Satış İrsaliyesi

 

Müşterilere yapılan satışların, mal sevkıyatı sırasında, fatura aşamasından önce sevk irsaliyesi düzenlendiği durumlarda, sevk irsaliyesi kayıtlarını girebileceği, bu türden girilmiş irsaliyelerin tekrar çağırılıp izlenebileceği, düzenlenebileceği, kayıt sonunda irsaliye basımının yapılabileceği bölümdür. Satış irsaliyesi, birkaç sayfadan oluşmakta, ancak bu sayfalardan bazıları sadece belirli bazı parametrelerin işaretlenmesi sonucunda ekrana gelmektedir.

1-     Sipariş Bilgileri

2-     Üst Bilgiler

3-     Koşul Bilgileri

4-     Kalem Bilgileri

5-     Toplamlar

6-     Vadelere Bölme

Sipariş Bilgileri

 

Sipariş takibi yapan firmalarda, müşteri siparişlerinden satış irsaliyesi oluşturulması için kullanılan bölümdür. Satış İrsaliyesi menüsüne girildiğinde bu sayfanın gelmesi için mutlaka Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş Takibi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Bu bölümün kullanımı ile sipariş bağlantılı satış irsaliyesi oluşturulabilir. Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Satış İrsaliyesi Kaydı.

Üst Bilgiler

Numara

Yeni Oluşturulacak belgeye ait numaranın, bir önceki kayıtlı irsaliyenin numarasından bir artırılarak, program tarafından getirileceği sahadır. Yeni bir irsaliye kaydedilecekse, program tarafından getirilen numara, Numara sahası <Tab> tuşu ile geçilerek onaylanır.

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlenmiş ve İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmış ise, program tarafından bu sahaya, seri bilgisi olan bir numara getirecektir. Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme. “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlendiği, ancak İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde tanımlama yapılmadığı durumlarda, bu sahaya program tarafından herhangi bir değer getirilmeyecektir. Bu gibi durumlarda, kullanıcı tarafından tek karakterlik alfabetik seri numarasının girilerek <Tab> tuşuna basıldığında, Girilen seriye ait kalınan son numara getirilir. Program, girilen seri numarasına göre oluşan irsaliye numaralarını ayrı ayrı takip edecektir. Seri no girildiğinde, ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise ilgili numara, irsaliye numarası sahasına yansıyacaktır.

Önceden girilmiş olan bir irsaliyeyi izlemek için, bu sahaya daha önceden kaydedilen irsaliyenin numarasının girilerek <Tab> tuşuna basılması yeterli olacaktır. Bu durumda kayıtlı irsaliyeye ait diğer bilgiler ekrana gelecektir. Daha Önceden kaydedilmiş satış irsaliyesine ait numara bilgilerine, sahanın sağ tarafında bulunan rehberden ulaşılabilir. Rehberin nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Rehber Kullanımı.

Cari Kodu

İrsaliyenin kesileceği müşterinin, Cari/Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanmış olan kodunun girileceği sahadır. Müşteri için cari hesaplarda tanımlama yapılmamış ise, yani yeni bir müşteriyse, satış irsaliye kaydının girilebilmesi için mutlaka önceden Cari Hesap Kayıtları bölümünden tanımlanmalıdır.

Cari Kodu sahası boş olarak <Tab> tuşu ile geçildiğinde, muhtelif müşteriye irsaliye kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Dolayısıyla, bir kereye mahsus mal sevkıyatı yapılacak müşteri ise bu şekilde kullanılabilir. Cari Kod bilgisi girilmeden diğer sayfalara geçilmek istendiğinde, açılacak pencerede müşterinin bilgilerini sorgulanacaktır. Bu bilgiler irsaliye basımında kullanılabilecek, fakat irsaliye kaydına tekrar girildiğinde izlenmeyecek anlık bilgilerdir. Bu şekilde muhtelif müşteriye kesilen irsaliyelerin tahsilâtlarının peşin yapılacağı düşünülerek, irsaliye faturalaştırıldığında, tahsilât kaydı Kasa/Kasa Kayıtları bölümüne bir hareket olarak işlenecektir.

Tarih

Satış irsaliyesine ait tarihin girileceği alandır. Günün tarihi, program tarafından bu sahaya getirilecektir. Bu tarih aynı zamanda stok hareketlerine işlenecek olan kayıt tarihidir.

Teslim Tarihi

Teslim tarihi olarak malların teslim edilmesi gereken tarih girilmelidir. Bu tarihlerin doğru olarak girilmesi, ileride belli tarih aralıklarında teslim edilmesi gereken siparişlerin veya teslimi gecikmiş siparişlerin raporlanabilmesi açısından önemlidir.

Fiili Tarih

Bu alana irsaliyeler için gerçekleşen teslim tarihi girilebilir. Rapor amaçlı bir sahadır. Böylelikle müşterinin istediği teslim tarihi ile gerçekleşen tarih karşılaştırılarak raporlanabilir.

Döviz Baz Tarihi

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre kayıtlarında bulunan “Döviz Uygulaması” parametresi ile, Satış Fatura Parametrelerindeki “Döviz Takibi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan ve oluşturulacak irsaliyede geçerli olacak kur bilgisinin hangi tarihteki kur olacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya girilen tarihte Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi bölümünden girilen kur tutarı, Kalem Bilgileri sayfasında stok bazında sorgulanan kur tutarı sahasına atanacaktır.

Tipi

İrsaliyenin hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Bu sahada, Kapalı, Açık, İade ya da Zayi İade tiplerinden biri seçildiğinde,  irsaliyelerin faturalaştırılması sonrasında, belgede seçilen tipe göre, faturalar entegre bölümlere işlenecek. Faturalaştırma sonrasında, belge ile ilgili hangi kayıtların oluşacağı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Üst Bilgiler.

İthalat/İhracat

Tipi sahasında bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir satış irsaliyesi, ihracat kaydı sayılmaktadır. Bilindiği gibi ihracat işlemlerinde ilk olarak bir proforma fatura kullanılmaktadır. Bu fatura toplamı da cari hareketlere yansıtılmamaktadır. Bu tip işaretlenerek kesilen satış irsaliyesindeki stokların hareket kayıtlarında miktarsal bir değişim söz konusu olmamaktadır. Miktar bilgisi stok hareketlerindeki başka bir sahada tutulmaktadır. İlgili ihracat kaydına ait kapatma kaydı Dekont Modülünde/İhracat Kapatma seçeneği kullanılarak yapıldığında ihracat faturası program tarafından oluşturulacaktır. İhracat faturasının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/İhracat Kapatma.

İhr/İth Tipi

Tipi sahasında İthalat/İhracat seçilmesi halinde aktif olan sahadır. Bu sahada bulunan tipler sadece ihracat faturaları için geçerlidir. Bir ihracata ait Dekont modülünden yapılan işlemler sonucunda oluşan faturaya, ihracat için kesilen irsaliyede belirlenen ihracat tipi bu sahaya aktarılacaktır. Kullanıcıların elle ithalat/ihracat ve tipi sahalarını kullanarak fatura kesmemeleri gereklidir.

Bu sahadaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış irsaliyeleri için kullanılmaktadır. Bu sahada, ihracat tipinin doğru şekilde seçilmesi gerekmektedir.

Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim)

Bu tip hareket; yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflar satıcıya (firmanıza) ondan sonrakiler alıcıya (müşterinize) ait olan satış şeklidir.

CIF (Cost,Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun)

Bu tip; mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmanıza) ait olan satış şeklidir.

Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun)

Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmanıza) ait olduğu ihracat fatura tipidir.

Fot (Free On Train-Trende Teslim)

Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar masraflar satıcıya (firmanıza) ondan sonrakiler alıcıya (müşterinize) aittir.

İhr. Kayıt

Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir.

Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim)

Teslim yükümlülüğü ve sınırda belirlenen yer ya da noktaya kadar masraflar satıcıya (firmanıza) ondan sonrakiler alıcıya (müşterinize) aittir.

Exw (Ticari İşletmede Teslim)

"Ex works" satıcının (firmanızın) malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı (müşteri) emrine hazır tutmakla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firmanız), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

İhr.Kur Farkı

İhracat işlemlerine ait kur farkı faturalarının girişi için kullanılan seçenektir.

Exp.Ref.No

Sadece ihracat amacıyla kaydedilen irsaliyelerde bu saha dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekmektedir. Export referans numaraları satış faturalarından değil satış irsaliyelerinden verilmektedir. İhracat kaydı için kesilen satış irsaliyesi veya irsaliyeleri için Dekont modülünden İhracat Kapatma işlemi yapılmak istendiğinde program export referans numarası sormakta ve bu yolla ihracat kapatması yapılacak satış irsaliyesini bulmaktadır. Kapatma işlemi gerçekleştiğinde program tarafından oluşturulan ihracat faturasına aynı export referans numarası aktarılmaktadır. Export referans numarası bulunmayan bir satış irsaliyesinin kapatmasını yapmak mümkün değildir. Bu sahanın ihracat faturası için kullanımı ve İhracat faturasının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/İhracat Kapama.

Özel Kod-1

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod1” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Özel Kod-2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod2” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Açıklama

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Açıklama” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Plasiyer Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Cari sabit kayıtlarında bulunan “Plasiyer Kodu” sahasına, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girilmesi halinde, ilgili plasiyer kodu bu sahaya program tarafından atanacaktır. Boş olarak geçilemez. Bu sahaya girilecek plasiyer kodlarının daha önceden Cari /Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış olması gerekmektedir. Plasiyer kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Proje Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın boş geçilmesi mümkün değildir. Muhasebe Modülü/Proje Kodu Girişi bölümünden kaydedilmiş olan muavin proje kodlarından birinin, bu sahaya yazılması gereklidir. Bu bölüme girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Proje kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Muhasebe/Proje Kodu Girişi.

KDV Dahil

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “KDV Dahil/ Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda aktif olan sorgulamadır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası.

Bağlantı No

Bağlantı uygulamasının kullanıldığı durumlarda, girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. Bağlantı uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Bağlantı/Sipariş Kayıtları/Bağlantı Kayıtları.

Toplu Depo

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Genel2

Nakliye Katsayısı

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Değişsin

Dövizli belgelerde, “döviz fiyatı*kur=fiyat” eşitlinin sağlanabilmesi için, bazen döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatın değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceği bu alanda belirlenir. Bu sahaya getirilen ön değer Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sisteminden tanımlanmaktadır. Ön değer seçimi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sistemi.

Farklı Teslimat

Faturanın kesileceği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Farklı Teslimat bölümü, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı” parametresinin işaretli olması halinde ekrana gelecektir. Bu sistem kullanıldığında, ambar giriş/ çıkış fiş numaraları sistemi kullanılamayacaktır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Kod

Sadece basıma yönelik olarak adres bilgisi değiştirilmek isteniyorsa,  bu sahada, faturanın kesileceği, yani Cari Kod sahasına girilen cari kodun aynısı yazılmalıdır. Ancak, teslimatın yapıldığı yerin, irsaliyede basılması dışında, cari hesaplarda da tanımlanması ve teslimat yapılan müşteri kodunun da saklaması isteniyorsa, bu sahaya, teslim edilecek müşterinin, Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanan cari kodu yazılmalıdır.

İsim

Kod sahasında girilen cari kodun, Cari Hesap Kayıtları bölümünde belirlenen isim bilgisinin program tarafından getirildiği alandır.

Adres

Teslimat adresinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen adres üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, adres sahasında değişiklikten önceki adres bilgisi gelecektir.

İlçe

Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen ilçe bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İlçe sahasında değişiklikten önceki ilçe bilgisi gelecektir.

İl

Teslimat yapılacak il bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen il bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İl sahasında değişiklikten önceki il bilgisi gelecektir.

Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3

İrsaliyenin kaydedildiği müşteriye ait kod girildiğinde, ilgili müşterinin Cari Hesap Kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından getirildiği alanlardır. İrsaliye kaydı sırasında bu sahalara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenmektedir.

Ek Sahalar

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sorgular Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde, aktif hale gelen ve açıklama girişi için kullanılan sahalardır. Bu parametrenin işaretlenmesi ve yine parametrelerde, açıklama sahalarına ait başlık bilgisinin tanımlanması halinde, cari kodu girildikten sonra açıklama sahalarının başlığı olarak parametrede girilen başlıklar gelecek ve istenilen ya da gerekli olanlar kaydedilecektir. İstenildiği durumlarda da hepsi boş geçilebilir. Bu ekrandaki satırlara yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebildiği gibi, Rapor Modülü/Fatura Raporları bölümünden listelenebilir.

Koşul Bilgileri

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde bu belgelerde, Üst Bilgiler sayfasından sonra Koşul Bilgileri sayfası gelecek ve belgenin hangi koşula göre oluşturulacağı belirlenecektir. Bu parametre işaretlenmediğinde ise, bu sayfa gelmeyecek, dolayısıyla koşullu İrsaliye kaydı oluşturulamayacaktır. Koşul uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları.

 

Burada bulunan sahalar hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Koşul Bilgileri.

Kalem Bilgileri

Kod

Teslimatı yapılan stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında kaydetmiş olduğunuz kodudur. Eğer girişini yaptığınız stok için ilk defa işlem yapılıyorsa ve bunun kaydını daha önce, Stok Modülünden yapmadıysanız, yeni stok kodunu yazdığınızda, karşınıza “Stok Kodu Bulunamadı” uyarısı gelecektir. Stok modülünden stok kartını açmalısınız. Daha önceden tanımlanmış bir stok kodunu yazarak <Tab> tuşuna bastığınızda ise bir sonraki sahaya geçilecektir.

İsim

Stok kodunu girmiş olduğunuz malın, stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok ismi, program tarafından ekrana getirilecektir. İrsaliye basımısırasında, sadece bir kereye mahsus stok isminde bir düzenleme yapılması isteniyorsa, stok ismini fare ile seçerek, stok ismine müdahale edebilirsiniz. Bu bilgi anlık olup, irsaliye kaydına tekrar girildiğinde kaybolacaktır.

Yapılandırma Kodu

Esnek Yapılandırma uygulamasının kullanıldığı, yani uygulamanın yüklü ve Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Esnek Yapılandırma” parametresinin işaretli olduğu durumlarda ve stok kodu sahasına girilen stok için Stok Sabit Kayıtlarında “Yapılandırılacak Stok” seçeneğinin işaretlenmiş olması halinde, stoğa ait yapılandırma kodunun girileceği sahadır. Esnek yapılandırma uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Esnek Yapılandırma.

Yapılandırma Kodu Açıklaması

Yapılandırma Kodu sahasına girilen değere ait açıklama bilgisinin program tarafından getirileceği sahadır.

Yapılandırma Kod Sihirbazı

Belirli bir özellik kombinasyonunu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında mevcut olup olmadığını saptamak, mevcutta tanımlı değilse de hızlıca tanımlayabilmek için kullanılan sihirbazdır. Bu sihirbazın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-3 (Esnek Yapılandırma Uygulaması).

Yapılandırılabilir Ürün Girişi

Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının tek seferde kaydedilmesi için kullanılmaktadır. Bu butonun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-3 (Esnek Yapılandırma Uygulaması).

Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanmaktadır. İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimat yapılacak cari hesabın stok bazında belirlenmesi için kullanılır.

Sipariş No

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Mal Bazında Sipariş Numarası”parametresinin işaretlenmiş olması halinde, her malın, ayrı ayrı bağlantılı olduğu sipariş numarasının girilebilmesi için bu saha sorgulanacaktır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Satış İrsaliyesi İşlemleri.

Satır Açıklama

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmesi halinde, her kalem için 10 ayrı açıklama girişinin yapılabileceği bölümdür.

D.KD. (Depo Kodu)

Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Lokal Depo Uygulaması” parametresinin işaretlenerek işlem yapılması halinde sorgulanan sahadır. Burada Stok Lokal Depo İşlemleri/Depo Tanımlama bölümünden tanımlanan lokal depolardan biri girilmelidir. Lokal depo uygulaması ilgili ayrıntılı açıklama için bakınız Stok/Lokal Depo İşlemleri/Depo Tanımlama. Depo kodu sahasında bulunan rehber tuşuna basılarak tanımlı lokal depolardan biri seçilebilir. Lokal depo sistemini kullanan firmalarda lokal depo kodu sahası boş geçilemez.

Ç.Değ (Çevrim Değeri)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın Mı” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahada, Stok Kodu sahasına girilen stoğa ait Stok Sabit Kayıtlarında birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceği belirlenmektedir. Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılarak, o mal için Stok Sabit Kayıtlarında girilmiş olan ölçü birimleri izlenebilir ve seçilebilir. Daha sonra girilecek miktar değerinin bu ölçü birimi üzerinden olacağı kabul edilecektir. Girilen miktar otomatik olarak malın 1. ölçü birimi değerine çevrilecek ve ekranda görüntülenecektir. Basım sırasında ve diğer tüm raporlarınızda, miktarı tüm ölçü birimleri üzerinden izleyebilirsiniz. Sahanın sağ tarafında bulunan rehberin kullanım amacı ise, stoğun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değerinin olması halinde, çevrimin hangi değere göre yapılacağının belirlenmesidir. Bununla ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun.

Ek Alan 1

Satış Fatura Parametreleri bölümünde “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresi işaretlenmiş ise sorgulanan ve basıma yönelik, anlık açıklamalar girebilecek sahadır. Aynı zamanda fatura parametrelerinde “Ebat Bilgisi Girilsin Mi” parametresinin işaretlenmesi ile ebat bilgilerinin girilmesi için kullanılacak sahadır.

Miktar

İlgili stok kaleminin teslimat miktarının yazılacağı bölümdür. Satış irsaliyesinde girilen stok kayıtları, aynı anda, irsaliye kaydı tamamlanmadan stok hareket kayıtlarına aktarılmaktadır. Bu fonksiyon ile diğer terminallerden stok kontrolleri, irsaliye kaydının bitirilmesi beklenmeden anında yapılabilecek, bakiyeleri izlenebilecektir. Eğer Fatura parametrelerinde “Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin” parametresi işaretlenmiş ise miktar sahası 0 (sıfır) değeri ile bilgi girilmeden boş geçilemeyecektir. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda ise stok hareketlerine maliyet girişi yapılabilmesi yani miktarsız tutar aktarımı yapılabilmesi için, miktar sahasına herhangi bir değer girilmeden boş geçilebilir.

Satış Fatura Parametrelerinde, “Mal Çıkışında Eksi Bakiye Göstersin” parametresi işaretlenmiş ise ve malın çıkış yapılan miktarı sonucunda stok bakiyesi 0 (sıfır)’ın altına düşüyorsa, “Eksik Bakiyeli Mal!” şeklinde uyarı gelecektir. Eğer parametre girişindeki “Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun” parametresi de işaretlenmiş ise otomatik olarak miktar sahasına dönülecek ve girilen miktara göre malın eksi bakiyeye düşmesine izin verilmeyecektir. Bu parametre işaretlenmemiş ise uyarıdan sonra işleme devam edilebilecektir.

İrsaliye Kalem Bilgilerinde mal fazlası miktarının sorgulandığı durumlarda ise, eksi bakiye kontrolü, Miktar sahası yerine Mal Fazlası sahasına bilgi girişi olduktan sonra yapılacaktır. Bunun sebebi ise, stok miktarlarından miktar ve mal fazlası toplamının düşülecek olmasıdır.

Seri Takibi

Şirket/Şube/Parametre Kayıtlarında, “Seri Takibi Var Mı?”parametresini işaretleyerek seri takibi uygulaması yapan firmalarda, stoklara ait giriş-çıkışın gerçekleştiği kayıt ekranlarında da Seri Takibi ekranı açılabilir. Stok/Seri Parametre Kayıtları ve Stok Kartı Kayıtlarında yapılan seçimlere göre seri sorgulaması yapılacaktır. Seri Takibi ekranının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-6 (Seri Takibi)

Miktar 2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İkinci Miktar Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise 2. miktarı sorgulayan bu saha açılacaktır. 2. miktar, ölçü birimleri arasındaki çevrimler dikkate alınmaksızın, sizin girebileceğiniz ve mal bazında takibini yapabileceğiniz miktar sahasıdır. Ayrıca karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stoğuna ait miktar girişi için de kullanılmaktadır. Karma Koli ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Karma Koli Kayıtları.

M.Faz. (Mal Fazlası)

Satış Fatura Parametrelerinde, “Mal Fazlası İskontosu” parametresi işaretlenmiş ise irsaliye kaydı sırasında mal fazlası miktarının girilebileceği sahadır. Bu saha, satılan malın yanında verilen hediye malların irsaliyede gösterilmesi istendiği durumlar içindir. Buraya hediye verilen miktar girilmelidir. Eğer satılan malın yanında hediye verilen mal başka bir mal ise, satılan mal satırında miktar hanesine gerekli değer yazılacak, mal fazlası hanesi boş bırakılacak, bir sonraki satıra hediye olarak verilen malın kodu yazılacak, bu mal için de miktar hanesi 0 (sıfır) olarak geçilip, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilecektir.

Fiyat Tipi

 

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazında Fiyat Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise Stok Sabit Kayıtlarında girilmiş olan 6 fiyattan birinin, fiyat hanesine yansıtılabilmesi için kullanılan sahadır. Burada yapılan seçime göre, stok sabit bilgilerinde girilen ilgili fiyat, Fiyat sahasına getirilecektir.

Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılarak hangi sahaya girilen fiyatın kullanılacağı belirlenebilir. Bu sahanın ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 3.

F.Birim (Fiyat Birim)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fiyat Birimi Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1

DV. Tip (Döviz Tip)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Döviz Takibi Yapılacak Mı?” parametresinin işaretlendiği ve Stok/Stok Kartı Kayıtları/Kart-2 bölümünden, Döviz Satış Tipi sahasına 0 (sıfır)’dan farklı döviz tipi girilmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Girilen stok kodu için Stok Sabit Kayıtlarındaki Döviz Satış Tipi sahasına girilen değer, program tarafından buraya getirilir. İstenilirse bu sahaya getirilen değer, farklı bir döviz tipi ile değiştirilebilir. Bu sahada döviz tipi olarak 0’dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli, döviz tipi 0 seçilirse de kalemin TL olarak satıldığı anlaşılacaktır.

Döviz Fiyat

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Döviz Takibi Yapılacak Mı?” parametresinin işaretlendiği ve Stok/Stok Kartı Kayıtları/Kart-2 bölümünden, Döviz Satış Tipi sahasına 0 (sıfır)’dan farklı döviz tipi girilmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Girilen stok kodu için Stok Sabit Kayıtlarındaki Döviz Fiyatı sahasına girilen değer, program tarafından buraya getirilir. İstenilirse bu sahaya getirilen fiyat değiştirilebilir.

Döv.Kur

İrsaliye Üst Bilgiler sayfasında sorgulanan Döviz Baz Tarihi sahasına girilen tarih için, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi bölümünden girilen kur tutarı bu sahaya atanacaktır. İstenilen değişiklik yapılabilir. Kur bilgisi ile Döviz Fiyatı sahasındaki değerin çarpımı sonucunda bulunan sonuç Fiyat sahasına aktarılacaktır.

Fiyat

İlgili malın birim fiyatıdır. Yukarıda belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda, ilgili malın stok sabit kayıtlarındaki fiyat sahalarından birinde kaydedilmiş değer fiyat hanesine getirilmiş olacaktır. Eğer stok sabit kayıtlarında fiyat girilmemişse, fiyat 0 (sıfır) olarak gelecektir. Getirilen fiyat değeri üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. Burada girilecek fiyat birim fiyattır.

Sevk irsaliyelerinin kaydı sırasında çıkış fiyatı belli olmayabileceğinden, fiyat sahası 0 (sıfır) olarak geçilerek, faturalaştırma sırasında zaman fiyatlandırma yapılabilir. Satış Fatura Parametreleri bölümünde “Faturada Fiyat 0 Geçilsin Mi” parametresi işaretlenmiş ise fiyat sahası sıfırlanarak geçilebilecektir. Bu tür durumlarda irsaliye tutarı oluşmayacak, stok hareket kayıtlarına sadece miktarsal değer aktarılacaktır. Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Var Mı” parametresi işaretlenmiş ise girilen fiyatın belirlenen limitler dahilinde olup olmadığı kontrol edilerek, limitler dışındaysa “Fiyat hatalı olabilir!” uyarısı verilecektir. Bu parametre ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 3.

İsk.1-6

Satış Fatura Parametrelerinde “Mal Bazı İskontosu Var Mı” parametresi işaretlenmiş ise, kalem bilgilerinde iskonto sorgusu açılacaktır. Satış Fatura Parametrelerinde “Kademeli Kaç İskonto Sorulsun” sahasında belirtilen rakam kadar kademeli iskonto kullanılabilir. Satır bazında en fazla 6 tane kademeli iskonto uygulanabilir. Satır bazında uygulanacak iskonto oranlarını % olarak girilebilir. Eğer parametre girişinde satır bazı iskontosuyla ilgili olarak “Yüzde/ Tutar Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise burada öncelikle karşınıza Y/T şeklinde bir sorgu hanesi gelecektir. Tutar iskontosu girebilmek için Y/T sahasını işaretlenmeli ve iskonto sahasına iskonto tutarı girilmelidir. Yüzdesel iskonto uygulamak için ise, bu sorgulamanın işaretlenmemesi gerekmektedir. Tutarsal iskonto sadece 1. iskonto için verilebilir, diğer kademeli iskontolar sadece oran (%) bazında girilebilecektir. Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. 2’den fazla iskonto kullanılması durumunda aynı mantıkla, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülecektir.

İsk. 1-6 Tip

Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. Bu uygulama hakkında detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları/İskonto Tip Kayıtları.

KDV

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Her Satırda KDV Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/KDV.

Muhasebe Kodu

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Hizmet Uygulaması” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1.

Hesap İsmi

Muhasebe Kodu sahasına girilen muhasebe hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından getirildiği sahadır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. İrsaliye Üst Bilgilerde girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Kalem bilgilerine taşınan proje kodu istenirse değiştirilebilecektir.

Ek Alan-2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Ek Alan-2 Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 2.

Vade Tarihi

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 4.

Fiili Tarih

Satış İrsaliyesi/Üst Bilgiler sayfasında bulunan Fiili Tarih sahasındaki tarih bilgisinin, Kalem Bilgilerinde yansıtıldığı sahadır. İstenirse değiştirilebilir. Bu sahanın kullanımı Üst Bilgilerdeki ile aynıdır.

Tutar

Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı bölümdür. Bu sahaya müdahale edilemez. Ancak, birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler, tutarın değişmesine sebep olacaktır. Belgede girilen tüm stok kalemlerinin tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar sahasında gösterilecektir.

Top.Mik (Toplam Miktar)

Sipariş bağlantılı irsaliye oluşturulduğunda, ilgili stok kalemi için seçilen sipariş kalemindeki miktar bilgisinin getirildiği sahadır. Sipariş bağlantılı irsaliye ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Satış İrsaliyesi İşlemleri.

Sip.Nolar (Sipariş Numaraları)

Sipariş bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği bölümdür. Sipariş bağlantılı fatura ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Satış İrsaliyesi İşlemleri.

Bakiye

İrsaliyede girilen her stok kodu için de ekranın alt bölümündeki açıklama sahaları üzerinde ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesi bilgilendirilmek üzere ekrana yansıtılmaktadır.

Kalem Bilgilerinde Değişiklik/İptal

Yukarıda açıklanan sahalara bilgi girişi yapılarak <Tab> F5 tuşuna basıldığında, kalem bilgisi kaydedilecek ve ekranın alt kısmında bulunan gride eklenecektir. İrsaliye kaydedilmemiş olmasına rağmen, gride aktarılan stok satış bilgileri, Stok Hareket Kayıtlarına da işlenmiş olacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada iken, irsaliyenin tamamı yerine sadece stok çıkış hareketi kaydedilmektedir.

Kaydedilen kalem üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, ilgili stok kalemi gridden seçilerek, üzerinde istenene değişiklik yapılabilir. Kaydedilen kalem aynı şekilde seçildikten sonra Araç çubuklarında bulunan Kayıt Sil butonu ya da klavyedeki F7 tuşuna basıldığında, ilgili kalem silinecektir.

Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam

İrsaliyede kaydedilen malların tutarlarının, hiç bir iskonto düşülmeden önceki toplam brüt tutarıdır. Buraya gelen tutara bu sahada müdahale edilemeyecektir. Çünkü bu tutar, önceki ekranda girilen bilgilerden hesaplanarak oluşturulmaktadır. Bu tutarın yanlış olması durumunda önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Mal Fazlası İsk.

Satış Fatura Parametreleri ve Kalem Bilgileri bölümünde anlatıldığı şekilde mal fazlası uygulaması yapıldığı durumlarda, program öncelikle mal fazlalarının (hediyelerin) tutarlarını brüt toplam içinde hesaplayacak, daha sonra mal fazlası tutarını iskonto şeklinde brüt tutardan düşecektir. Bu sahada, İrsaliye kaydında mal fazlası olarak girilmiş bütün malların toplam tutarı ekranda görüntülenecektir. Brüt tutardan ilk olarak düşülecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. Buraya gelen tutara bu sahada müdahale edilemeyecektir. Çünkü bu tutar, önceki ekranda girilen bilgilerden hesaplanarak oluşturulmaktadır. Bu tutarın yanlış olması durumunda önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Satır İskontosu

Satış Fatura Parametreleri ve Kalem Bilgileri bölümünde anlatıldığı şekilde mal bazı iskontosu uygulaması yapıldığı durumlarda, program irsaliye kaydı sırasında satır bazında girilen bütün iskonto oran/ tutarlarının toplamını hesaplayıp ekrana getirecektir. Brüt tutardan mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. Mal bazı iskonto uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış irsaliyesi/Kalem Bilgileri. Buraya gelen tutara bu sahada müdahale edilemeyecektir. Çünkü bu tutar, önceki ekranda girilen bilgilerden hesaplanarak oluşturulmaktadır. Bu tutarın yanlış olması durumunda önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Genel İskonto 1, 2, 3

Satış Fatura Parametreleri girişinde Genel İskonto-1, 2, 3 parametreleri işaretlenmiş ise fatura altı iskontoları, yine fatura parametreleri girişinde belirlemiş olduğunuz isimleriyle ekrana getirilecektir. Genel İskonto-1’de, irsaliyenin kesildiği müşterinizin cari hesap sabit kayıtlarında girilen iskonto oranı varsa, bu oran ve üzerinden hesaplanan tutar görüntülenecektir. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Tutar üzerinde yapacağınız düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme tutar sahasına otomatikman hesaplanarak yansıtılacaktır. Genel İskonto-1-2-3, mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolarıdır. Genel İskonto-3 ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılmaktadır. Bölge Farkı İskontosuna ilişkin detaylı bilgi için bakınız Fatura/Ek-2 (Bölge Farkı İskontosu)

Ek Maliyet 1, 2

Satış Fatura Parametreleri girişinde Ek Maliyet-1 veya 2 parametreleri işaretlenmiş ise fatura altı ilave maliyetleri, yine parametre girişinde belirlemiş olduğunuz isimleriyle ekrana getirilecektir. Hesaplatılan bir değer yoksa kendiniz tutar girilebilirsiniz. Ek maliyet sahalarının kullanımlarına yönelik detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Ek Maliyet.

ÖTV

Fatura kalemlerinde girilen stoklar için Stok Kartı Kayıtlarında gerekli tanımlamalar yapılmış ise, yani satışta ÖTV hesaplanacağı ve ÖTV oranı/tutarı belirlenmiş ise, hesaplanan toplam ÖTV tutarının izlendiği bölümdür. Bu sahaya müdahale edilemez.

Yuvarlama

İrsaliye genel toplamının yuvarlanması için kullanılan sahadır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Ek Maliyet.

Br-1 Miktar, Br-2 Miktar, Br-3 Miktar

Kalem Bilgilerinde girilen tüm stokların toplam miktar bilgilerinin, Stok Kartı Kayıtlarında tanımlı birinci, ikinci ve üçüncü ölçü birimi cinsinden izlenebildiği sahadır.

Hediye Puan

Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-1 (Puan Uygulaması).

KDV’ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam

Yukarıda anlatılan iskontolar toplamının brüt toplamdan düşülüp, ek maliyet toplamlarının eklenmesiyle oluşan toplamdır. İlgili sahalarda istenilen düzenlemeler yapıldıktan sonra program tarafından oluşturulacaktır. Müdahale edilemez. Bilgilendirmek açısından görüntülenir.

KDV1,2,3,4,5 

İrsaliye kaydında girilen stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında yazılı KDV oranına göre, program tarafından otomatikman hesaplanan sahalardır. Eğer irsaliyedeki mallarda birden fazla KDV oranı varsa bu sahalara KDV oranları bazında dağıtılarak hangi KDV oranından, hangi tutarlarda KDV hesaplandığı ekrana getirilir. Bu sahalara müdahale edilemez. KDV hesaplamaları, İrsaliye kaydı sırasında karşınıza gelecek sorgulamalara vereceğiniz cevaplar ve parametre girişindeki KDV ile ilgili parametrelerin durumları göz önüne alınarak yapılacaktır.

KDV%

KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği bölümdür.

Toplam KDV

Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı sahadır. Hesaplanan değer üzerinde ancak, çok küçük farklılık varsa düzenleme yapılması, aksi halde, bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilmektedir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatılan KDV oranlarına göre hesaplanan KDV tutarları dağılım değerlerine yansıtılmayacaktır.

Genel Toplam

Yukarıda anlatılan işlemler sonucu oluşan son toplamdır. Bu tutar üzerinde değişiklik yapmak yerine Karşı Toplam sahası kullanılmalıdır.

Karşı Toplam

Genel Toplamın istenen farklı bir değer ile değiştirilmesi isteniyorsa kullanılan sahadır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Toplamlar.

Resim Alanı

Faturaya resim ya da doküman dosyası eklemek için kullanılan bölümdür. Bu bölümün nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Resim, Dosya Ekleme.

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu

Üst Bilgiler sayfasında sadece Kapalı ve Muhtelif fatura tipleri seçildiğinde aktif olan sorgulamadır. Bu iki tipten birisi kullanılarak kaydedilen irsaliyeler faturalaştırıldığında, fatura, peşin fatura olarak kabul edilmekte ve kasa modülünde kayıt oluşturmaktadır. Bu sahada, çoklu kasa kullanılıyor ise, fatura toplamının hangi kasaya aktarılacağı sorgulanmaktadır. Tek kasa kullanımında, 00 kasa kodu program tarafından getirilecektir. Kasa kodu seçmek için sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılması yeterli olacaktır.

Kasa Adı

Kasa kodu seçilmesi halinde, ilgili kasaya ait açıklamanın program tarafından getirileceği sahadır.

Toplam Mal Ağırlığı

İrsaliyede girilen stok kalemleri için Stok Kartı Kayıtlarında birim ağırlık girilmişse, program bu ağırlıkları, irsaliyedeki miktarlarla çarparak toplam mal ağırlığını hesaplayacak ve ekranda görüntüleyecektir.

Vade Gün/Vade Tarihi

İrsaliye kaydının entegre bölümlere işlenecek vade tarihi için baz alınacak sahalardır. Stok hareketlerine işlenen vade tarihi, stok hareket girişleri ekranından görüntülenmez, raporlardan izlenebilir.

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmediği durumlarda, burada Vade Günü sahası sorgulanacak ve bu gün sayısı üzerinden, irsaliye tarihinden itibaren vade tarihi program tarafından hesaplanacaktır. İrsaliyenin kesildiği müşterinin Cari Hesap Kayıtlarında vade günü girilmişse, bu değer ekrana getirilecektir. Bu değer üzerinde düzenleme yapabilir, değer girilmemişse burada yeni bir gün sayısı girilebilir. Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun Mu” parametresinin işaretlendiği durumlarda ise, burada Vade Günü yerine Vade Tarihi sorgulanacaktır. Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Vade Günü Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise, irsaliye kaydı sırasında kalem bazında girilen farklı vade günlerinin ortalaması alınarak, bu sahaya getirilecektir.

Basım

Girilen irsaliyenin basımı yapılacak ise işaretlenecek sahadır. Bu saha işaretlendikten sonra Tamam butonuna basıldığında Dizayn modülünden hazırlanan satış irsaliyesi dizaynı sorgulanacaktır.

Sıralama Seçeneği

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif olan sahadır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1.

Tamam

Bilgileri girilen irsaliyenin kaydı için kullanılan butondur. Bu butona basıldığında, irsaliyeye ilişkin kayıtlar ilgili entegre bölümlere aktarılacaktır. İrsaliye kayıtlarının entegre bölümlere işlenmesi, fatura kayıtlarından farklı olarak sadece stok hareketleri işlenecek şekildedir. Cari hesaplara ve muhasebe kayıtlarına işlenmesi faturalaştırma aşamasında gerçekleştirilir.

Ancak parametre girişinde “İrsaliye Cari Hesaba Geçsin Mi” parametresi işaretlenmiş ise cari hesaba da hareket kaydı işlenebilecektir. Satış irsaliyeleri kaydı sonucunda stok kayıtlarına çıkış hareketleri işlenecektir.

Vadelere Bölme

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “C/H Vadelere Bölünerek Geçsin Parametresinin işaretli olduğu durumlarda, Toplamlar sayfasında Tamam butonuna basıldığında fatura kaydedilmeden önce Vadelere Bölme ekranı gelecektir. Bu sayfanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Vadeler Bölme.

Satış İrsaliyesi Kaydı, Değişikliği, İptali

İrsaliye kaydında sorgulanan sahalara bilgi girişi yaptıktan sonra, irsaliyenin kaydedilmesi için Toplamlar sayfasındaki Tamam tuşuna basılması gerekmektedir.

Daha önceden kaydedilmiş irsaliye üzerinde değişiklik yapmak için, Üst Bilgiler sayfasında, ilgili irsaliyenin numarası girilmeli ve <Tab> tuşuna basılmalıdır. Bu durumda, kayıtlı irsaliyeye ait daha önceden girilmiş bilgiler ekrana gelecektir. Bundan sonra değiştirilmek istenen sahaya gelip düzenleme yapılabilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta, belge üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra, belge ile ilgili entegre bölümlerde de gerekli değişikliklerin program tarafından yapılabilmesi için, Toplamlar sayfasından tekrar kaydedilmesi gerektiğidir.

Kaydedilmiş bir satış irsaliyesinin iptali için fatura Üst Bilgiler sayfasında iken araç çubuklarında bulunan Kayıt Sil butonuna ya da klavyedeki F7 butonuna basılması yeterli olacaktır. Bu durumda program, “Bu ekrana ait tüm bilgileriniz silinecektir. Emin misiniz?” şeklinde bir uyarı ekranı getirecektir. Bu ekranda Evet butonuna basılması halinde, ilgili irsaliyeye ait bilgiler, Fatura modülünden ve diğer entegre bölümlerden silinecektir.

Sipariş Bağlantılı Satış İrsaliyesi Kaydı

Müşteri sipariş takibi yapıldığı durumlarda, girilen müşteri siparişlerinin teslimatının yapılabilmesi amacıyla kesilen irsaliyeler için, tüm bilgilerin en baştan tekrar girilmesi yerine, daha önceden girilen müşteri siparişlerinden irsaliye oluşturulmaktadır.

Müşteri siparişlerinin irsaliyeleştirilmesi iki yöntemle yapılabilir. Bunlardan ilki, Satış İrsaliyesi menüsüne girildiğinde gelen Sipariş Bilgileri sayfasında, irsaliyeleştirilecek sipariş kalemlerinin seçilmesi ile gerçekleşir. Diğer yöntem ise, irsaliye kalem bilgileri girişinde sorgulanan Sipariş Numarası sahasının kullanılmasıdır.

Sipariş Bilgileri Sayfasını Kullanarak İrsaliyeleştirme

Sipariş Bilgileri sayfası kullanılarak, seçilen bir sipariş numarasına göre, belgenin tamamının irsaliyeleştirilmesi ya da birden fazla belgenin sipariş edilen mallar bazında listelenmesi ve kullanıcının sadece bu listeden seçtiği kalemlerin irsaliyeleştirilmesi de mümkündür. Bunun için sorgulanan sahalar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

 

 

Belge Tipi

Satış irsaliyesinin sipariş bağlantılı olması halinde bu sahada Sipariş seçeneği işaretlenmelidir.

Belge Numarası

Tek bir siparişin tamamen irsaliyeleştirilmesi isteniyorsa kullanılan sahadır. Bu sahada, irsaliyeleştirilecek siparişe ait belge numarasının seçilmektedir. Belge numarası rehberinden yararlanarak siparişlere ulaşılabilir.

Siparişlerin teslim edilen/kalan bazında takibinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için irsaliye bağlantılı olduğu sipariş numarasının doğru olarak girilmesi gerekmektedir.

Teslim Cari Kodu

İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Farklı Teslimat bölümü, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı” parametresinin işaretli olması halinde aktif gelecektir.

İrsaliye Oluştur

İrsaliyeleştirilmesi istenen siparişin, Belge Numarası sahasında belirlenmesi ya da Detaylı Sipariş/İrsaliye Rehberi bölümünden, istenen stok kalemlerinin seçilmesi ardından irsaliyeleştirme işlemi için kullanılan butondur. Bu butona basıldığında, oluşturulacak irsaliyeye ilişkin numara ve tarih bilgileri sorgulanacağı “Sipariş Teslimatınız Yapılsın Mı?” başlıklı ekran gelecektir. Burada Tamam butonun basıldığında, seçilen siparişte bulunan bilgiler irsaliyeye aktarılacak, istenirse aktarılan bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilecektir.

Detaylı Sipariş İrsaliye/Rehberi

Cari Kodu

İrsaliyenin oluşturulacağı ve müşteri siparişleri bölümünden sipariş bilgilerinin girildiği müşterinin kodudur.

Belge Numarası

İrsaliyenin oluşturulacağı sipariş numarasının girileceği bölümdür. Tek bir siparişe ait irsaliyeleştirme işlemi yapılacaksa bu bölüm kullanılabilir. Cari kodu girilir ve bu saha boş geçilirse ilgili cariye ait tüm siparişler listelenecektir.

Mal Detaylı Mı?

Bu seçenek işaretlenmediğinde, belirlenen cari koda ait, teslimi yapılmamış (kalan) sipariş numaralarının listesi üzerinde istenen siparişler farenin sol tuşu çift tıklanarak işaretlenebilir ve böylece irsaliyeleştirme işlemlerinde siparişler birleştirilebilir. Fakat bu şekilde siparişlerin içerikleri, yani mal detayları izlenemez. “Mal detaylı mı?” sorgusu işaretlenerek, müşterinin kalan siparişlerinin mal bazında detaylı listelemeleri alınabilir. Bu tür listelemelerde sipariş birleştirme yapılamaz.

Stok Kısıtı Verilebilsin

Ekranın altında listelenecek sipariş kalemleri için kısıt verilmesi amacıyla kullanılacak seçenektir. Bu seçeneğin aktif olması için “Mal Detaylı Mı” sorgusunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Stok Kısıtı Verilebilsin seçeneği işaretlendikten sonra Belgeleri Getir butonuna basıldığında, listelenecek sipariş kalemlerinin belirlenmesi için Stok Kısıt Ekranı gelecektir.

 

 

Bu ekranda bulunan Saha Adı sütunundaki hücreye tıklandığında, stok ilişkili sahalar listelenecektir. Bu listeden kısıt verilecek saha seçildikten sonra Operatör ve Değer sahaları kullanılarak istenen kısıt verilebilir.

Sıralama

Listelenecek siparişlerin sırası, bu bölümde yapılan seçime göre belirlenecektir. Sipariş numarası, teslim tarihi, koşul kodu, sipariş tarihi ya da stok koduna göre, artan şekilde sıralama yapılabilir.

Belgeleri Getir

Cari kodu ve mal detayı sorgulamanıza göre siparişlerin listelenebilmesini sağlayan butondur.

Satır Bazında Sipariş Seçimi İle İrsaliyeleştirme

 

Satış Fatura parametrelerinde “İrsaliye/ Faturalarda Sipariş No. Mal Bazında Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde, Kalem Bilgilerinde Sipariş No sahası sorgulanacak ve sahada bulunan rehber ile, Stok Kodu sahasına girilen stoklar için girilmiş siparişlere ulaşılabilecektir. İrsaliye, sipariş bağlantılı kesilmeyecek ise, bu numara ekranını boş bırakılarak <Tab>  tuşu ile geçilebilir.

Sipariş no’ sunun olmadığı ya da yanlış girildiği durumlarda, program “Sipariş Bulunamadı” şeklinde bir uyarı verecektir. Sipariş bulunduğu zaman, o siparişle ilgili teslimi bekleyen mallar, kalan miktarları ve sipariş tutarlarıyla birlikte otomatikman irsaliye ekranına getirilecektir.

Satış İrsaliyesinin Faturalaştırması

Müşteriye kesilen sevk irsaliyesi Satış İrsaliyeleri bölümünden kaydedilip, bu irsaliyenin faturası da satış faturası bölümünden girilirse, stoklarda hem irsaliyeden hem de faturadan olmak üzere mükerrer iki çıkış oluşacak ve bu da yanlışlıklara yol açacaktır. Bu yanlışlığı engellemek için yapılması gereken işlem, irsaliye kaydını yaptıktan sonra, aşağıda anlatılan yöntemlerden birini kullanarak bu irsaliyeyi fatura haline getirmek ya da irsaliye girişi yapmadan direkt faturadan kayıt yapmaktır.

Satış İrsaliyesi Menüsünde Faturalaştırma

Bir tek satış irsaliyesinin faturalaştırılması işlemi, Satış İrsaliyeleri menüsünden yapılabilir. Bu işlemi yapabilmek için faturalaştırılacak irsaliye, Satış İrsaliyesi ekranında, numarası yazılarak çağrılmalıdır. İrsaliye bilgileri üzerinde gerekli düzenlemeleri yapılabilir. Örneğin, fiyatlandırma, irsaliyeyi kaydetme aşamasında yapılmadıysa, fiyat bilgileri girilebilir.

Daha sonra, İrsaliyenin Toplamlar Sayfasında FAT butonu ekranın alt kısmında belirecektir. Bu buton ile karşınıza fatura numarasını, fatura tarihini ve entegre kayıt tarihini sorgulayan pencere gelecektir. Fatura numarası, satış faturalarında anlatıldığı gibi program tarafından sıra takip edecek şekilde, en son girilen satış faturası numarasından bir artırılmış olarak getirilecektir. Fatura tarihine ise yine program tarafından günün tarihi getirilecektir. Bu sahalarda istediğiniz düzeltmeleri yaptıktan sonra BASIM YAPILSIN MI sorgulaması işaretlenirse, faturanın basımı yapılabilecektir. Basım, firmanın matbu formlarına göre olacaktır (önceden dizaynlardan gerekli düzenlemeler yapılmalıdır).

İrsaliyenin faturalaştırılması durumunda, irsaliye kaydı sırasında işlenmiş olan stok hareketleri fatura bilgilerine göre tekrar düzenlenecek, fatura bilgileri doğrultusunda cari hesap hareketi ve muhasebeyle ilgili kayıtlar yapılacaktır. İrsaliyenin faturalaşmasından sonra, bu irsaliye kaydı irsaliye numarasıyla izlenemeyecektir. İlgili irsaliyeye ait kayıtlar silinecektir. Bu aşamadan sonra ilgili irsaliyeyi Satış Faturaları seçeneğinden, vermiş olduğunuz fatura numarasıyla izleyebilirsiniz.

Ancak, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Faturalaştırılan İrsaliyeler Saklansın Mı” parametresinin işaretli olması durumunda, faturalaştırılan irsaliyeler silinmeyecektir. Bu irsaliyelere ait bilgiler, Fatura/Raporlar/Faturalaşmış İrsaliye Listesi bölümünde izlenebilir.

Satış Faturası Menüsünde Faturalaştırma

Kayıtlı irsaliyelerin Satış Faturası bölümünden faturalaştırılması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/İrsaliye Bağlantılı Satış Faturası İşlemleri.

Toplu Faturalaştırma İşlemi İle Faturalaştırma

Kayıtlı irsaliyelerin toplu olarak faturalaştırılması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/ Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama.

Satış İrsaliyesinde Kullanılan Özel Tuşlar

Satış irsaliyesinde kullanılan kısa yol tuşları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Satış Faturasında Kullanılan Özel Tuşlar.