Satış Parametreleri

Genel 1

Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Göstersin Mi

Fatura kayıtları sırasında stokların eksi bakiyeye düşmesi durumunda ikaz almak istiyorsanız işaretlenmesi gerek parametredir. Eksi bakiyede ikaz almak istemiyor iseniz bu parametreyi işaretlememeniz gereklidir.

Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun Mu

“Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Göstersin Mi” işaretlenmiş ise bu parametre sorgulanacaktır. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, satış faturası kayıtları sırasında eğer stok kalemi eksi bakiye veriyorsa sizin miktar sahasını geçmeniz engellenecektir.

Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın Mı

Satış fatura kayıtlarınız sırasında, risk limitini aşmış müşterilerinizin olması durumunda, programın sizi uyarması için kullanabileceğiniz parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, satış irsaliye, fatura, müşteri siparişleri kayıtları sırasında ilgili cari hesap bor ç bakiyesi veriyorsa, cari kodu yazdığınızda (DİKKAT, MÜŞTERİ RİSKLİ) ikazı verilecek, risk tutarı, teminatı bilgileri ekranda görüntülenecektir.

 

 

 

Bu parametrenin işaretli olduğu durumlarda, program öncelikle faturaya ilk girişte, cari kodu verildiği sırada risk kontrolü yapacaktır. Cari/Cari Risk Girişi menüsündeki tanımlamalara göre, riskini aşmış bir müşteri için burada uyarı verilecek ve tanımlamalarda yapılan seçime göre belgenin kaydedilip kaydedilemeyeceği belirlenecektir. Eğer cari hesabın riski müsait ise bu durumda belge sonunda risk tekrar kontrol edilecek, riskli olmadığı durumda işleme devam edilebilecektir. Cari hesabın riskli olduğu durumlarda, bir uyarı penceresinde belge tutarı, müşterinin toplam riski ve kalan riski görüntülenecektir. Riskli müşteriler için, Cari/Cari Risk Girişi menüsündeki tanımlamalara göre fatura işlemi durdurulabilir ya da devam edilebilir.

Risk Takibi Bakiye Üzerinden Yapılsın Mı?

“Müşterilerde risk takibi yapılsın mı?” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, carinin toplam riski hesaplamasına, teminat, senet, çek ve daha önce dahil edildiyse, irsaliye ve sipariş riskleri dahil edilmeyecektir.

Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın Mı

 

Satış faturası kayıtları sırasında, stok kalemlerinin çıkışının, değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması isteniyorsa, bu parametre işaretlenmelidir. Bu durumda, fatura mal kalemlerinin kaydı sırasında, miktar kaydetmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü biriminden miktar girileceği sorgulanacaktır. Stokların 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçildiğinde, miktarı bu birimden girilebilecektir. Girilen miktar, program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenecek ve bu şekilde kaydedilecektir. Fatura basımında veya raporlarda, miktarların, her zaman için farklı ölçü birimlerinden izlenmesi mümkündür. Stoklara ait birden fazla ölçü birimi girişinin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Stok Kartı Kayıtları/Ölçü Birimleri.

 

Fiyat Birimi Sorulsun Mu?

 

Bu parametre, “Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelmektedir. Satış Faturası kayıtları sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının, farklı ölçü birimlerine göre girilmesi isteniyorsa, bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, fatura mal kalemlerinin kaydı sırasında, fiyat girmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, gireceğiniz fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, Fiyat Birimi alanında sorgulanacaktır. Ayrıca, bu uygulama için, Stok Kartı Kayıtlarına Fiyat birimi sahası bulunmaktadır. Böylece, stok kartındaki fiyat tanımlamalarınızı birinci ölçü biriminden farklı birimleriniz için tanımlayabilirsiniz. Fatura Kalem Bilgilerinde, Stokların kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girdiğinizde, program bunu stok kartında tanımlı fiyat birimine göre çevirecektir.

Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın

“Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelmektedir. “Ölçü Birimleri tablodan okunmasın” seçiliyken, çevrim değerine ait Pay/ Payda değerleri Stok Kartından okunacaktır.

Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun

“Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelmektedir.  Farklı birimlerden mal çıkışı yapılabilmesi için kalem bilgilerinde Çevrim Değeri sorgulanacaktır. Bu parametreyi de işaretlerseniz, çevrim değerinin yanında Stok Ölçü Birimi rehberi oluşacaktır. Stok kalemlerini girerken, stoğun 2. veya 3. ölçü birimini seçerseniz, bu rehber aktif hale gelecektir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stoğun içinde bulunduğu grup için, Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir.

Değişken Ölçü Birimleri

Bu parametre, “Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelmektedir. Böylece, stok kartında tanımladığınız 2. ve 3. ölçü birimleri için, çıkış işlemleriniz sırasında çevrim değeri tanımlaması yapabilirsiniz. Bu parametreyi işaretlemeniz halinde Kalem Bilgilerinde Miktar 2 sahası aktif hale gelecektir. 2. veya 3. çevrim değerine ait Pay/ Payda değerleri Miktar/ Miktar 2 sahalarına girildikten sonra <Tab> tuşuna bastığınızda, program bunu 1. ölçü birimine göre çevirecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Stok Kartlarında tanımlanan ölçü birimleri için herhangi bir Pay/ Payda değeri girilmemesi gerektiğidir.

Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin

“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” parametresi seçilmişse, Kalem Bilgilerine getirilecek Stok Ölçü Birimi rehberinin hangi Grup Koduna göre getirileceği bu parametrede belirlenmektedir. Burada Grup Kodu, Stok Kod 1/ 2/ 3/ 4/ 5 ‘ ten birini seçebilirsiniz.

Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin

Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.

Toplu Faturalamada Gün Takibi Var Mı

Satış irsaliyelerinin toplu faturalama işlemi kullanılacaksa, bu işlem sırasında irsaliyelerde kaydedilmiş olan vade günlerinin, faturalaştırma sırasında tekrar onaylatılmasının ve belki de düzenlenmesinin istenmesi halinde bu parametre işaretlenmelidir. Faturalaştırma sırasında, irsaliyeler tek tek faturalar haline getiriliyorsa, vade günleri tek tek, toplu halde bir fatura haline getiriliyorsa, ortalama bir vade günü hesaplanıp bu vade günü ekrana getirilerek, düzenlenmesine veya onaylanmasına olanak tanınacaktır.

Satış İrsaliye/Sipariş Sıralama Seçeneği

Burada karşınıza gelecek olan, mal kalemleri Girilen sırada, Stok Kodu sırasında, stok kartlarındaki Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, varsa satır İskontosu sırasında alternatiflerinden birini belirlediğinizde program, satış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemlerini otomatik olarak bu seçeneğe göre sıralayacaktır. Örn: Stok kalemlerinizi, işyerinizde düzenli bir raf sistemiyle tuttuğunuzu düşünelim. İrsaliyeyi kestiğinizde elemanınızın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için mallarınızın bulunduğu raflara, öncelik sırasına göre bir numara vererek bu numaraları stok kartında kod-1 hanesine yazdınız. Parametredeki bu soruyu da kod-1 e göre tanımladınız. Program, irsaliyeyi kaydettiğiniz anda stoklarınızı kod-1 e göre sıralayacak ve elemanınız, vereceğiniz çıktı sayesinde malları daha kısa bir sürede hazırlayıp sevkini yapabilecektir.

Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun Mu?

Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, Satış Faturası/ Toplamlar sayfasında Sıralama Seçeneği sorgulanacaktır. Bu durumda, basımı yapılacak olan fatura kalemlerini, bu sorguda bulunan seçeneklere göre sıralatmanız mümkün olacaktır.

Üretim Reçeteleri Getirilsin Mi

Bu parametrenin işaretlenmesi ile; Satış ve Alış Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, farenizin sağ düğmesinin tıklanmasıyla çıkan Reçete Getirme bölümü yardımıyla Faturaya, İrsaliye ya da Ambar Giriş/Çıkış Fişlerine yansıtılması sağlanır. Reçete Getirme bölümünün çalıştırılmasından sonra girilen mamul kodu kaldırılır, yalnız mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir. Bu parametredeki işlevin kullanılabilmesi için ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının Üretim Modülü/Üretim Reçete Kayıtları bölümünden oluşturulmuş olması gereklidir.

Yarı Mamuller Getirilsin Mi

“Üretim reçeteleri getirilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir.  Bu parametre ile Kalem Bilgilerine girmiş olduğunuz mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya getirilecektir. Bu parametrenin kullanılması için mamule ait reçetenin Üretim modülünde tanımlanmış olması gerekmektedir.

Bakiye Kadar Getirilsin

“Üretim reçeteleri getirilsin mi” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması halinde, mamul stok koduna ait reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine getirilirken, sadece bakiyeleri kadar getirileceklerdir.

Barkod/Üretici Kodu Dosyadan Okunsun Mu

Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura irsaliye ve sipariş kayıtlarında, bu parametre işaretlenmiş ise barkodlar, Barkod Kayıtları bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılacaktır. Barkod işlemleri olmayan ya da birden fazla barkod kodunun kullanılmadığı (stok sabit kayıtlarındaki Barkod Kodu sahasının kullanıldığı) durumlarda bu parametre işaretlenmeyecektir.

Stoktaki Lokal Depo Gelsin Mi

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için Stok Kartı Kayıtları/ Ek Bilgiler bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde satış işlemlerinde lokal depo kodu ayrıca sorgulanacak ve girilen lokal depodan işlemler yapılacaktır.

İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi Var Mı

Değişik seri numarasına göre fatura ve irsaliye kayıtlarının girildiği ve seri numarasına göre fatura, irsaliye numara takibinin yapıldığı durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip edecektir. Seri no girildiğinde ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise bu numara irsaliye, fatura numarası sahasına yansıtılacaktır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda ise bu parametre işaretlenmemelidir.

Hizmet Uygulaması

Hizmet faturası kesen veya bu tür hizmet faturaları gelen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmeleri için kullanılacak olan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, Stok Kartı Kayıtlarında Kodu HIZ ile başlayan stoklar için uygulanmaktadır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak, bu faturalardaki kalemleri ayrı hesaplara muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini HIZ olarak açmaları gerekmektedir.

Daha sonra faturada, hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu sorgulayacaktır. Bu sahaya girilen muhasebe koduna satış faturaları için alacak, alış faturaları için borç hareketi işlenecektir. 

Bu parametre, sıklıkla hizmet faturası kullanan, fakat her bir hizmet türü için ayrı bir stok kartı açmak istemeyen firmalara işlem kolaylığı sağlamaktadır. Böylelikle bir stok kartı için faturalarda farklı hesaplarda muhasebeleştirme mümkün olacaktır.

Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu

Stok Modülü/Parametre Girişi bölümünde “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işleyerek, lokal depolarını tanımlamış ve her türlü stok hareketinde depo kodlarını kullanan firmalar için geçerli olan parametredir. Lokal Depo Uygulaması olan firmalar, bu parametreye hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Bu lokal depo, hizmet faturalarında program tarafından getirilebilecek, istenirse değiştirilebilecektir.

Genel 2

EK Alan

Bu parametrede, “Ek alan kullanılmasın”, “Ek alan kullanılsın” ve “Barkod bilgisi tutulsun” olmak üzere üç seçenek bulunmaktadır.

Satış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girmek isteniyor ise “Ek alan kullanılsın” parametre işaretlenmelidir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilmektedir. Ek Alan sahalarını bir başka amaçla hesaplatma için kullanabilirsiniz. Örn: 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp getirilecektir. İki rakam çarpılarak miktar hanesi hesaplatılmak istendiğinde, bu şekilde ek alan bilgilerinden yararlanabilirsiniz

“Barkod bilgisi tutulsun” parametresi rapor amaçlı bir uygulama olup, seçilmesi halinde, Satış Faturası Kalem Bilgilerinde sorgulanan Stok Kodu alanına girilen stoğa ait barkod bilgisi veritabanında saklanacaktır. Aksi halde, Stok Kodu alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirecek ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmayacaktır.

“Ek alan kullanılmasın” parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girmek veya programın barkod bilgilerini tutmasını istemiyorsanız bu parametre seçili kalmalıdır.

Ebat Bilgisi Girilsin Mi

Bu parametrenin kullanım alanı oldukça özeldir. Daha çok, halı ve cam sektörüne yöneliktir. Bu parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında, açılan bir pencerede, ebat bilgisi girilebilecektir. Bu parametrenin kullanılabilmesi için “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi gereklidir. Bunun anlamı, ebat bilgilerinin fatura kayıtlarında girileceği alanlar olarak, ek alanların kullanılacağıdır. Bu bağlantılı iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine, mallarınızın ebat bilgilerini girebilecek ve toplam ebat hesaplatması yapabileceksiniz.

Ebatlar Kaça Bölünsün(1>1, 2>10, 3>100, 4>1000)

Yukarıda anlatıldığı şekilde ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplatabilmek için bu parametreyi kullanacaksınız. Örn: Cam ebatlarımız, en-boy olarak, mm. ölçülerinde giriliyor, faturalama işlemi m2. üzerinden yapılıp fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; Satış Faturalarında “Ek Alan:Kullanılacak Mı” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmiş ve “Ebatlar kaça bölünsün” parametresinin 1000 olması gereklidir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi, M2 olarak girilmelidir. Eğer malların ebatları belliyse, fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa, yine o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. çevrim pay ile 2. çevrim payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilebilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan sahasına program tarafından getirilecektir. Örn: CAM malımızın 1. ölçü birimi M2, 2. ölçü birimi AD., 3.ölçü birimi önemli değil, 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında CAM malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar getirilecek. TAB ile onaylandığında 30,000 değeri miktar hanesine yansıtılacak. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece çarpılarak yazılmıştır. Burada miktar girilmesi beklenecektir. Bu faturada 3 adet bu ölçülerde cam satılıyorsa, gelen 30,000 rakamı üzerine 3 yazıldığında program otomatikman 9 m2. rakamını hesaplayıp miktar hanesine yansıtacaktır.

Ebatlar Saklansın Mı

Yukarıda, fatura kaydında, mal kalemleri bazında girilecek ebat bilgilerinin, fatura ek alanlarına yazılacağını ve bu ek alanların, fatura kaydı sırasında, bir defaya mahsus olarak, basımda çıkacak şekilde girilip, fatura tekrar çağırıldığında kaybolacağını anlatmıştık. Ancak ebat bilgisi şeklinde kullanacağınız ek alanların, mal kalemleri bazında mutlaka saklanmasını, fatura tekrar çağırıldığında izlenebilmesini istediğiniz durumda bu parametreyi işaretlemelisiniz. Fakat bu durumda “Sipariş takibi yapılamayacak” şeklinde uyarılacaksınız. Çünkü ebat bilgileri, mal kalemleri bazında bazı sipariş bilgilerinin yazıldığı sahalara yazılacaktır.

Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Var Mı

Stok Parametrelerinde Lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Fatura ve irsaliye kayıtlarında, stok kalemlerinin girilmesine geçilmeden, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir lokal depo kodu girilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmemiş olması durumda, fatura ve irsaliye kalemlerinde her stok kalemi için ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekecektir.

ikinci Miktar Sorulsun Mu

Fatura kaydında, mal kalemleri bazında, faturaya esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenebilmesi isteniyorsa, bu parametre işaretlenmelidir. Genellikle malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılmalıdır. Örn: mallarınızın 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olsun. 1 çuvalda, kaç kg. mal olduğu da değişken olsun. Faturanızı mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, o fatura için çuvallarda kaçar kg. mal olduğunu ikinci miktar sahasına yazabilirsiniz. Böylece stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kendinizin yapacağı kayıtlar sayesinde, stok hareketlerinizi kg. bazında da izleyebilme olanağınız olacaktır.

İrsaliye/Fatura Kayıtlarında Fiyatlar Brüt Geçsin Mi

İrsaliye/ fatura kayıtlarından girilen mal kalemlerinin birim fiyatları fatura bölümünde brüt, stok hareketleri bölümünde ise bütün iskontoları (fatura altı ve satır bazı) düşülmüş, net fiyat olarak izlenecektir. Stok hareketleri ekranında da fatura modülünden kaydedilmiş, stok hareketlerinin birim fiyatlarını brüt olarak izlemek istediğiniz durumda bu parametreyi işaretlemelisiniz. Bu durumda program, net fiyatları, stok hareketlerinin, döviz fiyatı sahasında saklayacaktır. Net fiyatları raporlarınızın bu sahasını kullanarak izleyebilirsiniz.

İrsaliye Cari Hesaba Geçsin Mi

Fatura modülünün kullanımı sırasında, irsaliye aşamasında cari hesaplara hareket kaydı yapılmaz. İrsaliyelerin faturalaştırılması sırasında veya irsaliyesiz fatura kaydı yapılıyorsa cari hesaplara işlenir. Eğer irsaliyelerinizin faturalaşması işlemi arasındaki süre uzunsa ve bu süre içinde cari hesaplarınızı sağlıklı bir şekilde takip etmek istiyorsanız bu parametreyi işaretleyiniz. Bu durumda, irsaliye kayıtlarınız cari hareketlere işlenir. Ayrıca irsaliyeleri faturalaştırma işlemi sonunda, program cari hareketlerdeki irsaliye satırını fatura satırı olarak değiştirecektir.

Ek Alan-2 Kullanılacak Mı

Satış Faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklama girilmek isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, satış faturalarında girilen her kalem için 14 karakter uzunluğunda açıklama girilecek bir saha açılacaktır.

Fatura/İrsaliye/Siparişte Tekrar Eden Stok Kodu Girişi Engellensin Mi?

Normalde satış faturalarında aynı stok koduyla birden fazla kayıt girmek mümkündür. Eğer bir satış faturasında, aynı stok kodunun bir kez kullanılabilmesi isteniyor ise bu parametre işaretlenmelidir. Bu durumda, satış faturasında yazılan bir stok kodu, aynı faturada daha önce girilmiş ise program uyarı verecek ve ikinci kalemin girişini engelleyecektir.

Faturalaştırılan İrsaliyeler Saklansın Mı

Bu parametre işaretli iken faturalaştırılan irsaliyeler saklanacaktır. Bu irsaliyeler, Faturalaştırılan İrsaliyeler Listesinden izlenebilir. Ayrıca, irsaliyelerin parçalı olarak faturalaştırılması için bu parametrenin işaretlenmiş olması gerekmektedir.

İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalaştırılması

“Faturalaştırılan İrsaliyeler Saklansın Mı?” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametre ile irsaliye kalem bilgilerinin sadece bir kısmının faturalaştırılması mümkün olacaktır. İstendiği takdirde, irsaliyenin geri kalan kısmı da faturalaştırılabilir.

Genel 3

Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun Mu?

Bu parametre işaretli değilken, sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında vade günü sorgulanacak ve girdiğiniz gün sayısı kadar ileriki tarih, cari hareket kayıtlarının efektif tarih sahası ile stok hareket kayıtlarının vade tarihi sahalarına işlenecektir. Sorgulamada sadece vade gün sayısını girebilecek, program tarafından hesaplanan vade tarihine müdahale edemeyeceksiniz. Parametre işaretlendiğinde, vade günü yerine, kendiniz vade tarihini yazabileceksiniz. Program vade gününü hesaplayıp ekranda görüntüleyecektir. Cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade tarihi, sizin gireceğiniz tarih olacaktır.

İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun Mu

 

Satış irsaliye/ fatura, müşteri siparişleri kayıtları sırasında, malların stok sabit kayıtlarındaki satış fiyatı-1 sahasının, birim fiyat olarak getirileceğini, bunun Özel Kod-1 kullanımı ile fatura bazında değiştirilebileceğini anlatmıştık. Eğer kullanılacak satış fiyatı değeri, mal kalemleri için satır bazında değişkenlik gösteriyorsa bu parametreyi işaretleyerek, fatura kaydında, mal kalemleri bazında, hangi fiyat üzerinden birim fiyat getirileceğinin sorgulanmasını sağlayabilirsiniz. Fatura kaydı sırasında, stok sabit kayıtlarındaki satış fiyatı-1, 2, 3, 4 ile döviz alış, döviz satış fiyatlarından birini seçebileceğiniz bir pencere sayesinde, istediğiniz değeri birim fiyat sahasına yansıtabileceksiniz.

İrsaliyeden Faturalamada Stokta İrsaliye Tarihi Kalsın Mı

İrsaliye kayıtları sırasında, mal kalemlerinin stok hareketlerine gerekli kayıtlar, program tarafından yapılacaktır. Stok hareketlerinin kayıt tarihi, irsaliye tarihi olarak geçirilecektir. İlgili irsaliye faturalaştırıldıktan sonra stok kayıtları, fatura tarihine ve fatura bilgilerine göre yine program tarafından tekrar düzenlenecektir. Fakat siz, işiniz gereği stok raporlarınızı, stoklarınızın ambardan çıkış tarihine göre izleyebilmek istiyorsanız bu parametreyi işaretlemelisiniz. Böylece irsaliyelerin faturalaştırılması sırasında stok hareket kayıtlarının kayıt tarihleri, irsaliye tarihi olarak bırakılacak, düzenlenmeyecektir. Stoklarda Fifo, Lifo, Ağırlıklı ortalama vb. tarihlere bağlı maliyet tiplerini kullandığınız durumlarda, stok hareket tarihi önem kazanacaktır.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı

Satış irsaliye/ fatura kayıtları sırasında, teslim yerinin satış yerinden farklı olması söz konusu ise bu parametreyi işaretlemelisiniz. Fatura kaydı sırasında açılacak bir pencerede, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanacaktır. Eğer sadece fatura basımına yönelik olarak farklı bir teslim adresi girilecekse, fatura üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenebilir. Eğer teslim edilecek kişi cari hesaplarınızda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanmasını ve ileride raporlarının alınabilmesini istiyorsanız açılan pencerede ilgili cari hesap kodunu yazabilirsiniz. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, Ambar Giriş/ Çıkış Fişi numaraları sistemi kullanılamayacaktır.

 

Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun

Bu parametrenin açılabilmesi için, “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Böylece, Üst Bilgilerde sorgulanan Farklı Teslimat bilgilerinin yanı sıra, Kalem Bilgilerinde satır bazında teslim cari kodu sorgulanacaktır.

İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Var Mı

Parametrenin amacı, satış irsaliyesi ve satış faturası girişinde kullanıcı hatasını en aza indirmektir. Fatura kaydı sırasında malların birim fiyatı olarak girilen değerin, belli kıstaslara göre program tarafından kontrol edilip hatalı fiyat olması durumunda sizi uyarmasını istediğinizde, parametreyi işaretlemelisiniz. Programın birim fiyatları kontrol kıstası aşağıdaki parametrede anlatılacaktır.

Son Giriş Net Fiyatında Alt Limit

Yukarıdaki fiyat kontrolü parametresi işaretlenmiş ise kullanıcının gireceği birim fiyatın, malların son giriş fiyatının ne kadar altında olabileceğini belirleyeceğiniz parametredir. Fatura kaydı sırasında, malların birim fiyatı sahasında, son giriş fiyatı+alt limit aralığında bir değer girilmesine izin verilecek. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde (Fiyat hatalı olabilir. Kontrol ediniz.) şeklinde bir mesajla uyarılacaktır.

Son Giriş Net Fiyatında Üst Limit

Yukarıdaki fiyat kontrolü parametresi işaretlenmiş ise kullanıcının gireceği birim fiyatın, malların son giriş fiyatının ne kadar üstünde olabileceğini belirleyeceğiniz parametredir. Fatura kaydı sırasında, malların birim fiyatı sahasında, son giriş fiyatı+üst limit aralığında bir değer girilmesine izin verilecek. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde (Fiyat hatalı olabilir. Kontrol ediniz.) şeklinde bir mesajla uyarılacaktır.

İrsaliye/Faturada Fiyat Değişmesin Mi

Bu parametre işaretlenmiş ise satış faturası ve satış irsaliyesi bölümlerinden, sistem tarafından getirilen fiyat bilgilerine kullanıcıların müdahale edememesi, değiştirememesi sağlanacaktır. Ancak fiyat sıfır gelirse kullanıcıların fiyat girmesine izin verilir.

İrsaliye/Faturada İskonto Ve Vade Değişmesin Mi

Bu parametrenin işaretlenmesi, kaydedilmiş bir irsaliye veya fatura üzerinde mal fiyatlarının ve vade günlerinin (girilen önceki değerlerinin) kullanıcılar tarafından değiştirilememesi olanağını sağlar.

Siparişten İrsaliyelemede Toplu Depo Kodu Var MI

Stok Parametrelerinde Lokal Depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda, girilecek siparişlerdeki stoklar için kullanılacak ortak depo kodu sorgulanmasını sağlayan parametredir.

Kaplama Hesaplanacak

Bu parametre civata sektörü uygulamaları için yapılmıştır. Bu sektörde malların kaplama ile ilgili tutarlarının, mal bazında bedelinin hesaplatılabilmesi ve faturalarda ilave maliyet olarak görünmesi istendiği durumda bu parametreyi işaretleyiniz. Kaplama bedelinin hesaplatılabilmesi için, malların stok sabit kayıtlarındaki birim ağırlık ve nakliye tutarı sahalarına, kaç gram için, kaplama bedelinin ne kadar olduğu yazılmalıdır. Fatura kaydı sırasında, mal bazında açılacak pencerede, bu mal için kaplama bedeli varsa 1, yoksa 0 (sıfır) rakamları girilecektir. 1 rakamı girilen mallar için ilave kaplama bedeli: birim ağırlık * nakliye tutarı * faturadaki miktarı şeklinde hesaplanacak ve fatura bazında toplam kaplama bedeli, Ek Maliyet-1 olarak tanımlanan sahada izlenebilecektir. Bu nedenle, parametre girişindeki Ek Maliyet-1 parametresi de işaretlenmiş olmalıdır. Kaplama Hesaplanacak parametresi işaretlendiğinde, “Bu parametre civata sektörü içindir. Parametre işaretlendiğinde ihracat faturası girilemeyecektir. Birim ağ. ve nakliye bedeli ile hesaplanır” şeklinde bir uyarı verilecektir. Bunun nedeni malların kaplama bilgilerinin bir kısmının, dövizle ilgili sahalarda tutulacağıdır. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, stoklarda dövizle ilgili işlemler yapılamayacaktır.

Özel Hesap Kapatması Yapılmış Fatura İle İlgili İşlem Yapılmasın

Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, Cari Hesap Kayıtlarında, Hesap Tipi olarak Özel Hesap Kapatma seçilmiş olan carilere kesilen satış faturalarının özel hesap kapatması yapılmış ise, bu faturalar üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz. Bu faturalar üzerinde düzeltme/ iptal işlemlerinin yapılabilmesi için özel hesap kapatma bilgilerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Kapalı Fatura Cari Hareket İşlensin

Kapalı tipli olarak kesilen faturaların cari hareketlere işlenebilmesi için işaretlenmesi gerekn parametredir.

Kapalı Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın

Kapalı tipli olarak kesilen faturalarda “Hızlı Tahsilat Kayıtları” ekranının çıkmasını sağlayan parametredir. Kredi kartı uygulamasında kullanılır. Kredi kartı uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Banka Modülü/Kayıt/Kredi Kartı Tanımlamaları.

Genel 4

Sipariş/İrsaliye/Faturada Miktar 1 Gelsin

Satış siparişleri, irsaliyeleri ve satış faturalarında miktar kolonunun otomatik olarak 1 gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretli iken, kesilen sipariş, irsaliye ve faturalarda miktar sahası otomatik 1 gelecek, istenirse miktar üzerinde değişiklik yapılabilecektir.

Döviz Takibi Yapılacak Mı

Fatura kaydı sırasında, stoklarınızın hareket kayıtlarının döviz değerleriyle birlikte oluşmasını istediğiniz durumda bu parametreyi işaretlemeniz gereklidir. Stok sabit kayıtlarında mallarınızın döviz cinsini, Döviz İşlemleri bölümünden tanımladığınız döviz cinslerinden biri olarak belirlemiş iseniz stoklarınızın yurt içi faturalarından oluşacak hareketlerinin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak program tarafından işlenmesini sağlayabilirsiniz. Uygulamanın sağlıklı olabilmesi için Döviz İşlemleri bölümünü günlük olarak çalıştırmanız gerekir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, fatura kayıt ekranında, mal kalemleri bazında açılacak bir pencerede, karşınıza döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran gelecektir. Bu ekranda döviz tipi ve döviz satış fiyatı, stok sabit kayıtlarında girmiş olduğunuz değerler, günlük kur ise Döviz İşlemlerinden girilmiş olan ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kuru olacaktır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL. cinsinden malın fiyatı hesaplanacak, hem de stok hareketlerinin TL. ve döviz fiyatları işlenmiş olacaktır. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, faturanın bütün stok kalemlerinin, aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının döviz fiyatı sahasına da işlenecektir. Stok kalemlerinin fatura bazında ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda, cari hesap hareket kaydına sadece TL. tutarı işlenebilecek, döviz tutarı işlenemeyecektir. Stok ve Cari hesaplarla ilgili döviz takibi tanımlamalarını ilgili yardım bölümlerinden okuyun.

Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılacak

Yukarıda anlatılan dövizle ilgili işlemlerin, Döviz işlemlerinden kaydedilen günlük Döviz alış, satış, Efektif alış, satış kurlarından hangisi ile yapılacağını belirleyeceğiniz parametredir.

Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun

Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil, mal bazında sorgulanmasını istediğiniz durumda parametreyi işaretlemelisiniz. Fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında vade günü girebileceğiniz bir pencere açılacaktır. Her satırda bu şekilde vade günleri yazıldıktan sonra, faturanın sonunda girilen vadelerin ortalaması hesaplanarak görüntülenecek, stok hareketlerinin vade tarihlerine mal bazında girmiş olduğunuz vade günü baz alınarak hesaplanan tarihler, cari hesap hareketinin efektif tarihine de vadelerin ortalaması alınarak hesaplanan tarih işlenecektir.

Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun

Satış İrsaliyeleri ve Faturalarında, her satırda vade tarihi sorgulaması yapılabilmesi için kullanılacak parametredir. Parametrenin kullanılabilmesi için öncelikle “Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması gereklidir.

Bu parametre işaretlendiğinde “Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun” parametresine müdahale edilebilecektir. Parametre işaretlendiğinde, her bir stok kaleminde vade tarihi sorgulanacak ve ilgili mala ait vade tarihi girilebilecektir.

C/H Vadelere Bölünerek Geçmesin

Cari Hareket Kayıtlarında oluşan fatura bilgilerinde, belgeye ait hareketin, tek bir satırda, vade bazında ayrılmadan oluşması isteniyorsa işaretlenmesi gereken değerdir.

C/H Vadelere Bölünerek Geçsin

 

Kaydedilen faturanın, cari hesap hareketlerine belirleyeceğiniz vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için kullanılan seçenektir. Fatura kaydı sırasında bir pencere açılarak, vade gün ve yüzde oranının ne olacağı sorgulanacaktır. Bu pencere ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Vadelere Bölme. Fatura sonucunda cari hesap hareketlerinde vade sayısı kadar ayrı ayrı hareketi, kayıt tarihleri fatura tarihi, efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış tarihler olarak, fatura tutarları vade sayısına bölünmüş değerler üzerinden izleyebileceksiniz. Örn: 3,000,000 TL.lık faturamızı, 3 vadeye, 0, 30, 60 günlük vadelerle belirlemişsek, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1,000,000 TL., vade tarihi 30 gün olan 1,000,000 TL., vade tarihi 60 gün olan 1,000,000 TL.lık, 3 hareket işlenecektir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlemenin avantajı, raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içerebilmesi açısından olacaktır. Bu parametrenin işaretlendiği durumda, yukarıdaki “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazında tutar, genelde gireceğiniz vade sayısına bölünmeyecek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümüle edilerek, kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenecektir. Örn: Faturada tutarları 1,000,000.-, 1,500,000.- vadeleri 30 olan 2 ayrı satır ve yine tutarları 1,200,000.-, 1,500,000 -vadeleri de 60 olan 2 ayrı satır işlenmiş olsun. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2,500,000 TL., vade tarihi 60 gün olan 1,700,000 TL. lık, 2 ayrı hareket işlenecektir.

Koşul C/H Vadelere Böl. Geç. Parametresi Dikkate Alınsın

Kaydedilen faturanın, vadelere bölünerek cari hareketlere vadeleri bazında işlenip işlenmeyeceğinin, faturada seçilen koşula göre belirlenmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, fatura belgelerinde koşul uygulaması kullanılıyor ise koşul kodu sorgulanacak ve bu koşul için yapılan tanımlamalarda C/H Vadelere Bölünerek Geçsin seçeneği işaretlenmiş ise, cari hareketler vadeler bazında oluşacaktır.  Fatura belgelerinde koşul uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Koşul ve Fatura/Satış Faturası/Koşul Bilgileri. Koşul bilgilerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları/Koşul Sabit Kayıtları.

Satışta Fiyat Değişimi Yapılabilsin Mi

Satış sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında, mal kalemlerinin girişleri bitirilip basıma aktarılmadan önce, birim fiyatları üzerinde tek tek değişiklik yapmadan sipariş, irsaliye ve faturaya ait tüm mallar için stoktaki satış fiyatı kodlarından (satış fiyatı-1,2,3,4) biri seçilerek birim fiyatların buralardaki değerlerle, program tarafından yer değiştirilebilmesine ve genel toplamının izlenebilmesine olanak sağlar.

Örneğin; Bir fatura kesimi sırasında, mal kalemlerinin birim fiyatları stoklardaki Satış Fiyatı-1 den girilmiş olsun. Fatura kesimi yapılmadan tüm mal kalemleri için birim fiyatların Satış Fiyatı-2 ile yer değiştirerek hesaplanması ve faturanın bu tutarlarla basımı ya da bu değerlerle genel toplamın izlenmesinin istendiği durumlarla ilgilidir.

Toplamlar sayfasında, farenizin sağ tuşuna basıldığında gelen FİYAT GÜNCELLEME seçeneği ile karşımıza gelen ekrana satış fiyatı kodlarından biri girilerek, tekrar bulunduğunuz ekrana dönülebilir ve girilen satış kodu fiyatlarından hesaplamaların genel toplamı görülebilir. Fakat bu işlem sırasında program, mal kalemlerinin kaydı sırasında girilen birim fiyatlar üzerinde gerçek bir değişiklik yapmaz.

Tutardan Miktara Geçiş Yapılsın Mı

Satış sipariş, irsaliye, fatura kayıtları sırasında miktar hanesi boş bırakılıp birim fiyat ve toplam tutar girilerek, miktarın program tarafından hesaplanmasını sağlayan parametredir.

Tutardan Birim Fiyata Geçiş Var Mı

Miktar ve birim fiyat olan kayıt düzenini, miktar ve toplam tutar olarak değiştirip, birim fiyatın program tarafından hesaplanmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, satış işlemlerin sırasında miktar ve tutarın girilmesinden sonra birim fiyat otomatik hesaplanacaktır.

Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Mı

Cari hesaplarda, sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının mal bazında kullanımına olanak veren parametredir. Yukarıdaki "mal müşteri/satıcı bazında fiyat uygulaması" parametresini işaretleyen firmalar bu uygulamayı kullanamazlar.

İrsaliyeler Fatura İle Bağlansın Mı

 

 

Bazı uygulamalarda firmalar, müşterilerine kesmiş oldukları irsaliyeleri fatura haline getirmemekte, bu irsaliyelere farklı bir stok kodu kullanarak 1 fatura kesmektedir. Bu durumda, ilgili satış irsaliyeleri için kesilen fatura ile irsaliyeleri bağlamak gerekmektedir.

İrsaliyelerin fatura ile bağlanması Satış faturası kesilme aşamasında yapılmaktadır. Satış Faturası keserken Kalem Bilgileri bölümüne geçmeden önce sorgulanan bilgiler ışığında, irsaliyeleri fatura ile bağlama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Fatura Düzeltme İşleminde Cariden Silme

Normalde kayıtlı bir satış faturasına girilip, hiçbir değişiklik yapmadan tekrar kayıt yapılır ise program cari hareket kayıtlarına daha önce bu fatura için aktarılmış kaydı siler ve tekrar kaydeder. Bu işlem çok kalemli faturalarda zaman kaybına sebep olmaktadır. Eğer bu parametre işaretlenir ise kayıtlı bir fatura hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareketlerde silme yapılmamaktadır.

İrsaliye Vade Tarihi Faturada Değişsin Mi

Kaydedilen bir irsaliye faturalaştırıldığında, vade tarihi faturalama tarihi baz alınarak tekrar hesaplanmaktadır. Dolayısıyla irsaliyede hesaplanan vade tarihi değişmektedir. Bu parametre işaretlendiğinde, irsaliyenin faturalanma tarihi ne olursa olsun, irsaliyedeki vade tarihi baz alınmakta ve değiştirilmemektedir.

Genel 5

Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sorgular Var Mı

Satış sipariş,irsaliye ve fatura kayıtları sırasında girilmesi gerekli bazı not sahaları için kullanıcıların tercihine yönelik başlık tanımlamalarının yapılabileceği bölümdür. Burada toplam 14 satırlık başlık sahası bulunmaktadır. Bu bölümde tanımlanan başlıklar; fatura kayıtlarında stok kodlarının girişinden önce ayrı bir ekranla görüntülenir, buradan başlıkların karşılığı olan açıklamalar girilebilir. Fatura belgelerinde bu sahalara girilen açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebildiği gibi, Rapor Modülü/Fatura Raporları bölümünden listeleri alınabilir.

Asgari Azami Stok Kontrolü

Stok Kartı Kayıtlarında girilen asgari ve azami stok seviyelerinin, müşteri siparişleri hariç bütün çıkış işlemlerinde kontrol edilmesi için kullanılacak parametredir. Parametre işaretlendiğinde, stok kartlarındaki var ise asgari stok seviyesi kontrol edilecek ve bakiyesi bu seviyenin altında kalan stokların çıkışında “Asgari Stok Aşıldı” uyarısı verilecektir.

Lokal depo uygulaması var ise asgari stok miktarı her lokal depo için Stok Modülü/ Netsis Sipariş Önerisi/ Mad/ABC izleme bölümünden kaydedilen asgari stok sahasından kontrol edilecektir.

Barkod İle Satış İşlemi Yapılsın

Barkod okuyucuları ile stok satışının gerçekleştirilebilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

Genel 6

Satır Bazı Ek Açıklama Sorulsun Mu

Sipariş/ İrsaliye veya Fatura kalem sahalarında, her stok için 10 adet açıklama girebilmeyi sağlayan parametredir.

 

 

Parametre işaretlendiğinde, fatura belgelerinde girilen her stok kalemi için 10 satırlık açıklama sahası sorgulanacak ve bu sahalara kaydedilen bilgiler saklanacaktır.

İskonto

Mal Fazlası İskontosu Var Mı

Çalışma prensiplerine göre mal fazlası olarak sattığınız ürünlerin yanında, aynı üründen veya başka bir üründen hediye verilmesi ve fatura haline getirilmesi durumunda, bu parametre işaretlenmelidir. Bu durumda fatura kaydı sırasında, Mal Fazlası İskontosu adı altında bir saha, buraya hediye olarak verilen mal miktarı girilebilecektir. Bu tür bir uygulamanız yoksa parametreyi işaretlemeyiniz. Mal fazlası iskontosu tanımlandığı durumda, malların KDV hariç fiyatlarının faturaya yazılacağı düşünülecektir. Bu tür faturalar her zaman KDV hariç işlem görecektir. Mal fazlası iskontosu tanımlandığı durumda, ileride anlatılacak olan Genellikle KDV Hariç parametresinin işaretlenmiş olması gereklidir.

Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınacak Mı

Mal fazlası iskontosu opsiyonu kullanılıyorsa, bu parametre işaretlendiği takdirde mal fazlası tutarı üzerinden ilgili stok kaleminin KDV oranı kadar, KDV tutarı hesaplanarak, toplam KDV tutarına eklenir.

KDV Brüt Fiyat Üzerinden Alınsın Mı (Değilse Net Fiyat Üzerinden)

Mal fazlası iskontosu opsiyonu kullanılacak ve mal fazlası iskontosundan KDV alınacaksa, mal fazlası tutarı için hesaplanacak KDV’nin malın brüt fiyatı üzerinden mi, yoksa bütün iskontolar düşüldükten sonra kalan net fiyatı üzerinden mi hesaplanacağını belirleyebileceğiniz parametredir.

Mal Bazı İskontosu Var Mı

Fatura kayıtları sırasında mal (satır) bazında iskonto yapılacaksa bu parametre işaretlenmelidir. Mal bazında iskonto kullanıldığı durumda, ilgili cari hesap sabit bilgisinde belli bir iskonto tipi tanımlanmış ve bu iskonto tipinin mal bazında oran/ tutar bilgileri, Cari/ İskonto Kayıtları bölümünden girilmişse fatura kaydı sırasında kaydetmiş olduğunuz oran veya tutar, mal bazında, mal bazı iskontosu sahasına otomatikman getirilecektir. Bu gelen rakam üzerinde düzenlemeler yapabilecek, iskonto kaydı girilmemişse bile kendiniz iskonto tutar veya oranını girebileceksiniz.

Kademeli Kaç İskonto Sorulsun

Mal bazı iskontosu parametresinin işaretlendiği durumda, aynı sahada bu soru sorulacaktır. Bu parametre ile mal bazında, arka arkaya iki iskonto oranı girilmesi sağlanabilir. Bu parametre işaretlendiği durumda fatura kaydı sırasında, mal bazında, ikinci iskonto için bir saha açılacak, buraya ikinci iskonto oranı girilebilecektir. Hesaplama yapılırken mal tutarı üzerinden birinci iskonto oran/ tutar düşülecek, kalan rakam üzerinden ikinci girilen iskonto oranı da düşülecektir.

Yüzde/Tutar Sorulsun Mu

Yukarıdaki mal bazı iskontosu parametresi işaretlenmiş ise mal bazında, sadece yüzde(%) oran olarak iskonto yapılması istendiği durumda bu parametre işaretlenmemeli, hem oran, hem tutar olarak iskonto yapılması istendiği durumda bu parametre işaretlenmelidir. Fatura kaydı sırasında, mal bazı iskontosu varsa ve bu parametre işaretli değil ise satır bazında iskonto sahası açılacak ve bu sahaya, sadece iskonto oranı kaydedilebilecek. Bu parametre işaretlendiği durumda açılacak olan iskonto sahasının ilk karakterini (%) girerek iskonto oranı, ilk karakterini (T) girerek iskonto tutarı değerleri kaydedilebilecektir.

Ölçü Birimi-2’ye Göre Tutar İskontosu Yapısın Mı

Mal bazı iskontosu, tutar ve yüzde olarak belirlenmişse, fatura kaydı sırasında girilen tutar iskontosunun malın 2. ölçü birimine çevrilerek hesaplanmasını sağlar. Bu parametre işaretlendiğinde “SADECE SATIŞ İRS/ FAT.LARINDA ÖLÇÜ BİRİMİ-2 OLAN MALLARDA PAY1/PAYDA1 DEĞERİ BAZ ALINARAK TUTAR İSK. YAPILIR” mesajı gelecektir. Bu da tutar iskontosu olarak girilen rakamın, malın pay1/payda1 değeriyle çarpılarak hesaplanacağı anlamına gelir. Örn: Malın 1. ölçü birimi Adet, 2. ölçü birimi Kg. ve malınız 1 adet, 10 kg. ağırlığında olsun. pay1=10, payda1=1 dir. Satışımız adet üzerinden, iskontomuz 1 kg. için 1000 TL. olsun. Tutar iskontosu olarak 1000 TL. girildiğinde, toplam satır iskontosu olarak 1000*10/1 = 10,000 TL. hesaplanacaktır.

Genel İskonto-1

Fatura kayıtları sırasında fatura altında görülmesi istenen ilk iskontodur. Bu parametreyi işaretlerseniz, birinci iskonto oran veya tutarını girebileceksiniz. Bu saha, aynı zamanda Cari Sabit Bilgilerinde kaydedeceğiniz İskonto Oranı sahasındaki oran üzerinden hesaplanıp getirilecek olan iskonto sahasıdır. Cari sabitlerinde iskonto oranları girilmişse bu parametre işaretlenmelidir. Fatura kaydı sırasında, caride girilmiş iskonto oranları üzerinden hesaplanan iskonto tutarı girilmemişse boş olarak gelecek olan bu sahada düzenlemeler yapabileceksiniz.

İskonto-1 İsmi

Fatura altındaki, Genel İskonto-1 parametresi işaretlenmiş ise bu iskontoya, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istediğiniz ismi girebileceğiniz sahadır.

Genel İskonto-2

Fatura altında, yukarıda tanımlanan birinci iskonto dışında, ikinci bir iskonto oranı veya tutarı kaydedilmek isteniyorsa bu parametre işaretlenmelidir. Fatura kaydı sırasında ikinci bir iskonto sahası açılacak, ister oran, ister tutar olarak iskonto değeri girilebilecektir.

İskonto-2 İsmi

Fatura altındaki, Genel İskonto-2 parametresi işaretlenmiş ise bu iskontoya, fatura kaydı ve basımı sırasında, görmek istediğiniz ismi girebileceğiniz sahadır.

Genel İskonto-3

Fatura altında, yukarıda tanımlanan iki iskonto dışında, üçüncü bir iskonto oranı veya tutarı kaydedilmek isteniyorsa bu parametre işaretlenmelidir. Fatura kaydı sırasında üçüncü bir iskonto sahası açılacak, ister oran, ister tutar olarak iskonto değeri girilebilecek.

İskonto-3 İsmi

Fatura altındaki, Genel İskonto-3 parametresi işaretlenmiş ise, bu iskontoya, fatura kaydı ve basımı sırasında, görmek istediğiniz ismi girebileceğiniz sahadır.

Genel İskonto-3= Birim Ağırlık*Ağırlıklı İskonto Hesaplansın Mı

Genel İskonto-3 parametresi işaretlenmiş ise bu iskontonun, bölge farkı, nakliye iskontosu olarak, stok sabit bilgilerindeki ağırlık kayıtlarıyla bağlantılı şekilde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Bu parametreyi işaretlerseniz, fatura kaydı sırasında, bölge farkı iskontosu tutarını girebilmeniz için bir pencere açılacak, buraya yazacağınız tutar, eğer girilmişse malların faturadaki miktarları, stok sabit kayıtlarındaki birim ağırlık değerleriyle çarpılarak, toplam halinde Genel Iskonto-3 sahasında görüntülenecektir. Bu parametre işaretlendiğinde, ekranda “AĞIRLIK İSKONTOLARI, STOK HAREKETTE İKİNCİ MİKTARDA TUTULACAK” şeklinde bir mesaj çıkacaktır. Bu durumda malların ikinci miktarını hesaplatmayla ilgili, ileride açıklanacak olan bir parametreyi kullanamayacaksınız.

Her Satırda Değeri Sorulsun Mu

Genel İskonto-3 sahasını, yukarıda anlatıldığı doğrultuda bölge farkı iskontosu olarak kullanacaksanız, bölge farkı iskonto tutarını genel olarak fatura bazında değil de, her mal kalemi için ayrı tutarlar şeklinde girmek istiyorsanız, bu parametreyi işaretlemelisiniz.. Eğer malların stok sabit bilgilerindeki, nakliye tutar sahasına kayıt yapılmışsa, bu değer ilgili malın nakliye iskontosu sahasına otomatikman getirilecektir. Parametrenin işaretlenmemesi durumda, genel olarak girilen bölge farkı iskontosu tutarıyla, malların birim ağırlıklarının çarpımından oluşacak olan Genel İskonto-3 tutarı, parametrenin işaretlenmesi durumunda, satır bazında girilecek iskonto tutarının, malların birim ağırlıklarıyla çarpımlarının toplamından oluşacaktır.

Genel İskonto-3 Hesaplamada İlk Düşülsün Mü

Fatura altında, net tutarın hesaplanması aşamasında, Genel İskonto-3 tutarının diğer iskontoların hepsinden önce brüt tutardan düşülmesini istediğiniz durumda, bu parametreyi işaretlemelisiniz.

İskontolar Brüt Fiyattan Hesaplansın Mı

Stok çıkışlarında birden fazla iskontonun tanımlandığı durumlarda, iskontoların tamamının brüt fiyat üzerinden hesaplanması sağlayan parametredir.

Ek Maliyet

EK Maliyet-1

Fatura kayıtlarınızda, ambalaj, nakliye gibi fatura tutarına ilave olan değerlerin girilmesi isteniyorsa ek maliyet parametreleri kullanılabilir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, fatura kaydı sırasında birinci ek maliyet değeri girilebilecektir.

Ek Maliyet-1 İsmi

Fatura altındaki, Ek Maliyet-1 parametresi işaretlenmiş ise bu maliyete, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen isminin girebileceğiniz sahadır.

Maliyet-1=Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplansın Mı

Fatura altındaki, Ek Maliyet-1 parametresi işaretlenmiş ise bu maliyetin eğer girilmişse, malların faturadaki miktarlarının stok sabit kayıtlarındaki birim ağırlık * nakliye tutarı değerleriyle, cari hesapların sabit kayıtlarındaki nakliye katsayısının çarpımı olarak hesaplatılıp, program tarafından ek maliyet-1 sahasına getirilmesi bu parametrenin işaretlenmesi ile mümkündür. Hesaplanan değer üzerinde düzenleme yapılabilecektir.

Ek Maliyet-1 KDV Oranı

Ek Maliyet-1 kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV’sinin, toplam KDV tutarına yansıtılması isteniyorsa, bu parametreye, ek maliyet üzerinden, % olarak hesaplatılacak KDV oranını, nu sahaya girilmelidir.

Ek Maliyet-2

Fatura kayıtlarında, Ek Maliyet-1 dışında, fatura tutarına ilave olan, ikinci bir maliyet değerinin girilmesi isteniyorsa, Ek Maliyet-2 parametresi işaretlenmelidir. Bu durumda, fatura kaydı sırasında ikinci ek maliyet değeri girilebilecektir. Fatura kaydı sırasında, Ek Maliyet-2 için sadece tutar değeri girilebilir.

Ek Maliyet-2 İsmi

Fatura altındaki, Ek Maliyet-2 parametresi işaretlenmiş ise bu maliyete, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği sahadır.

Yuvarlama

Eğer fatura genel toplamında yuvarlama yapılmak isteniyor ise kullanılması gereken parametredir. Bu parametrede genel toplam sahasında yapılmak istenen yuvarlama birimi seçilmelidir. Bu sahada seçilen yuvarlama değerine göre genel toplam üzerinden TAB ile geçildiğinde yuvarlama yapılacak ve yuvarlama değeri toplamlar sayfasındaki yuvarlama sahasına atılacaktır.

Nakliye Riski/Sigorta Fon Olarak Hesaplansın Mı

Fatura altında, Ek Maliyet-2 parametresi işaretlenmiş ise, özellikle tarım ürünleriyle ilgili iş yapan firmalara yönelik olarak, nakliye riski bulunan, alıcı firmanın malların sigortalanmasını istediği ve bu sigorta tutarının karşı tarafa faturalanması durumda, bu parametre de işaretlenerek, sigorta fon oranının hesaplatılmasını ve fatura tutarına eklenmesini sağlayabilirsiniz. İrsaliyelerin faturalaştırılması sırasında bu parametre işaretlenmiş ise birden fazla irsaliyenin bir faturada birleştirilmesi işlemi yapılamayacaktır.

Sigorta Fon Oranı (binde)

Ek Maliyet-2 parametresinin, yukarıda anlatıldığı şekilde, nakliye riski/ sigorta fonu olarak hesaplanmasını istediğiniz durumda, sigorta fonu oranını bu parametreye kaydedin. Buraya binde oranında sigorta fonu oranı girilmelidir.

Sigorta Fon (Brüt/Net)

Ek Maliyet-2 parametresinin, nakliye riski/ sigorta fonu olarak hesaplanmasını istediğiniz durumda, bu değerin, fatura brüt tutarı üzerinden mi yoksa iskontolar düşüldükten sonra kalan, net tutarı üzerinden mi hesaplatılacağını bu parametrede belirleyebilirsiniz. Ek Maliyet-2 ile ilgili, bu doğrultuda yapacağınız tanımlamalar sonucu, fatura kaydı sırasında, girilmiş olan binde sigorta fon oranı ile fatura brüt/ net tutarı çarpılarak bulunan değer, Ek Maliyet-2 sahasına program tarafından getirilecektir. Bu değer üzerinde düzenleme yapabileceksiniz.

Ek Maliyet-2 KDV Oranı

Ek Maliyet-2 kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV’sinin, toplam KDV tutarına yansıtılması isteniyorsa, bu parametreye, ek maliyet üzerinden, % olarak hesaplatılacak KDV oranını girin. Ek Maliyet-2’nin, nakliye riski/ sigorta fonu olarak hesaplatıldığı durumda, sigorta tutarlarından KDV hesaplatılmadığı için bu parametre geçersiz olacaktır.

Tevkifat Oranı Pay/Payda

Tevkifat hesaplamasında kullanılacak oranın girildiği alandır.

Özel Kod Ve Açıklama

Özel Kod1

Faturalarınızı belli kodlar altında gruplayabilmek amacıyla kullanabileceğiniz sahadır. Burada 4 ayrı kod belirleyerek, fatura girişi sırasında da bu kodları vererek istediğiniz gruplamayı sağlamış olursunuz. Özel Kod-1 sahasının bir özelliği de, malların hangi satış fiyatının fatura üzerine yansıtılmasının istendiğinin belirlenebileceği bir saha olmasıdır. Bu parametre işaretlenmediği durumlarda, fatura kayıtlarında, birim fiyat olarak, malların stok sabit bilgi kayıtlarında girilmiş olan satış fiyatı-1 değeri otomatikman getirilecektir. Faturalarınızda, stok sabit kayıtlarında girmiş olduğunuz diğer satış fiyatlarının da isteğiniz doğrultusunda görüntülenebilmesi için öncelikle bu parametreyi işaretlemelisiniz. Karşınıza, dört ayrı satış fiyatı için dört ayrı özel kod tanımlayabileceğiniz bir pencere çıkacaktır. Örn: Stok sabit bilgi kayıtlarında Satış Fiyatı-1 peşin satış fiyatı, Satış Fiyatı-2 de vadeli satış fiyatı olarak tespit edilmiş ve girilmiş olsun.

Özel kod-1 bölümünde (P) kodu için 1. satış fiyatını, (V) kodu için de 2. satış fiyatını kullanacağımızı, yukarıdaki örnekteki şekliyle belirlemiş olalım. Fatura kaydı sırasında karşınıza gelecek olan Özel Kod sorgulama penceresinde, Özel Kod-1: (P) yazarsak malların, satış fiyatı-1 olan peşin satış fiyatlarını, (V) yazarsak malların, satış fiyatı-2 olan vadeli fiyatlarının otomatikman fatura üzerine getirilmesini sağlamış oluruz.

Bu özel kodları kullanarak, faturaların muhasebeye aktarımı sırasında, ayrı fiyatlarla kaydedilmiş faturaların ayrı satış hesaplarında veya herhangi bir amaçla değişik kodlamalar yaparak, farklı koda sahip faturaların farklı satış hesaplarında muhasebeleşmesini de sağlayabilirsiniz.

Örn: Peşin satışlarımızı ayrı bir satış hesabında, Vadeli satışlarımızı ayrı bir satış hesabında gösterebiliriz. Satış fiyatı bazında değil de ayrı departmanların satışlarını ayrı satış hesaplarında toplayabiliriz. Bu örnekte Kodları A, B departmanları şeklinde saptayıp, karşılık satış fiyatları önemsiz olduğundan ikisine de 1 yazabiliriz.

Satış fiyatlarına göre veya herhangi başka bir amaçla muhasebedeki satış hesaplarını birden fazla tanımlayıp, ilgili faturaları bu hesaplar altında toplayabilmek için Özel kod-1 sahalarını kullanın. Birden fazla satış hesabı tanımlanması ve fatura Özel Kod-1’lerle bağlanması işlemiyle ilgili bilgi için bakınız Fatura/İşlemler/Özel Kod1 Tanımlama.

Özel Kod 1 Tanımlama

Bu bölümde belirlenen 4 özel kod için hangi satış fiyatının kullanılacağı seçilebilmektedir. Şöyle ki, Özel Kod-1 sahasının fatura belgelerinde sorgulandığı durumlarda, bu sahaya girilecek bir değere göre, Kalem Bilgileri sayfasında stoklar için Stok Kartı Kayıtlarındaki kaçıncı fiyatın getirileceği belirlenmektedir. Kodu sahası tek sayısal karakterlik kod değeri girilmeli, Fiyat Tipi sahasında da bu değer için kaçıncı fiyatın getirileceği seçilmelidir.

Özel Kod-1 Değeri Tablodan Mı Kontrol Edilecek

Özel Kod1 parametresi işaretlendiğinde işlev kazanan parametredir. Eğer Özel kod1 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve fatura modülünden yapılan kayıtlarda girilen kod1 değerlerinin kontrol edilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda özel kod1 değerlerinin İşlemler/Özel Kod1 Tanımlama bölümünden kaydedilmesi gerekmektedir. Fatura işlemlerinde, girilen kod1 değerlerinin bu tabloya kayıt olup olmadığı kontrol edilecektir. Tabloda kaydı olmayan özel kod1 değerleri kullanılamayacaktır.

Özel Kod-2

Faturalarda kullanılabilmesi için önceden tanımlama yapmadan, serbestçe tek karakterlik, raporlamaya yönelik kayıt oluşturabileceğiniz bölümdür. Bu sahadaki kayıtlarınıza göre, fatura kayıtlarınızı, rapor bazında, değişik gruplar altında toplayabilirsiniz. Ayrıca bu kodlama sahasını Muhasebe Entegrasyonunda fatura iskontolarının ayrı hesaplara işlenebilmesi için kullanabileceksiniz. Muhasebe entegrasyonunun bulunması halinde kullanımı hakkında bilgi için bakınız Entegrasyon Modülü/ Entegrasyon Kodları/Fatura Genel.

Özel Kod-2 Değeri Tablodan Mı Kontrol Edilecek

 

 

Özel Kod2 parametresi işaretlendiğinde işlev kazanan parametredir. Eğer Özel kod2 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve fatura modülünden yapılan kayıtlarda girilen kod2 değerlerinin kontrol edilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda özel kod2 değerlerinin İşlemler/Özel Kod2 Tanımlama bölümünden kaydedilmesi gerekmektedir. Fatura işlemlerinde, girilen kod2 değerlerinin bu tabloya kayıt olup olmadığı kontrol edilecektir. Tabloda kaydı olmayan özel kod2 değerleri kullanılamayacaktır.

Açıklama

Fatura kayıtlarınızda, en fazla 20 karakter uzunluğunda kaydetmek istediğiniz özel açıklamaları girebileceğiniz bölümün açılması için bu parametreyi işaretleyin. Açıklama sahası, rapor amaçlı kullanılan bir sahadır. Örn: Şirketinizde görevli satış elemanlarınızın primlerini onların yaptıkları satışlara göre takip ettiğinizi varsayalım. Fatura kaydı sırasında, gelecek olan açıklama hanesine satış elemanınızın ismini ya da onu temsil edecek bir kod yazdığınızda, raporlarınızda açıklama sahasında tanımlamalar yaparak, satış elemanlarınızın ayrı ayrı satışlarını takip edebilirsiniz.

Açıklama Boş Geçilmesin Mi

Açıklama parametresi işaretlenmiş ise fatura kayıtları sırasında, programın bu alanın kontrolünü yapmasını istiyorsanız, bu parametreyi işaretleyin. Fatura kayıtları sırasında, Açıklama sorgulamasının boş geçilmemesini sağlayabilirsiniz. Boş geçilmeme opsiyonunu kullanarak, fatura kaydı yapan kullanıcının hata yapma olasılığını azaltmış olursunuz. Çünkü gerekli kontrol program tarafından yapılacak ve kayıt sırasında bu saha boş olarak geçirilmeyecektir.

İrsaliye/Fatura/Siparişlerde Özel Kod-2 Boş Geçilmesin Mi

Özel kod-2 parametresi işaretlenmiş ise, fatura kayıtları sırasında, programın bu alanın kontrolünü yapmasını istiyorsanız, bu parametreyi işaretleyin. Fatura kayıtları sırasında, Özel Kod-2 sorgulamasının boş geçilmemesini sağlayabilirsiniz. Boş geçilmeme opsiyonunu kullanarak, fatura kaydı yapan kullanıcının hata yapma olasılığını azaltmış olursunuz. Çünkü gerekli kontrol program tarafından yapılacak ve kayıt sırasında bu saha boş olarak geçirilmeyecektir.

Müşteri Siparişlerinde Açıklama Tekrar Etsin

Açıklama sahasını işaretleyerek, sipariş kayıtlarında açıklama sahasına örneğin; teslimat bölgelerine göre sevk kodunun girilmesi isteniyor ise, ilk siparişte girilen bir kodun diğer siparişlerde de otomatik getirilmesi yani tekrarlanmasını sağlayan parametredir. Teslimat numaraları ilk siparişte girilen numara olarak diğer siparişlere de otomatik yansıtılır. İstenirse kullanıcı bu kodu değiştirebilir.

         Fatura KDV

Genellikle KDV Hariç Mi

Fatura kayıtlarınız sırasında, mallarınız için gireceğiniz fiyatlar, genellikle KDV hariç işlem görüyor ise bu parametreyi işaretlemeli, KDV dahil olarak işlem görüyorsa da bu parametreyi işaretlememelisiniz. Fatura işlemlerinizde pratiklik sağlanması açısından, KDV işleminin en çok kullanılan şekliyle yanıtlanması gerekir.

KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun Mu

Fatura kayıtlarınızda, KDV dahil/ hariç işlemi farklılık gösteriyorsa, bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapmak zorundaysanız, bu parametreyi işaretleyin. Bu durumda, her fatura kaydında KDV DAHİL/ HARİÇ sorgulaması yapılacak, vereceğiniz cevaba göre işlem görecektir. KDV uygulaması, yukarıdaki Genellikle KDV hariç parametresine verdiğiniz cevaptan farklılık göstermeyecekse, her faturada tekrar sorulmaması için, bu parametrenin işaretlenmemesi gerekmektedir.

Faturalarda KDV Ayrılsın Mı(C/H Kaydında)

Fatura kayıtlarının, cari hesap hareket kayıtlarına işlenmesi sırasında, faturanın KDV hariç tutarının ayrı bir kayıt, KDV tutarının da ayrı bir kayıt olarak işlenmesini istediğiniz durumda, bu parametreyi işaretleyin. Bu uygulamanın kullanımı “KDV İle İlgili Özel Kodun Değeri” parametresi ile mümkündür. Bu parametre ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/KDV.

Faturalarda ÖTV Ayrılsın Mı(C/H Kaydında)

Fatura kayıtlarının, cari hesap hareket kayıtlarına işlenmesi sırasında, faturanın ÖTV hariç tutarının ayrı bir kayıt, ÖTV tutarının da ayrı bir kayıt olarak işlenmesini istediğiniz durumda, bu parametreyi işaretleyin. Bu uygulamanın kullanımı “KDV İle İlgili Özel Kodun Değeri” parametresi ile mümkündür. Bu parametre ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/KDV.

 

KDV İle İlgili Özel Kodun Değeri (Kod1 veya Kod2)

Faturaların cari hesap kaydında KDV tutarlarının ayrı işlenmesi istendiği, yukarıdaki parametrenin işaretli olması durumunda, hangi faturaların bu şekilde işlenmesini istediğinizi belirleyebilmek açısından, özel kod-1 ya da özel         kod-2 sahalarından birinde kullanabileceğiniz, 1 karakter uzunluğunda bir kod saptamalısınız. Saptayacağınız bu kod değerini bu parametreye girin. Fatura kaydı sırasında, özel kod-1 ya da özel kod-2 sahalarından birine, burada belirlemiş olduğunuz kodu girdiğinizde, bu faturanız cari hesaplara yukarıda anlatıldığı şekilde işlenecektir. Özel Kod sahalarından hiç birine, burada belirlenmiş olan kod girilmemiş faturalar, cari hesap hareket kayıtlarına toplam tutar üzerinden bir satır olarak işlenecektir. Bu uygulamayı yapabilmek için parametre girişinin 3. sayfasındaki özel kod-1 veya özel kod-2 sahalarından birinin mutlaka işaretlenmiş olması gerekir.

KDV Cari Kod Maskesi

Bu saha yurtiçi döviz uygulaması yapan firmalarda kullanılmaktadır. Bu sahada KDV tutarlarının aktarılacağı cari kodların maskesinin kaydedilmesi gereklidir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilmelidir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterler alt çizgi (_) ile belirtilmelidir. Farklı olan karakterler ise mutlaka aynen girilmelidir. Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarımız aşağıdaki şekilde olsun.

00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV gibi. Bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodları ise 00001TL,00002TL,00003TL,00004TL olsun. Bu durumda, maskeye beş adet alt çizgi (_____) ve hemen arkasına da TL karakterini girmeliyiz. Bunun anlamı, ilk beş karakter fatura kesilen cariye göre değişebilir, bu kodu aynen koru, cari kodun son iki karakterine TL’yi ekleyerek oluşan yeni cari koda KDV tutarlarını aktar. Bu kodlama sisteminde, 00001DV kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için 00001TL kodlu bir cari aranacaktır. Bulunamaz ise KDV tutarı da 00001DV cari koduna aktarılacaktır.

KDV’nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25’i Yapılsın Mı

Cari hesap kayıtlarında “Faturalardaki KDV ayrılsın” parametresi işaretlenmiş ise cari hareketlere ayrı bir satır olarak kaydedilecek olan faturanın KDV’ sinin vade tarihinin bir sonraki ayın 25’i yapılması ile ilgili parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde faturanın vade tarihi ne olursa olsun, KDV ile ilgili satırın vade tarihi, fatura kayıt tarihinin bir sonraki ayının 25’i olarak program tarafından standart olarak atanır.

KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün Mü

Fatura kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen faturaların, KDV tutarının iskontolardan önce düşülmesini ve iskontonun KDV’siz tutar üzerinden yapılmasını istediğiniz durumda, bu parametreyi işaretleyin. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan, önce iskontolar hesaplanarak düşülecek sonra KDV ayrılacaktır. Oran iskontolarında, hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/ hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterecektir. Bu nedenle, iskonto matrahını düzenlemek açısından bu parametreyi kullanabilirsiniz.

Geçici KDV Sıfırlama

Fatura kayıtları sırasında, bazı faturalar için, cari hesaba borç/ alacak kaydedilecek tutarın, faturanın KDV’ siz tutarı olarak yansıtılmasını istiyorsanız, bu parametreyi işaretlemelisiniz.

Geçici KDV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2

Yukarıda anlatılan “Geçici KDV Sıfırlama” parametresi işaretlenmiş ise hangi faturaların, cari hesaplara KDV’siz tutarlarının işleneceğinin belirlenebilmesi açısından, bu parametreye 1 karakterlik özel kod-2 değeri tanımlamalısınız. Fatura kaydı sırasında, özel kod-2 sahasına, burada belirlemiş olduğunuz kodu yazdığınızda, KDV sıfırlama işlemi yapılacaktır. Özel kod-2 sahasına, burada belirlenen kod dışında bir şey yazıldığında, cari hesaplara normal KDV’li tutar işlenecektir. Geçici KDV sıfırlamayı anlatılanlar doğrultusunda kullanabilmek için, Özel kod-2 parametresinin işaretlenmiş olması gereklidir.

Her Satırda KDV Sorulsun Mu

 

Fatura kayıtlarında stok kalemlerinin her biri için, KDV oranının kullanıcı tarafından girilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin çalışabilmesi için stok sabit kayıtlarında, KDV oranı sahalarına "99" rakamı girilmelidir. Fatura kayıtlarında karşınıza gelen ekrana ilgili stoğun KDV kodları kaydedilerek, fatura kontrol ekranlarında bu oranlarla hesaplanan KDV tutarları izlenebilir.

KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın

Hesap planlarında KDV hesaplarını ay bazında açmış olup KDV ile ilgili tutarların, ilgili ay için açılan KDV hesabına aktarılmasını isteyenler için getirilen parametredir. Bu parametrenin işlevini yerine getirebilmesi yani her ayın KDV tutarının ilgili ay için açılan muavin hesaba yazılabilmesi için, hesap planında açılan KDV hesaplarının son iki karakterinde ay kodlarının olması gereklidir. Örneğin; Ocak ayı KDV muavininin son iki karakteri 01, Kasım ayınınki ise 11 olmalıdır.

Fatura Sipariş

Sipariş Takibi Yapılacak Mı

Müşteri sipariş girişlerinin yapılması ve bununla ilgili raporların alınması isteniyorsa, bu parametre işaretlenmelidir. Sipariş modülünün satın alınmış olmasına bağlı olarak bu bölümdeki tercihinizle sipariş takibi yapabilir, ilgili bölümleri kullanabilirsiniz.

Siparişte Stoktan Ayırma Yapılsın

Müşteri siparişleri girişi sırasında, siparişlerin stokta mevcut olduğunu ya da temin edilmesi gerekliliğini takip etmek istiyorsanız, bu parametreyi işaretleyin. Bu durumda “Müşteri siparişini girerken, stoktan ayırmak için (S), temini beklemeye almak içinde (B) kodunu kullanın.” uyarısı gelecektir. Müşteri siparişi kaydı sırasında, mal kalemleri bazında, karşınıza gelecek olan bir pencerede, ilgili maldan elinizde varsa (S)toktan ayır, yoksa temini (B)eklemede, şeklinde kayıt girebileceksiniz. Bu ayırımlar tamamıyla rapora yönelik olup, tüm sipariş raporlarını bu kriterlere göre alabileceksiniz.

İrsaliye/Faturalarda Sipariş No. Mal Bazında Mı

Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, satış irsaliye/ fatura kayıtları sırasında, bağlantılı sipariş numarasının irsaliye/ fatura kaydı bazında genel değil de, mal kalemleri bazında sorgulanması için, bu parametreyi işaretleyin. Müşterinizden almış olduğunuz siparişlerin bir veya birden fazlasının içinden stok kalemlerinin teslimatı bir irsaliye ya da fatura ile çıkışı yapılacağı durumda, satır bazında sipariş numarası farklılık göstereceğinden, sipariş no. bilgisini mal bazında verebilmenize yarar. Sipariş takibinde, teslim edilen malların ilgili siparişten düşülmesi ve kalan siparişin izlenebilmesi açısından sipariş numaralarının doğru olarak girilmesi önemlidir.

Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrolü

Müşteriden alınan siparişlerde aynı malın birden fazla kaydının olduğu durumlarda, kayıt sıra numarası verilerek girilebilmesini sağlayan parametredir. Aynı zamanda ilgili siparişlerin bağlantılı irsaliyeleme ve faturalama işlemlerinde de, bu kayıt sıra numarasına göre işlem yapılabilmesini, kayıt sıra numaralarından seçilerek kaydedilebilmelerini sağlamaktadır. Bu parametrenin işaretlenip kullanılabilmesi için “satış irsaliyelerinde sipariş no mal bazında” parametresi de işaretlenmelidir. Sipariş kayıtları sırasında malın stok kaydı,miktar ve tutar girişinden sonra karşınıza kayıt sıra numarasını belirten (program otomatik olarak kayıt sıra numarası vermektedir.) bir ekran gelir. Bu ekran yine irsaliye ve faturalama işlemlerinde satır bazında malın stok kodu girişinden sonra karşınıza gelecek ve verilen kayıt numarasını girmenizi isteyecektir. Rehber tuşu ile satır bazında kayıt sıra numaralarını da görebileceğiniz sipariş rehberi alabilirsiniz. İlgili mal kalemi için sıra no verilerek işlem tamamlandığında, o siparişte o kayıt numarası teslim edilmiş olarak işlem görecektir.

Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun Mu

 

Müşteri sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde, bu parametre işaretlenmelidir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihinden okunarak aynı tarihi içeren; fakat üzerinde değişiklik yapılabilecek bir ekranla karşılaşılır. Sipariş kaydı yapılan o mal kalemi için bu ekranda teslim tarihi değiştirilebilir ya da tab tuşu ile onaylanarak geçilebilir.

Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin

Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, sipariş bağlantılı irsaliyeler de mal fiyatlarının ve vade günlerinin (siparişte girilen önceki değerlerinin) kullanıcılar tarafından değiştirilememesi sağlanır.

Sipariş Kurları Faturada Güncellensin

Döviz tutarları ile kaydedilmiş yani dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalar da, siparişin teslim edildiği tarihteki döviz kuruna göre tekrar tutarlarının değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir. Örn: 01.09.1999 tarihinde alınan veya verilen bir siparişte 1 adet mal 100.000.-TL.lık döviz kuru ile 10.000.000.-TL.dır (döviz satış tutarı 100 $ ).  Bu sipariş 05.09.1999 tarihinde teslim edildiğinde döviz kurunun 120.000.TL. olarak değiştiğini düşünürsek, faturada otomatikman değişen döviz kurları ile tutarları yani 12.000.000.-TL.sı gelmekte ve bu güncelleşmiş tutarlar üzerinden faturalama işlemi yapılmaktadır.

Sipariş Sistemi FIFO İle Çalışsın Mı

Bu parametre ile girilen siparişlerin teslimatlarının, ilk giren ilk çıkar metodu ile program tarafından otomatik olarak yapılabilmesi sağlanabilir. Bu durumda irsaliye ve faturalarda sipariş rehberi gelmeyecek, siparişler giriş sırasına göre program tarafından getirilecektir.

Bu sistemin çalışabilmesi için “Satış İrs./Fat.larında sipariş no. mal bazında” parametrelerinin işaretlenmiş olması gereklidir.

Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin Mi

Sipariş numarası yazılarak, sipariş bağlantılı kesilen irsaliye ve/veya faturalarda, siparişten gelen stok miktarlarından daha fazla miktarda teslimat yapılabilmesi için işaretlenmesi gereken faturadır.Bu parametre işaretli değil ise irsaliye ve faturalar en fazla siparişten gelen miktar kadar irsaliye ve/veya fatura girişi/çıkışı yapabilirler.

Fazla Teslimat Oranı

“Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin mi” parametresi işaretlendiğinde bu parametre aktif olacaktır. Eğer fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılabilmesi isteniyor ise kullanılabilir. Örneğin bu sahada oran olarak 10 girildiğini düşünelim. Bu durumda sipariş teslimatı yapılırken sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat yaptırmayacaktır.

Müşteri Siparişlerinden Satıcı Siparişi Oluşturulsun Mu

Girmiş olduğunuz müşteri siparişlerinden, bir ek işlem yardımı ile satıcı siparişi oluşturmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, müşteri siparişleri girilirken, satır bazında satıcı siparişi ve satıcı kodu sahaları sorgulanacaktır. Daha sonra İşlemler/ Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma bölümü kullanılarak, satır bazında satıcı siparişi sahası işaretlenmiş olan müşteri sipariş kalemleri, yine ilgili satırda kaydedilen satıcı koduna satıcı siparişi olarak oluşturulacaktır.

İrsaliye, Faturada Sipariş Vade Tarihi Değişsin Mi

Bilindiği gibi Cari Hesap Kayıtları bölümünden, vade günü girilmiş cari hesaplara sipariş, irsaliye veya fatura kesildiğinde, işlem tarihi ile vade günü baz alınarak otomatik olarak vade tarihi hesaplanmaktadır. Eğer sipariş kayıtlarında cari hesap kayıtları bölümde kaydedilen vade gününden farklı bir vade gününde sipariş kaydedilmiş ise ilgili sipariş irsaliyeye veya faturaya çevrildiğinde, vade cari karttan okunacağı için vade tarihi değişecektir. Siparişte kaydedilen vade gününe göre hesaplanan vade tarihinin irsaliye veya fatura işlemi sırasında değişmesi istenmiyor ise bu parametre işaretlenmelidir.

Sipariş Onay Açılsın Mı

Sipariş onaylama yani onaylanmayan siparişlerin teslimatlarının yapılamaması sistemini kullanan firmalarda, kesilen siparişlerin onaylanmadan, teslim edilememesi için bu parametre işaretlenmelidir. Bu durumda girilen müşteri siparişlerinin teslimatı için mutlaka onaylama gerekecektir. Onaylama işlemi İşlemler/ Sipariş İşlemleri/ Sipariş Onayla- Onayı Geri Al bölümünden yapılmaktadır.

Sipariş Bağlantısız İrsaliye/Fatura Girişi Engellensin Mi

“Sipariş Takibi Yapılacak mı” parametresi işaretlenerek sipariş takibi yapan firmaların kullanabileceği parametredir. Bilindiği gibi sipariş takip parametresi işaretlendiğinde hem satış irsaliyesi hem de satış faturaları girişinde sipariş numarası sorgulanmaktadır. Sipariş numaraları girilmeden istenir ise sipariş bağlantısız irsaliye ve fatura kaydı yapılabilmektedir.

Bu parametre işaretlendiğinde ise firmaların sipariş bağlantısız irsaliye veya fatura kesmeleri program tarafından engellenecektir. Üst bilgiler veya kalem bilgilerinde sipariş numarası girilmeden herhangi bir kalemin işlenmesi mümkün olmayacaktır. Program ilk kalem kaydedilmek istendiğinde “Sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kaydı yapamazsınız” uyarısıyla karşılaşılacaktır.

Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak Mı

Nakliye maliyetinin hesaplamasında kullanılan birim maliyetin girilebileceği Nakliye Katsayısı sahasının Müşteri Siparişinde sorgulanması için kullanılan seçenektir. Bu sahaya girilen değer üzerinden nasıl hesaplama yapıldığı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Nakliye İşlemleri/Nakliye Bilgi Girişi.

Fatura Ek 1

Satış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın Mı

Bu parametrenin işaretlenmesi ile, dövizle çalışan firmalar için stok sabit kayıtlarındaki satış fiyatı sahası döviz fiyatı olarak kaydedilmiş ise irsaliye sipariş ve fatura kayıtlarından sorgulanan döviz bilgileri ekranındaki döviz bilgisi sahasına otomatik aktarılabilmesi sağlanır. Satış fiyatlarını günlük kur değerlerine göre oluşturan firmalar için ikinci bir çalışmaya gerek kalmadan bu parametre ile, satış fiyatındaki değer döviz fiyatı sahasına otomatik aktarılacağından ve günlük kurla çarpılarak satış fiyatı hesaplanabileceği için, günlük kur bilgisinin girişi ile istenen çalışma sağlanmış olur. Bu tür uygulama dışında, Türk Lirası değerlerin girilmesinin istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmemelidir.

Sipariş Stok Kontrolü

Müşteri siparişlerinin kayıtları sırasında, parametre girişinde “Mal çıkışlarında eksi bakiye göstersin mi” parametresinde anlatıldığı şekilde stok kontrolünün yapılabilmesi için parametreyi işaretleyin.  Aksi halde sipariş kayıtları sırasında bu türden bir kontrol yapılmaz.

Faturada Fiyat 0(Sıfır) Geçilsin Mi

Satış faturaları kaydında fiyat hanesinin 0 (sıfır) olarak geçilemeyeceğini belirtmiştik. Bazı sebeplerden satış faturalarında fiyat sahasının (sıfır) geçilmesini istediğiniz durumlarda, satışlar için tercihinizi bu parametre ile belirleyebilirsiniz.  Örn: 1 adet bilgisayar için fatura düzenliyoruz. 1. satırda bilgisayarın kodunu ve karşısına fiyatını girdikten sonra, alt satırlarda 1 adet ekran, 1 adet klavye vb. detayları yazıp, bunların fiyatlarını ilk satırda dahil olduğu için 0 (sıfır) olarak geçmek istiyorsak, bu parametreyi kullanabiliriz.

Fatura Açıklama Kullanımı

Fatura kayıtları sırasında, cari hesaplara ve muhasebeye işlenecek kayıtların açıklama sahaları, program tarafından otomatik olarak atanmaktadır. Siz bu açıklama sahalarını, cari hesap hareket kayıtları ve Entegrasyon/ Fiş İzleme veya kayıt muhasebeleşmişse Muhasebe/ Yevmiye Fiş Kayıtları bölümünden düzenleyebilirsiniz. Kayıt anında, programın atayacağı açıklamalar yerine sizin yazacağınız bir açıklamanın cari hesap ve muhasebe hareketlerine işlenmesini istediğiniz durumda, bu parametreyi işaretlemelisiniz.

KDV Maliyete Eklensin

KDV tutarının malın maliyetine eklenmesini istediğiniz durumda kullanabileceğiniz bir parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumda KDV tutarı sıfırlanacak, muhasebeye entegre edilmeyecek, malların tutarlarına eklenerek stok fiyatları KDV’li birim fiyat olarak stok hareket kayıtlarına aktarılacağından, bu özel uygulamayı, program servis firmanıza danışmadan kullanmayınız.

Miktar 0 (Sıfır) Geçilmesin Mi

Satış irsaliye ve faturalarında miktarsız maliyet girişi yapabilmek açısından, miktar sahasının 0 (sıfır) olarak geçilebileceğini ve fiyat verilerek stoklara maliyet girdisi yapılabileceğini anlatmıştık. Bu programın normal çalışma şeklidir. Eğer miktarsız maliyet girdisi uygulamanız yoksa ve irsaliye/ faturaları kaydeden kullanıcınızın hata oranını indirgemek açısından bu parametreyi işaretler iseniz, kayıt sırasında miktar sahasının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol edecek ve bu sahayı geçirtmeyecektir.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun

Muhasebe modülünde tanımlanan referans kodlarının, sipariş/irsaliye ve fatura kayıtları sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Muhasebe Modülü/Parametre Girişi bölümünde, fişlerde referans kodu sorulsun parametresi işaretli değil ise bu parametre işaretlenemeyecektir.

Referans Kodu

“Sipariş/ İrsaliye/ Faturada referans kodu sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Muhasebe modülü/ Referans Kodu Kayıtlarında tanımlanmış referans kodlarından birini bu alana girdiğinizde, bu kod satır bazında sorgulanan Muhasebe Referans Kodu sahasına program tarafından getirilecektir. İstenirse, bu alanda bulunan rehber yardımıyla, başka bir referans kodu da seçilebilir.

Satış İrsaliyelerinde Ambar Fişno Takibi

Satış irsaliye kayıtları sırasında, bu kaydı hem irsaliye numarasıyla, irsaliye kaydı, hem de ambar çıkış fişi numarasıyla, ambar çıkış fişi kaydı olarak izleyebilmek için, bu parametrenin işaretlenmesi gerekmektedir. Çıkışların irsaliye numarası baz alınarak takip edebilmesi sağlanmış olur. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer çıkışları ve girişleri, Ambar giriş/ çıkış fişleri seçeneğinden kaydedebilirsiniz. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametre işaretlendiğinde, satış irsaliyeleri kaydı sırasında, ambar çıkış fişi numarası sorgulanacak, numara girildikten sonra normal işleme devam edilecektir.

TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın Mı

Döviz uygulamasının yapılması durumunda, kur ve/veya döviz fiyatının ondalıklı olması durumunda, hesaplanan TL. tutarı ondalıklı çakıyor ise bu tutarın otomatik olarak yuvarlanması için işaretlenmesi gereken parametredir.

Özel Nakliye Sistemi

Faturalarınızda hesaplanan nakliye bedellerini müşterilerinizden aldığınız, fakat aynı zamanda nakliyecinin de cari hesabını takip etmek istediğiniz durumlarda işaretlemeniz gereken parametredir. Özel Nakliye Sisteminin düzgün çalışabilmesi için, Yardımcı Programlarda bulunan “Proje Uygulaması” parametresi işaretlenmemelidir. Ayrıca, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Ek Maliyet-1”, “Birim Ağırlık * Nakliye Tutarı Şeklinde Hesaplansın”, “İrsaliyeler Cariye İşlensin” ve “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı?” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Özel Nakliye Sistemi parametresinin işaretlenmesi halinde, sadece Satış İrsaliyesi seçeneğinde, Nakliyeci Bilgileri sorgulanacaktır. Bu bölümde Kod alanına, nakliyeci firma için Cari Sabit Kartlarında tanımlanan Cari Kod girilmelidir. Kod bilgisini girmeniz ile birlikte, Cari Sabit Kayıtlarından, Cari Koda ait İsim, Adres, İlçe, İl bilgileri otomatik gelecektir. Bu aşamadan sonra irsaliye kaydına devam edilmektedir. Satış İrsaliyesinin kaydedilmelisi sonucunda, nakliyecinin Cari Hareket Kayıtlarına nakliye tutarı kadar “Alacak” hareketi işlenecektir. İrsaliyenin faturalaştırılması esnasında, nakliye tutarı, irsaliye kalemlerinde bulunan stoklar bazında oranlanarak mal tutarlarına eklenir ve yekun sıfırlanır. Yani, Satış İrsaliyesine faturalaştırma amacı ile ikinci kez girildiğinde Ek Maliyet-1 alanında nakliye tutarı (0) olarak gelecektir, ancak bu tutar stok tutarlarına eklendiğinden, herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Satış İrsaliyesinin faturalaştırılması ile birlikte, nakliyeci carinizin hareket kayıtlarında nakliye tutarı ile ilgili herhangi bir kayıt izlenemeyecektir. Çünkü, nakliye tutarı, faturayı kesmiş olduğunuz cariye, diğer borç tutarları ile birlikte kaydedilecektir.

Geçici ÖTV Sıfırlama

Satış belgelerinde hesaplanan ÖTV tutarlarının, belgede girilen bir kod yardımı ile ilgili belge için hesaplanmamasını sağlayan seçenektir.

Geçici ÖTV Sıfırlama/Geçici ÖTV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod2

Satış Faturası/ Toplamlar bölümünde oluşan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için kullanılan parametredir.  Bu uygulama için Satış Fatura Parametrelerinde “Özel Kod2” seçeneğinin işaretlenmiş ve ÖTV uygulaması için bir Özel Kod2 tanımlanmış olması gerekmektedir. “Geçici ÖTV sıfırlama” parametresinin işaretlenmesinden sonra, hesaplanan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için tanımlamış Özel Kod2 değerinin “Geçici ÖTV sıfırlama için kullanılacak özel kod2” alanına girilmesi gerekmektedir. Böylece, Satış Faturası/ Üst bilgileri ekranında sorgulanan özel kod2 alanına bu kodu girdiğiniz faturalar için, stok kalemlerinin ÖTV tutarları sıfırlanacaktır. 

Konsinye Fatura Uygulaması

Henüz satışı yapılmamış ancak müşteriye gönderilmiş mallarınızın takibinin yapılması amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. “Konsinye Fatura Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumlarda, Depolar Arası Transfer kayıtlarının Üst Bilgiler ekranında Cari Kodu sorgulanacaktır.

Kereste Uygulaması

Kereste sektörüne yönelik, malların hacim ölçülerini hesaplatma amacıyla kullanılabilecek parametredir. Bu parametrenin kullanımı ebat parametrelerinin kullanımına benzemektedir. Öncelikle parametre girişi bölümünden ebat bilgilerinin ne şekilde girilmesi gerektiğini ve M2 hesaplamalarının nasıl yaptırılabileceğini okuyun. Bu işaretlenerek,  mal bazında ek alanlarda en, boy, genişlik veya silindir hacmi için çap ve boy girilerek hacim hesaplatması yaptırabilir, malların miktar hanesine hesaplanan rakamları yansıtabiliriz. Örn; keresteler 100mmX200mmX150mm ebatlarında olsun. Parametre girişi bölümündeki, ebatlar kaça bölünsün parametresi burada da geçerlidir. Bu kereste tipinden ilgili faturada 1000 adet satılacağını düşünelim. Kereste için açılan ek alana 100X200X150X1000 şeklinde kayıt oluşturmalıyız. Buradaki uygulamanın ebat uygulamasından farkı, ebat uygulamasında m2 hesabından sonra doğru alan değerinin hesaplanabilmesi için miktar rakamının girilmesi gerekiyordu. Burada ise miktar bilgisinin de en, boy ve genişlik bilgileriyle beraber Ek Alana girilmesi gerekir. Anlatılan şekilde oluşturduğunuz ek alan bilgisi sonucunda miktar sahasına 3 m3. şeklinde hesaplama yapılıp yansıtılacaktır. Ebat uygulamasında ebat bilgilerini, eğer kullanılmıyorsa, stokların 2. çevrim pay ve 2. çevrim payda sahalarına yazabiliyorduk. Burada da en, boy, genişlik bilgileri her faturada değişkenlik göstermiyorsa, mal bazında sabitse, stok sabit bilgilerinde mal ismi sahasına bu bilgileri ek alanda görünmesi gerektiği şekliyle, anlatılan önekte 100X200X150 olarak yazabilirsiniz.  Bilgi program tarafından malın ek alan sahasına getirilecektir. Ek alana yan yana üç değil de iki değer girildiğinde silindir hacmi hesaplatılacağı varsayılacak, ilk rakam çap, ikinci rakam yükseklik olarak düşünülecektir.

İrsaliye/Fatura Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak

Nakliye maliyetinin hesaplamasında kullanılan birim maliyetin girilebileceği Nakliye Katsayısı sahasının Satış İrsaliyesi ve Satış Faturasında sorgulanması için kullanılan seçenektir. Bu sahaya girilen değer üzerinden nasıl hesaplama yapıldığı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Nakliye İşlemleri/Nakliye Bilgi Girişi.

 

KDV Hesaplarında Has Altın Sistemi

Kuyumcu ve sarraflar tarafından kullanılan ve altın ayar farkından oluşan işçilik bedelinin KDV hesaplamasına yönelik olan Has Altın Sisteminin aktif hale getirilmesi için işaretlenen parametredir. Has altın sisteminde hesaplanmayan işçilik KDV tutarı, işçilik oranları üzerinden hesaplanarak fatura işlemlerine dahil edilebilmektedir. Has altın sistemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız

C/H Açıklama İlk İskonto Yazılsın

Fatura belgesinde girilen genel iskonto 1 değerinin cari hareketlerde açıklama sahasına aktarılması işin kullanılan parametredir.

Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş/Çıkış

Depolar Arası Transfer Cariye İşlensin Mi

Programınızda şubeli çalışıyor iseniz bir merkez ve bir veya birden fazla şube açılmış ve aralarında mal transferi yapılıyorsa, bu transferleri Depolar Arası Transfer seçeneğinden yapabilirsiniz. Depolar Arası Transfer işlemlerini kullanabilmek için merkez ve şubelerin ayrı ayrı cari sabit kartları tanımlamak zorundasınız. Kayıt sırasında bu cari kodlar sizden sorgulanacaktır. Transfer tutarının, transfer yapılan, alıcı durumundaki şubenin/ merkezin cari hesap hareketlerine borç hareketi olarak işlenmesini (borçlandırılmasını) istediğiniz durumda, bu parametreyi işaretleyin. Parametrenin işaretlenmemesi durumda, transfer kaydı sırasında merkez ve şubeler için açılmış cari kartlara hiçbir borç/ alacak kaydı yapılmayacaktır.

Depolar Arası Transferde Maliyet Tipi

Depolar Arası Transfer ve Ambar Giriş/Çıkış Fişi işlemleri kullanılacaksa, kayıt sırasında, malların birim fiyatı olarak, hangi fiyatın veya maliyet tipine göre hesaplanan değerin, kayıt ekranında görüntülenmesi isteğinizi belirleyebileceğiniz parametredir. Burada 19 değişik maliyet tipi belirlenebilir. Sabit değerler dışında (satış fiyatları gibi) bir maliyet türü belirlenmişse, kayıt sırasında istediğiniz maliyet türünden birim fiyatın, o anda olması gereken değeri program tarafından hesaplanarak ekrana getirilecektir.

Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın Mı

Depolar Arası Transfer fişinin genel işleyişi, merkezden çıkılan bir transfer fişinin aynı anda merkez ve şube stok hareket kayıtlarına işlenmesidir. Fakat bu parametrenin işaretlenmesi ile merkezden şubelere yapılan depolar arası transfer fişlerinin, merkez stok hareketlerinden çıkışı yapılacak karşı şubelerin hareket kayıtlarına kaydı online olmayıp şubenin onayı ile entegresi yapılacaktır. Özellikle uzak mesafe veya illerdeki şubeler merkez şirket ile online çalışıyor ise bu durumda şubenin stok bakiyeleri merkezden yapılan transferle anında değişmeyecek, ancak merkezden sevk edilen malın şubeye ulaşması ile depolar arası transfer fişinin şubede gelen olarak çağırılıp onaylaması ile entegre edilebilecektir. Onaylama işlemi İşlemler/ Depolar Arası Transfer Onayı seçeneği ile yapılmaktadır.

Lokal Depolar Arası Transfer Onaylansın Mı

Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambardan Onaylansın mı parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, lokal depolar arası transfer işlemlerinde de giriş yapılacak lokal depo için onaylama yapılması gerekecektir. Onaylama yapılmadan giriş lokal depoya hareket işlenmeyecektir. Onaylama işlemi İşlemler/ Depolar Arası Transfer Onayı bölümünden yapılmaktadır.

Lokal Depo Bazında Muhasebe Entegrasyonu Var Mı

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, faturaların lokal depo bazında muhasebeye entegre edilebilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi dışında, lokal depolara göre muhasebe entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesi için bir takım ön çalışmaların yapılması gerekmektedir. Öncelikle, Stok Modülü/Parametre Kayıtları/Lokal Depo Uygulaması parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca hangi lokal depo hareketinin, hangi lokal depo hesaplarına yansıtılması gerektiğinin, Stok Modülü/Kayıt/Muhasebe Detay Kod Girişi bölümünden girilmesi gerekmektedir. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken, detay kodu sahasındaki ilk iki karakterin, lokal depo tanımlama bölümünde tanımlanan depo kodu olarak girilmesi gerektiğidir. Program, faturalarda kullanılan depo kodlarını entegre ederken, stok detay kodu sahasındaki ilk iki karakteri kontrol ederek, ilgili hesap koduna yansıtacaktır.

Ambar Çıkış Fişinde Her Satırda Masraf Kodu Sorulsun Mu

Ambar Giriş/ Çıkış fişi seçeneklerinde, stok bağlantılı olarak cari hesaplara değil de, muhasebede herhangi bir masrafa borç/ alacak kaydı yapılmasını isteyeceğiniz işlemleri kaydedebilirsiniz. Bu kayıtlarda, programı muhasebeye entegre olarak kullanıyorsanız, size fiş bazında, muhasebe masraf kodu sorgulanacaktır. Kayıtlarınız borç/ alacak olarak bu masraf kodlarında muhasebeleşecektir. Ambar giriş/ çıkış fiş kayıtlarında, masraf kodu sorgulamasının mal kalemleri bazında yapılmasını, her kalemin ayrı masraf kodunda muhasebeleşmesini istediğiniz durumlarda, bu parametreyi işaretlemeniz gerekmektedir.

Depolar Arası Transferde Sipariş No Sorulsun Mu

Sipariş takibi yapıldığı durumlarda; merkez ve şubeler arası transfer fişi kayıtlarında sipariş numarası ile bağlantılı işlem yapılabilmesi için, bu parametreyi işaretlemeniz gereklidir. Depolar arası transfer kayıtları sırasında kaydedilen sipariş no.ları müşteri sipariş ise çıkış hareketleriyle, satıcı siparişi ise giriş hareketleriyle bağlantılıdır. Satır bazında sipariş numarası kullanarak kayıtların oluşturulabilmesi için “Satış İrsaliye ve Faturalarında Sipariş No Mal Bazında” parametrelerinin de işaretlenmiş olması gereklidir.

Sipariş Baplı D.A.T. de Teslimat Ayrı Takip Edilsin

Depolar arası transfer kayıtlarının sipariş bağlantılı girilmesi halinde, sipariş miktarlarının teslim edilmemiş olarak kaması için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmediği durumlarda, siparişler transfer edildiğinde teslimatının yapıldığı varsayılacak ve irsaliye veya fatura belgelerinde tekrar kullanılamayacaktır.

Depolar Arası Transferde Çıkış Ve Giriş Depo Kodları Satır Bazında Sorulsun Mu

Lokal Depo Uygulaması yapan firmalar için Depolar Arası Transfer işlemlerinde çıkış ve giriş depo kodlarının her bir kalemde sorgulanması sağlayan parametredir. Parametrenin işaretli olması durumunda, kalem bilgileri bölümünde girilen stoklarda, depo kodu sahaları aktif gelecek ve kullanıcılar bu kodları değiştirebileceklerdir. Eğer bu parametre işaretli değil ise ilk stok kaleminde girilen giriş/çıkış depo kodları, girilen diğer kalemlere aynen gelecek ve kullanıcıların bu kodlara müdahalesi mümkün olmayacaktır.

Ambar Fişi Açıklaması Entegrasyona Atılsın

Özel Kod ve Açıklama parametrelerinin bulunduğu bölümde Açıklama parametresi işaretlenir ise ambar çıkış fişlerinde de açıklama sahası açılmakta ve kullanılmaktadır. Ambar fişlerinin muhasebeleştirildiği durumda, program fişlerle ilgili bir açıklamayı entegrasyona otomatik olarak aktarmaktadır. Eğer programın attığı açıklamanın değil, kullanıcıların açıklama sahasına girdiği bilginin entegrasyona açıklama olarak atılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir.

Depolar Arası Transferde İskonto Sorulsun Mu

Fatura Parametrelerinde Mal Bazı ve Genel İskonto parametrelerinin kullanıldığı durumlarda bu iskontoların faturalar dışında depolar arası transfer kayıtlarında da uygulanabilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmesi ile transfer işlemlerinde satır bazında ya da fiş yekunu altında genel iskonto sahalarında girilen iskontolar düşülerek, stok hareketlerine net tutarlardan aktarılmasını sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda ise iskonto parametreleri faturalarda kullanılmak üzere tanımlanmış olsa dahi Depolar Arası Transfer işlemlerinde iskonto bilgileri girilemez, ilgili sahalara ulaşılamaz. Bu gibi durumlarda aktarım tutarları fiyat sahalarından düzenlenmelidir.

D.A.T. Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak

Nakliye maliyetinin hesaplamasında kullanılan birim maliyetin girilebileceği Nakliye Katsayısı sahasının Depolar Arası Transfer belgelerinde sorgulanması için kullanılan seçenektir. Bu sahaya girilen değer üzerinden nasıl hesaplama yapıldığı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Nakliye İşlemleri/Nakliye Bilgi Girişi.

 

İhracat

Tec–Ter KDV Kodu

İhracat kaydı tipinde oluşturulan faturaların (mal tutarına navlun ve komisyon tutarı da eklenerek döviz cinsinden) genel toplamından KDV oranına göre bulunan KDV değerinin faturadaki kur ile çarpılarak Türk Lirası olarak muhasebeye entegre edilmesi için gerekli muhasebe hesap kodudur.

İhracat Kaydı Faturalarda KDV Borçlu Kodu

İhracat kapama işlemi sırasında, tip olarak ihracat kaydı seçilmiş ihracat faturası oluşturulurken entegrasyona aktarılacak KDV hesap kodudur.

Tec-Ter ÖTV Kodu

İhracat kaydı tipinde oluşturulan faturalarda bulunan ÖTV tutarının faturadaki kur ile çarpılarak Türk Lirası olarak muhasebeye entegre edilmesi için gerekli muhasebe hesap kodudur.

İhracat Kaydı Faturalarda ÖTV Borçlu Kodu

İhracat kapama işlemi sırasında, tip olarak ihracat kaydı seçilmiş ihracat faturası oluşturulurken entegrasyona aktarılacak ÖTV hesap kodudur

İhracat Kur Farkı Borç/Alacak KDV Kodu

KDV kanununun geçici 17. maddesine göre, dahilde işleme belgeli satışlar sonucunda yüklenilen KDV alıcıdan tahsil edilmemekte, bu satışlara terkin işlemi yapılmakta ve diğer KDV den ayırmak için kesilen faturalarda 391- ihraç kaydıyla satışlara alacak, 192-ihraç kaydıyla satış tecil KDV hesabına borç verilmektedir.Ancak bu maddeyi ilgilendiren satışların kur farkında farklı uygulama olmaktadır, kur farklarının KDV’ si bir yandan 391-Satış KDV alacak, diğer yandan aynı tutar 191-Alış KDV borç yazılarak netleştirme yapılmaktadır.Bu nedenle kur farklarının KDV’sinin borcuna giden kısmının 192- Tecil KDV’ den çıkarılıp 191-İndirimli KDV’ sine alınması gerekmektedir.

İhracat/İthalat Miktarları Stoklara Geçsin

İhracat faturalarındaki miktar bilgisinin stok hareketlerinde izlenebilmesi için kullanılan seçenektir.

Koşul

Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Var Mı

 

 

Farklı alış ve satış kondisyonlarıyla işlem yapan firmaların, cari modülden tanımlanan koşul kayıtlarını fatura modülünde aktif kılabilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde satış işlemlerinde koşul kodlarının sorgulandığı bir ekran açılacaktır. Kullanıcılar, bu ekranda ilgili cari için tanımlı olan koşul kodunu isterlerse değiştirebileceklerdir.

Satır Bazı Koşul Kodu Sorulsun

“Sipariş/ İrsaliye/ Faturada koşul uygulaması var mı?” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde satır bazında koşul kodu sorulmaktadır. Böylece her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile satışı mümkün olacaktır.

Satır Bazı Koşul Kodu Kod2 İle Eşleşsin

Bu parametrenin aktif hale gelmesi için “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada Koşul uygulaması var mı?” ve “Satır bazında koşul kodu sorulsun” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, stok çıkışlarında kullanılan Koşul Kodlarının ilk harfi ile başlayan Özel Kod2 tanımlanmalıdır. Üst Bilgiler ekranında sorgulanan Özel Kod2 alanına, stok çıkışı için tanımlanan Koşul Kodlarına ait özel kodu girdiğinizde, satır bazında sorgulanan Koşul Kodu rehberinde, sadece bu kod ile başlayan Koşul Kodları listelenecektir.

Koşul Kodu Girilmişse Fat./İrs./Sip. Fiyat, Satır Bazı Vade Ve Satır İsk.ları Değiştirilmesin

Fatura belgelerinde koşul uygulaması kullanıldığında geçerli olabilecek parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, fatura belgesi kaydı sırasında koşul kodu girilerek kayıt oluşturuluyor ise, koşul tarafından getirilen satır bazı vade ve iskonto değerlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesi engellenecektir.

Grup Koşu Uygulama Yeri

Bu parametre ile grup koşul uygulamasının hangi belgede geçerli olacağı belirlenmektedir. Grup koşul uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları/Detay Koşul Kayıtları. Detay koşul kaydında, grup koşul tanımlamaları yapıldıktan sonra, grup iskontolarının hangi belgede verileceği, bu parametre kullanılarak önceden belirlenmelidir. Örneğin mal fazlası iskontolarının, sipariş kaydında iken belgeye yansıtılması isteniyor ise burada “Sipariş” seçilmelidir. Sipariş ya da belirtilen belgede yapılan iskontolar, sonraki bağlantılı belgelere aynen taşınacak ve tekrar sorgulanmayacaktır. Burada “Yok” seçeneğinin işaretlenmesi halinde ise hiçbir belgede grup koşulu uygulanmayacaktır.  

Mal Fazlası Koşulu Sağlamalı

Bu parametre işaretlendiğinde, program tarafından belirlenen mal fazlası miktarından farklı mal fazlası girilmesine izin verilmeyecektir. Parametrenin işaretli olmadığı durumlarda ise, belgede hesaplanan mal fazlası miktarından farklı mal fazlası girilebilir.

Çakışan Grup Koşullarda Aralık İskonto Politikası

Kalem bilgilerinde girilen stok için detay koşul kayıtlarında birden fazla grup koşulun geçerli olduğu durumlarda, miktar/tutar aralığı iskontosu oranı olarak ne getirileceğinin belirlendiği parametredir. Grup koşulun uygulanmadığı durumlarda, belgede girilen kalem birden fazla koşul için geçerli olduğunda, program, detay kayıtlarından bulunan ilk koşula göre oran getirmektedir. Ancak grup koşul kullanıldığında miktar ya da tutar aralığı kalemlerin toplamına göre tespit edildiğinden, birden fazla koşul kontrol edilmektedir. Burada yapılan seçime göre getirilecek iskontoların ne şekilde değişeceği ile ilgili örnek için bakınız Fatura/Ek-6 (Faturada Grup Koşul Desteği)