bulunulan ayki gelir vergisi matrahıyla birlikte kümüle vergi matrahı gösterilmektedir.

Dev Gv. Tutar

Bu sahada personelin bir önceki ay sonu itibarıyla devreden gelir vergisi tuturları toplamı gösterilmektedir.

Küm Gv. Tutar

Bu sahada içinde bulunulan ayki gelir vergisi tutarıyla birlikte kümüle vergi tutarı gösterilmektedir.

G. İade

Personellerin özel gider indirimi tutarları mahsup başlangıç ayından itibaren, hesaplanan gelir vergisi tutarına mahsuben iade edilecektir. Kalan bakiye bir sonraki aya sarkıtılacaktır. G.İade bölümünde ilgili ayda personele ödenen iade tutarı gösterilmektedir.

G. İade Dv.

İçinde bulunulan ayda gelir vergisi iadesi yapıldıktan sonra, ileriki aylarda daha ne kadarlık ödemenin yapılması gerektiği bu sahada gösterilmektedir.

Kal. Gv.

Personele iade tutarı tamamlandıktan sonra, ilgili ayda kalan gelir vergisi var ise bu tutar kalan gelir vergisi sahasında gösterilecektir ki, bu tutar o ayda ödenmesi gereken vergi olup muhtasardan mahsup edilmeyecek tutardır.

Dv. Matrahı

Bu sahada damga vergisi matrahı gösterilmektedir.

Dv. Tutarı

Bu sahada damga vergisi tutarı gösterilmektedir.

 

Bu ekranda bir takım hatalar olduğunu düşünüldüğünde, diğer ekranlara dönüp girilen tutarların doğruluğu kontrol edilmelidir ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Daha sonra Bilgi-3 ekranına dönülürse yapılan değişikliklerin anında puantajda düzeltildiği görülecektir.

Personel Puantaj Bilgilerinde Kullanılan Kısa Yollar

Personel Puantaj Bilgileri ekranı, Kazanç/Yardım/Kesinti ekranında farenin sağ tuşu tıklanarak aşağıdaki kısa yollara ulaşılabilmektedir.

Tek Kazanç Yardım Brütleştirme

Personele net olarak verilmesi gereken kazanç ya da yardımların brüt rakamlarının hesaplanması için kullanılması gereken işlemdir. Puantaj ekranında kazanç ya da yardım girilirken “Neti” sahasına giriş yapılmalı ve kaydedilmelidir. Daha sonra kazanç ya da yardım gridden seçilip sağ klik/tek kazanç yardım brütleştirme işlemi yapılmalıdır. Bu işlemin, her bir kazanç ya da yardım için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Bu işlem personel bazında yapılmaktadır. Bunun dışında tüm personellere netten verilmek istenen bir kazanç ya da yardım Hızlı Puantaj Atama adımından yapılmalıdır.

Hızlı Puantaj Atama işlemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Personel/İşlemler /Puantaj İşlemleri/Hızlı Puantaj Atama.

Tüm Kazanç Yardım Brütleştirme

Netten ücretten anlaşmalı personellerin puantajlarının yeniden brütleştirilmesi için kullanılan işlemdir. Puantajlar oluşturulduktan sonra, yasal tanımlamalarda yapılan değişiklikler, ücret değişikliği, eksik çalışılan günlerin kaydı gibi işlemler yapılması durumunda, puantajda bulunan rakamların brütlerinin yeniden hesaplatılması gerekmektedir. Bu hesaplamanın yapılmasını sağlayan işlem “Tüm Kazanç Yardım Brütleştirme”dir. Tüm Kazanç Yardım Brütleştirme aşağıdaki işlemleri yapmaktadır:

·         Ücret Hesaplama Kod Girişi’nde çarpanı U-Ücret Nevi, A-Brüt Ay, G-Brüt Gün, S-Brüt Saat olan kazanç ve yardımlar dikkate alınır

·         Puantajda belirtilen gün sayısı ve yeni parametreler dikkate alınır

·         Toplam çalışılan gün için önce net istihkak hesaplanır

·         Bulunan net brütleştirilir

·         Brüt, çalışılan gün ağırlıklarına göre puantaj tutarlarına dağıtılır

 

Bu işlem personel bazında yapılmaktadır. Bunun dışında tüm personellerin brütlerinin tekrar hesaplanması gerektiği durumlarda Personel/İşlemler/Puantaj İşlemleri/Tüm Kazanç Yardım Brütleştirme işlemi kullanılmalıdır.

Özel Sigorta Brütleştirme

Özel sigorta kesintisi olan personellerde, yapılan tanımlamalar doğrultusunda özel sigorta kesinti tutarlarının hesaplanması sağlanır. Özel Sigorta Uygulaması hakkında detay bilgi için bakınız Ekler/Özel Sigorta Uygulaması.

Güne Bağlı Hesaplama

Çalışma gününe bağlı olarak verilen kazanç ve yardımların hesaplanması için kullanılan işlemdir. Güne bağlı hesaplamalar ile ilgili detay bilgi için bakınız Ekler/Güne Bağlı Hesaplamalar.

Eksik Gün/İzin Girişi

Personellerin puantajları girilirken eksik ya da izin günlerinin de kolaylıkla girilebilmesi için kullanılan kısayoldur. Bu tuşa basıldığında Personel İzin Girişi ekranına ulaşılacaktır. Personel İzin Girişi hakkında detaylı bilgi için bakınız Personel/Kayıt/Personel Bilgileri/Personel İzin Girişi.

Gönder

Ekranda gösterilen bilgilerin Word, Excel, Calculator ve Writer’a gönderilmesi için kullanılmaktadır.