Cari Hesap Çek Alındı Kaydı

Müşterilerden alınan çeklerin kayıtlarının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde girilen kayıtlar diğer modüllerle de entegre olduğundan, cari hesaplarda ve entegre havuzunda kayıt oluşacaktır.

 

Çek No

Kaydetmiş olduğunuz çeke programın vermiş olduğu numaradır. Çek numaraları, yeni çek kayıtları için son kalınan çek numarasından bir artırılarak program tarafından getirilir. Elle müdahale edilemez.

Alındı Bordro No

Bordro, şirketinizin aynı günde bir müşteriden almış olduğu, bir veya birden fazla adette ve aynı makbuza ait çeklerin bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sistemdir. Çeklerin bordro altında takibi, raporlamalarda ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylıklar sağlar. Bordro Numarası program tarafından başlatılıp, her yeni giriş makbuzunda ya da çıkış makbuzunda birer artırılarak sıra takip eder.

Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için İşlemler/ Çek Numarası Değişikliği menüsü kullanılmalıdır. Bu işlemin kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Müşteri Çekleri/İşlemler/Çek Numarası Değişikliği

Müşteriden aldığınız yeni çeklerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program size bir Alındı Bordro No su ile kayıt yapma olanağı verir. Bu numarada yapacağınız değişiklikler programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağından dikkatli olunmalıdır. Değişiklik yapacağınız bordro numarasının daha önceden kaydettiğiniz çeklerin hiçbirinde yer almaması yani bu bordro numaralarının boş olması gerekir.

Bir makbuza (bordro) ait bir tek çek var ise bu bordroda bir adet çek, bir makbuzda birden fazla çek var ise bu çekler arka arkaya girilerek, programın çekleri aynı alındı bordro numarasına ataması sağlanır. Alındı bordrosu, tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bir bordro için numaralar, program tarafından en son hangi numarada kalınmış ise bir artırılarak devam ettirilir. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydı eklenmek isteniyorsa, ilgili bordro numarası ilgili sahaya tekrar girilerek çek kayıtlarına devam edilebilir. Alındı bordro numarası ile kaydettiğiniz çeklerinizi bu işlemden sonra topluca izleme ve yine topluca iptal etme olanağına sahipsiniz.

Bir veya birden fazla çeki tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair, bilgisayara bilgi vermek açısından ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerin işlenebilmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdır.

Birden fazla çekin bulunduğu alındı bordrosunda, tek bir çekin düzeltmesi veya iptali söz konusuysa;  alındı bordro numarası yazılarak daha önce kaydedilmiş olan bordroya girilerek ilgili çek grid’ den çağırılır. Düzelme veya iptal(F7) işlemi yapıldıktan sonra sonucun diğer modüllere yansıyabilmesi için Bordro Tamamlama işlemi yapılır.

Bir çek üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılabilmesi için o çekin portföyde bulunması gereklidir. Ciro edilmiş çekler üzerinde düzeltme ve iptal yapılamaz.

Giriş Tarihi

Kaydedilen çeklerin şirkete giriş tarihidir. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak gelir ve çek girişi yapılmadan önce, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir. Cari hesap çek alındı kaydı ekranında çek girişi yapıldıktan sonra değiştirilemeyecek tek saha çekin/çeklerin giriş tarihleridir. Şayet giriş tarihinde bir hata yapıldıysa Toplu Giriş İptali işlemi ile bordro tamamen iptal edilip tekrar girilmelidir. Bordronun iptali ile ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Toplu Giriş İptali.

Verenin Kodu

Çekleri veren müşterilerin cari hesap kodudur. Bu sahaya girilen kodun, önceden Cari/Cari Hesap Kayıtları bölümünden tanımlanmış olması gerekir.

Asıl/Ciro

Kaydedilen çek, veren kişinin kendi çeki ise bu sahayı Asıl, eğer çek veren kişiye de ciro edilmiş ise, yani asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise bu saha Ciro olarak işaretlenmelidir. Müşteriden gelen ciro çeklerin karşılıksız çıkma durumunda çekin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına yansıtılır, diğer durumlarda asıl borçlusu çeki veren kişi ise bu müşteri kara liste kaydına alınacaktır.

Asıl Borçlu

Kaydedilen çek asılsa, yani veren kişinin kendi çekiyse, veren kişinin ismi bu sahaya program tarafından atanır ve bu sahaya bilgi girilmesine izin verilmez. Çek ciroluysa, yani veren kişinin kendi çeki değilse, bu sahaya asıl borçlusunun ismi yazılır. Eğer asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise bu sahaya asıl borçlunun cari kodu girilir.

Ciro Eden

Kaydedilen çek asılsa, yani veren kişinin kendi çekiyse, bu saha program tarafından boş olarak bırakılacak, okutulmadan atlanacaktır. Çek ciroluysa, yani veren kişinin kendi çeki değilse, verenin ismi program tarafından atanacak ve yine okutulmadan atlanacaktır.

Rapor Kodu

Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdür.

Örneğin: çeklerin bankasına göre gruplar oluşturarak rapor koduna göre listeler alabilirsiniz.

Cari Rapor Kodu

Rapor kodu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadır. Bu sahaya bilgi girişi yapılabilmesi için Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretli olması gerekmektedir.

Vade Tarihi

Kaydı oluşturulan çekin ödenme (vade) tarihidir.

Ödeme Tarihi

Vade tarihi itibarıyla çekin opsiyonlu ödenme tarihidir. Çekin kaydı sırasında ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında bu sahaya dekontun işlendiği tarih atılarak değiştirilir.

Özellikle şirketinizin bulunduğu şehirden farklı şehirlerdeki (uzak iller için) çekin gerçek tahsil günü olarak ya da tatil günlerine denk gelen tarihlerde gerçek tahsil tarihi program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu sahaya kaydedilerek, çeklerle ilgili raporları bu tarihe göre listeleyebilirsiniz.

Yer Kodu

Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünden girilen her çek için, program bu sahayı “PORTFÖY” olarak atar. Bu sahaya erişilemez, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Çekin Bankası

Çekin hangi bankanın çeki olduğuna ait bilginin girilebileceği sahadır. Raporlarınıza yöneliktir. İleride erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulmalıdır. Çeklerle ilgili raporlama ve işlemlerde, çeklerinizin listesi ekranda görüntülenecek ve bu çeklerden istediğiniz bir tanesinin üzerine gelip fareniz ile tıkladığınızda, seçtiğiniz çek işlem görecektir. Bu gibi durumlarda çekin bankası çeklerin seçilmesinde önem kazanacaktır.

Hesap No

İlgili çekin banka hesap numarasının girileceği sahadır.

Seri No

Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy dökümlerinizde bu sahada girilen çek numaraları listelenecektir.

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan Plasiyer Uygulaması parametresinin işaretlenmesi durumunda kullanılabilen sahadır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması isteniliyor ise bu saha tanımlanacaktır. Cari sabit kayıtlarından ilgili müşterinin plasiyer kodu bu sahaya program tarafından getirilecektir. Boş olarak geçilebilir ama saha üzerinde değişiklik ancak Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlı olan bir plasiyer kodu ile yapılabilir. Eğer plasiyer kodu daha önce Cari Modül/Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise bu sahaya giriş yapılamayacaktır. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde “Proje uygulaması var mı” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Proje Uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş ve çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanmaktadır ve boş geçilememektedir. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşmaktadır.

Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı

Müşteri Çekleri/ Parametre Girişi ekranında “Döviz Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlenmiş ise çek tutarı bilgisinin girilmesinden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.

 

 

Girilen tarihe göre günlük kur ilgili sahada belirir. Ekrana yansıtılan kur değeri istenirse değiştirilir. Aynı ekranda sorgulanan tutar sahasına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp YTL değerini hesaplayarak çek tutarı sahasına atar. Çeklerin girilen döviz bilgileri, ekrandaki döviz tipi, kur ve döviz tutarı sahalarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. YTL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden geçilmelidir.

Tutar

Kaydettiğiniz çeklerin Türk Lirası olarak tutarıdır.

 

Bir bordroda toplam ne kadar tutarda ve kaç adet çek kaydettiğiniz ekranınızın alt bölümündeki pencerede bilgi olarak verilmektedir.

 

Bordro Tamamlama

Portföye alınacak olan çek veya çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.

 

Çek Toplamı

Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır.

Adat Baz Tarihi

Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.

Bordro Basımı

Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir.

Özel Bordro Basımı

Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır.

Açıklama Basılsın

Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.

Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı

Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.

Parçalama Yapılsın

Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisinden alınan çek veya çeklerin, bünye içerisindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir.

 

 

Örn: A, B ve C firması adı altında 3 ayrı firmayla çalışıyor olalım. A firmasının verdiği 300 TL’ lık çeklerin 150 TL’ si B firmasının borcuna mahsuben, 50 TL’ si ise C firmasına mahsuben veriliyorsa;

A firması için:100

B firması için:150

C firması için:50 dağıtım yapılmalıdır.

 

Ø       Parçalama işleminin yapılabilmesi için bordroda bulunan tüm çeklerin döviz tiplerinin aynı olması gerekmektedir.

R.K. (Rapor Kodu)

Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdür.

Örneğin: çeklerin bankasına göre gruplar oluşturarak rapor koduna göre listeler alabilirsiniz.

Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır.

Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)

Rapor kodu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadır. Bu sahaya bilgi girişi yapılabilmesi için Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretli olması gerekmektedir.

Bordroya çek eklenirken de cari rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı cari rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen cari rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır.

 

Bir bordroya ait çek kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar çek alındı kaydına girildiğinde karşınıza öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili aşağıdaki ekran çıkacaktır.

 

 

İptal deyip işleminize devam edebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir.

Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri

 

Yardımcı Programlar /Şirket/Şube/Parametre Kayıtları ekranında “Döviz

Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumda ve cari hesapları döviz bilgileri ile takip eden firmalar için, bordro tamamlama ekranından sonra döviz bilgilerinin girileceği ekran çıkar. Eğer çek dövizli bir çek değil ise girilen çek bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değeri ile aktarılması için bu ekranda  döviz tipi, kur tarihi, kur tutarı girilmelidir. Program, çeklerin toplam YTL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesaplayacağı döviz tutarını, cari hesabın hareket kayıtlarındaki döviz tutarı sahasına aktarır. Bu ekrandan girilen döviz bilgileri çeklerin tutar değerlerini oluşturmayacak ya da herhangi bir değişime neden olmayacak, sadece ilgili carinin döviz raporları için döviz tutarı sahasına aktarılacaktır.

 

Özel Hesap Kapatma

 

 

 

Cari Hesaplarını özel hesap kapatma sistemine göre takip edenler için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma ekranı çıkar. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra ‘seçilenleri kapat’ butonuna basılarak kapatılır.

Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlış Cari Modül/ Özel Hesap Kapatma bölümünden düzeltilebilir, değiştirilebilir ve izlenebilir. Özel hesap kapatma uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Özel Hesap Kapatma.

Cari Hesap Çek Alındı Kaydında Kullanılan Özel Tuşlar

 

Cari Hesap Çek Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna tıklandığında bazı kısa yol seçenekleri gelecektir.

Toplu Müşteri Çekleri Girişi

Mevcut bordroya çek kaydı girildikten sonra, bu çek ile aynı tutara sahip ve aynı seriden birden fazla çekin program tarafından oluşturularak bordroya eklenmesi için kullanılan seçenektir. Bu seçenek, Cari Hesap Çek Alındı Kaydında iken farenin sağ tuşuna basıldığında gelen menüden Toplu Müşteri Çekleri girişi seçilir.

 

Çek Sayısı

Seçilen çekten kaç tane oluşturulacağının belirlendiği alandır.

Vade Günü

Çeklerin vadelerinin belirli bir vade aralığı ile oluşması isteniyorsa, aralığın kaç gün olacağı ya da sabit bir vade tarihi olması isteniyorsa, çeklerin vade tarihlerinin ayın kaçı olacağının belirlendiği alandır.

Vade aralığı

Çeklerin vade tarihlerinin belirli bir gün aralığına göre oluşması için kullanılan seçenektir. Örneğin, seçilmiş olan çekin vadesi 28.02.2006 ve oluşturulacak olan seri çeklerin vade günü 30 ise program vade tarihlerine 30 gün ekleyerek diğer çekleri oluşturacaktır.

Sabit Vade

Vade günlerinin her ayın belirli bir günü olacak şekilde düzenlenmesi isteniyorsa kullanılacak seçenektir. Yukarıdaki örneğe göre oluşacak olan çeklerin vadesi her ayın 30’u olacaktır.

Veren Kodu Değişikliği

 

Çeki ciro eden cari hesabın kodunda bir yanlışlık yapıldıysa, çek seçilerek farenin sağ butonuna basılır ve gelen ekrandan veren kodu değişikliği seçeneği seçilir. Yeni kod yazılıp tamam butonuna basılır. Böylece Çeki veren kişinin cari kodu değiştirilmiş olur. Bordro tamamlama denilerek çekler kayıt edilir.

Toplu Proje Kodu Değişikliği

 

Girilmiş olan çeklerin proje kodunda bir hata yapıldıysa ekranın herhangi bir yerinde farenin sağ butonuna basılarak proje kodu değişikliği yapılabilir.