Satış Faturası

 

Müşterilere kesilen satış faturalarının ve alıştan iade faturalarının kaydedilebileceği, sipariş/irsaliye bağlantılı fatura kaydının yapılabileceği, bu türden girilmiş faturaların tekrar çağırılıp izlenebileceği, düzenlenebileceği ve kayıtlar sonunda basımın yapılabileceği bölümdür.

Satış faturası kaydı sırasında ekrana gelecek olan sayfalar ve sahalar, Satış Fatura Parametreleri bölümünde yapılan seçimlere göre değişecektir.

Satış Faturası 6 sayfadan oluşmakta, ancak bu sayfalardan bazıları sadece belirli bazı parametrelerin işaretlenmesi sonucunda ekrana gelmektedir.

1-                Sipariş/İrsaliye Bilgileri

2-                Üst Bilgiler

3-                Koşul Bilgileri

4-                Kalem Bilgileri

5-                Toplamlar

6-                Vadelere Bölme

Sipariş/İrsaliye Bilgileri

 

Sipariş takibi yapan firmalarda, müşteri siparişlerinden satış faturası oluşturulması ya da satış irsaliyelerin faturalaştırılması için kullanılan bölümdür. Satış Faturası menüsüne girildiğinde bu sayfanın gelmesi için mutlaka Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş Takibi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Bu bölümün kullanımı ile sipariş ve irsaliye bağlantılı satış faturaları oluşturulabilir. Sipariş ve irsaliye bağlantılı fatura işlemlerin nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş/İrsaliye Bağlantılı Satış Fatura Kaydı.

Üst Bilgiler

Numara

Yeni Oluşturulacak belgeye ait numaranın, bir önceki kayıtlı faturanın numarasından bir artırılarak, program tarafından getirileceği sahadır. Yeni bir fatura kaydedilecekse, program tarafından getirilen numara, Numara sahası <Tab> tuşu ile geçilerek onaylanır.

Satış fatura parametrelerinde “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlendiği ve İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmış ise, program tarafından bu sahaya, seri bilgisi olan bir numara getirecektir. Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme. “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresinin işaretlendiği, ancak İşlemler/Seri Düzenleme bölümünde tanımlama yapılmadığı durumlarda, bu sahaya program tarafından herhangi bir değer getirilmeyecektir. Bu gibi durumlarda, kullanıcı tarafından tek karakterlik alfabetik seri numarasının girilerek <Tab> tuşuna basıldığında, Girilen seriye ait kalınan son numara getirilir. Program, girilen seri numarasına göre oluşan fatura numaralarını ayrı ayrı takip edecektir. Seri no girildiğinde, ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise ilgili numara, fatura numarası sahasına yansıyacaktır.

Önceden girilmiş olan bir faturayı izlemek için, bu sahaya daha önceden kaydedilen faturanın numarasının girilerek <Tab> tuşuna basılması yeterli olacaktır. Bu durumda kayıtlı faturaya ait diğer bilgiler ekrana gelecektir. Daha Önceden kaydedilmiş satış faturalarına ait numara bilgilerine, sahanın sağ tarafında bulunan rehberden ulaşılabilir. Rehberin nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Rehber Kullanımı.

Cari Kodu

Faturanın kesileceği müşterinin, Cari/Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanmış olan kodunun girileceği sahadır. Müşteri için cari hesaplarda tanımlama yapılmamış ise, yani yeni bir müşteriyse, satış fatura kaydının girilebilmesi için mutlaka önceden Cari Hesap Kayıtları bölümünden tanımlanmalıdır.

Cari Kodu sahası boş olarak <Tab> tuşu ile geçildiğinde, muhtelif müşteriye fatura kaydı yapılacağı varsayılacaktır. Dolayısıyla, Cari Hareket Kayıtlarında kayıt oluşturması istenmeyen, bir kereye mahsus fatura kesilecek ve tahsilatı hemen yapılacak (tahsilat kaydı, Kasa Modülü/Kayıt İzleme/Gelir bölümüne program tarafından aktarılır) müşteri ise bu şekilde kullanılabilir. Cari Kod bilgisi girilmeden diğer sayfalara geçilmek istendiğinde, açılacak pencerede müşterinin bilgilerini sorgulanacaktır. Bu bilgiler fatura basımınızda kullanılabilecek, fakat fatura kaydına tekrar girildiğinde izlenmeyecek anlık bilgilerdir. Bu şekilde muhtelif müşteriye kesilen faturaların tahsilâtlarının peşin yapıldığı düşünülerek, tahsilât kaydı Kasa/Kasa Kayıtları bölümüne bir hareket olarak işlenecektir.

Tarih

Satış Faturasına ait tarihin girileceği alandır. Günün tarihi, program tarafından bu sahaya getirilecektir. Bu tarih aynı zamanda cari hesap ve stok hareketlerine işlenecek olan kayıt tarihidir.

Entegre Tarih

Burada girilecek tarih, faturanın muhasebeye işlenme tarihi olup Stok, Cari, Kasa Hareket Kayıt Tarihi, Fatura Tarihi olacaktır. Programın muhasebe ile entegre kullanıldığı durumlarda entegre kayıt tarihi, fatura kayıt ekranlarında otomatik olarak gelmektedir. Program, entegre Kayıt tarihi olarak makine tarihini getirecektir. Getirilen tarih, kullanıcı tarafından elle değiştirilebilir. Ayrıca programın, günün tarihinden farklı bir tarih getirmesi isteniyor ise, Araç Çubuklarında bulunan Entegre Kayıt Tarihi Değiştir butonu kullanılabilir. Entegre Kayıt Tarihi Değiştir butonunun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Entegre Kayıt Tarihi Değiştir.

Döviz Baz Tarihi

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre kayıtlarında bulunan “Döviz Uygulaması” parametresi ile, Satış Fatura Parametrelerindeki “Döviz Takibi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan ve oluşturulacak faturalarda geçerli olacak kur bilgisinin hangi tarihteki kur olacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya girilen tarihte Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi bölümünden girilen kur tutarı, Kalem Bilgileri sayfasında stok bazında sorgulanan kur tutarı sahasına atanacaktır.

Tipi

Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Burada yapılacak tip seçimine göre, faturalar ilgili entegre bölümlere işlenecek. Hareket olarak işlenen kayıtlara, burada belirlenmiş olan tip kodu atılacaktır. Daha sonra tiplere göre ayrı icmal raporları alabilmek ve ilgili entegre bölümlere faturanın işlenmesini sağlamak açısından tipi doğru belirlemek önemlidir.

 

 

Kapalı Fatura

Bu tip, peşin faturalar için kullanılmalıdır. Kapalı kesilen fatura sonucunda program tarafından stoklara çıkış hareketi ve kasa kayıtlarına giriş (tahsilat) hareketi işlenecektir. Ayrıca muhasebe ile entegre çalışılıyor ise, fatura İle ilgili kayıtlar, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tahsil bölümüne işlenmektedir. Bu tip seçilerek oluşturulan fatura kayıtları sonucunda, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmayacaktır.

Açık Fatura

Vadeli faturalar için kullanılan tiptir. Fatura işlem tipleri ekranında, program standart olarak bu tip seçili gelecektir. Bu işlem tipi ile stoklara çıkış hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar borç hareketi işlenir. Ayrıca muhasebe ile entegre çalışılıyor ise, fatura İle ilgili kayıtlar, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Borç bölümüne işlenmektedir.

Muhtelif Fatura

Müşteri kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif müşteriye fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak atayacaktır. Cari Kodu sahasında, herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemeyecektir. Bu tip, hareketlere işleyişi açısından kapalı fatura gibi işlem görür.

İade Fatura

Alış faturası ile alınan malların iade edileceği durumlarda kesilen iade faturaları için kullanılan tiptir. Eğer alış iade işlemleri oluyorsa, burada işlem tipi belirtilirken mutlaka iade tipi seçilmelidir. Çünkü alınan birçok satış raporu, bu tiplere bakarak satışların durumunu verecektir. Bu işlem tipiyle de stoklara çıkış hareketleri, satıcı cari hesaba da borç hareketi işlenecektir. Muhasebe ile entegre çalışılıyor ise, bu tipteki fatura ile ilgili kayıtlar, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Borç bölümüne işlenmektedir.

 

Zayi İade Fatura

Satın aldığınız malların herhangi bir nedenle zarar gördüğü ve bunların iadesinin yapıldığı durumlarda keseceğiniz iade faturaları için işlem tipidir. İade fatura gibi işlem görür. Tamamıyla rapor amaçlıdır.

İthalat/İhracat

Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir satış irsaliyesinin Dekont Modülünde İhracat Kapatması yapıldığında, program tarafından oluşturulan satış faturasının tipi İthalat/İhracat olacaktır. Aynı şekilde bir alış irsaliyesinin Dekont Modülünden İthalat Kapatma işlemi yapıldığında program tarafından oluşturulan alış faturasına da bu tip verilecektir. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekmektedir. Dolayısıyla ihracat ve ithalat faturalarına ilişkin kayıtlar, satış/alış irsaliyeleri ve Dekont modülünde bulunan İthalat/İhracat İşlemleri kullanılarak yapılmaktadır.

İhr/İth Tipi

Bu sahada bulunan tipler sadece ihracat faturaları için geçerlidir. Bir ihracata ait Dekont modülünden yapılan işlemler sonucunda oluşan faturaya, ihracat için kesilen irsaliyede belirlenen ihracat tipi bu sahaya aktarılacaktır. Kullanıcıların elle ithalat/ihracat ve tipi sahalarını kullanarak fatura kesmemeleri gereklidir. İhracat tip seçiminin Satış İrsaliyesinde yapılması gerektiğinden dolayı, bu tiplerin anlatımı için bakınız Satış İrsaliyesi.

Exp.Ref.No

Export Referans Numarası sahası, sadece ihracat faturalarında dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ihracata bir numara vermesi gerekmektedir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, İhracat tipli satış irsaliyesi girilmelidir. Dolayısıyla, Export referans numaraları, satış faturalarında değil satış irsaliyesi kaydı aşamasında girilmektedir. İhracat kaydı için kesilen satış irsaliyesi için Dekont modülünden İthalat/İhracat İşlemleri bölümünde gerekli işlemlerin yapılması aşamasında, program export referans numarası sormakta ve bu yolla ihracat faturası oluşturulacak satış irsaliyesini bulmaktadır. Dekont Modülündeki ihracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına irsaliyede girilen export referans numarası aktarılacaktır. Bu sahanın ihracat faturası için kullanımı ve İhracat faturasının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/İhracat Kapama.

Özel Kod-1

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod1” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Özel Kod-2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Özel Kod2” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Açıklama

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Açıklama” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Özel Kod Ve Açıklama

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Plasiyer Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Cari sabit kayıtlarında bulunan “Plasiyer Kodu” sahasına, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girilmesi halinde, ilgili plasiyer kodu bu sahaya program tarafından atanacaktır. Boş olarak geçilemez. Bu sahaya girilecek plasiyer kodlarının daha önceden Cari /Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış olması gerekmektedir. Plasiyer kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Plasiyer Kodu Kayıtları.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/ Parametre Kayıtları bölümünde sorgulanan “Proje Uygulaması Var Mı” parametresi işaretlendiğinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın boş geçilmesi mümkün değildir. Muhasebe Modülü/Proje Kodu Girişi bölümünden kaydedilmiş olan muavin proje kodlarından birinin, bu sahaya yazılması gereklidir. Bu bölüme girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Proje kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Muhasebe/Proje Kodu Girişi.

Proje uygulaması kullanıldığı durumlarda, Cari, Stok ve Entegrasyon modülerine aktarılan fatura hareketlerinin ne şekilde oluştuğu hakkında bilgi için bakınız Fatura/Ek-1 (Proje Ve Referans Kodu Bazında Fatura Hareketleri).

KDV Dahil

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “KDV Dahil/ Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi durumunda, her fatura kaydında bu sorgulama aktif olarak gelecektir. Bu durumda fatura bazında KDV’nin nasıl uygulanacağını belirlenebilecektir. KDV Dahil faturalarda, Kalem Bilgileri sayfasında bir birim stok için girilen fiyatın, stoğa ait KDV tutarını da içerdiği varsayılacaktır. Bu sorgunun seçili gelmesi (faturanın KDV dahil olarak kesilmesi) ya da seçilmemiş olarak gelmesi (faturanın KDV hariç olarak kesilmesi) durumu, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Genellikle KDV hariç” parametresine bağlıdır. Eğer parametre girişinde KDV Dahil sorgusunun her seferinde işaretli olarak gelmesi isteniyor ise, “Genellikle KDV Hariç” parametresinin işaretlenmemesi gerekmektedir.

Bağlantı No

Bağlantı uygulamasının kullanıldığı durumlarda, girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. Bağlantı uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Bağlantı/Sipariş Kayıtları/Bağlantı Kayıtları.

Toplu Depo

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Genel2

Nakliye Katsayısı

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura Nakliye Katsayısı Girişi Yapılacak” parametresinin işaretlenmesi halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Değişsin

Dövizli belgelerde, “döviz fiyatı*kur=fiyat” eşitlinin sağlanabilmesi için, bazen döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatın değişmesi gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceği bu alanda belirlenir. Bu sahaya getirilen ön değer Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sisteminden tanımlanmaktadır. Ön değer seçimi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Yardımcı Programlar/Netsis Ondalık Sistemi.

Farklı Teslimat

Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Farklı Teslimat bölümü, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı” parametresinin işaretli olması halinde ekrana gelecektir. Bu sistem kullanıldığında, ambar giriş/ çıkış fiş numaraları sistemi kullanılamayacaktır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Fatura Ek 1.

Kod

Sadece basıma yönelik olarak adres bilgisi değiştirilmek isteniyorsa,  bu sahada, faturanın kesildiği cari kodun aynısı yazılmalıdır. Ancak, teslimatın yapıldığı yerin, faturada basılması dışında, cari hesaplarda da tanımlanması ve fatura bazında teslimat yapılan müşteri kodunun da saklaması isteniyorsa, bu sahaya, teslim edilecek müşterinin, Cari Hesap Kayıtlarında tanımlanan cari kodu yazılmalıdır.

İsim

Kod sahasında girilen cari kodun, Cari Hesap Kayıtları bölümünde belirlenen isim bilgisinin program tarafından getirildiği alandır.

Adres

Teslimat adresinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen adres üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, adres sahasında değişiklikten önceki adres bilgisi gelecektir.

İlçe

Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen ilçe bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İlçe sahasında değişiklikten önceki ilçe bilgisi gelecektir.

İl

Teslimat yapılacak il bilgisinin, Kod sahasında seçilen cari hesap koduna göre program tarafından getirileceği, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebileceği sahadır. Program tarafından getirilen il bilgisi üzerinde değişiklik yapıldığında, değişiklik dikkate alınarak basım gerçekleşir. Ancak bu belge tekrar çağrıldığında, İl sahasında değişiklikten önceki il bilgisi gelecektir.

Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3

Faturanın kesildiği müşteriye ait kod girildiğinde, ilgili müşterinin Cari Hesap Kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından getirildiği alanlardır. Fatura kaydı sırasında bu sahalara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenmektedir.

Ek Sahalar

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sorgular Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde, aktif hale gelen ve açıklama girişi için kullanılan sahalardır. Bu parametrenin işaretlenmesi ve yine parametrelerde, açıklama sahalarına ait başlık bilgisinin tanımlanması halinde, cari kodu girildikten sonra açıklama sahalarının başlığı olarak parametrede girilen başlıklar gelecek ve istenilen ya da gerekli olanlar kaydedilecektir. İstenildiği durumlarda da hepsi boş geçilebilir. Bu ekrandaki satırlara yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebildiği gibi, Rapor Modülü/Fatura Raporları bölümünden listelenebilir.

 

Koşul Bilgileri

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde bu belgelerde, Üst Bilgiler sayfasından sonra Koşul Bilgileri sayfası gelecek ve belgenin hangi koşula göre oluşturulacağı belirlenecektir. Bu parametre işaretlenmediğinde ise, bu sayfa gelmeyecek, dolayısıyla koşullu fatura kaydı oluşturulamayacaktır. Koşul uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları.

Koşul Kodu

Faturası girilen müşteri için Cari Sabit Kayıtlarında yapılan tanımlamalarda Koşul Kodu sahası dolu ise, ilgili kodun program tarafından getirildiği sahadır. İstenirse, başka bir koşul kodu girerek farklı bir koşul tanımlaması kullanılabilir.

Vade Günü

Bu sahaya bir vade günü girildiğinde, Genel Koşul Kayıtları bölümünden bu vade için belirlenen liste fiyatı, fatura kalem bilgileri fiyat sahasına otomatik olarak getirilecektir. Liste fiyatı, Stok Parametre Kayıtlarında Özel Fiyat Sistemi parametresi işaretlenmiş ise hazırlanan liste fiyatlarından getirilecektir. Özel Fiyat Sistemi kullanılmıyor ise liste fiyatı stok kartı kayıtlarından getirilecektir. Özel Fiyat Sistemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Stok Fiyat İşlemleri.

Koşul Kodu sahasında bulunan koşul için, Cari/Koşul Kayıtları/Koşul Sabit Kayıtları bölümünde, “Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması” parametresi işaretlenmemiş ise Vade Günü sahası aktif gelmeyecek, bilgi girilemeyecektir.

Koşul Kodu sahasında bulunan koşul için, Cari/Koşul Kayıtları/Koşul Sabit Kayıtlarında, “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” parametresi işaretlenmiş ise bu saha aktif gelmeyecektir.

Koşul Tarihi

Bu sahaya günün tarihi otomatik olarak getirilecektir. Tarihte değişiklik yapılmaz ise bu tarihte geçerli olan fiyatlara göre iskonto ve vadeler getirilecektir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, girilen tarihte geçerli olan fiyata göre iskonto ve vadeler getirilecektir.

Fiyat Tarihi

Bu sahaya günün tarihi otomatik olarak getirilecektir. Özel fiyat uygulaması var ise fiyat tarihi değiştirildiğinde, fiyatlar,  ilgili tarihte geçerli olan fiyat listesinden getirilecektir. Özel Fiyat Sistemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Stok Fiyat İşlemleri.

Ödeme Kodu

Fatura vade tarihlerinin ve bu tarihlerde ödenmesi gereken tutarların, belirlenen ödeme planına göre program tarafından hesaplanması için Ödeme Planı kullanılmaktadır. Bu uygulama ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Ödeme Planı Kayıtları.

Fatura kaydı sırasında sorgulanan Koşul Kodu sahasında girilen koşul için, Cari/Koşul Kayıtları/ Genel Koşul Kayıtları/ Koşu Genel-2 sayfasında bulunan Ödeme Kodu alanına, o koşula bağlanacak ödeme planının kodu girilmiş ise, ilgili ödeme kodu, bu sahaya program tarafından getirilecektir. Fatura belgelerinde koşul uygulamasının olduğu, ancak, koşula bağlı ödeme planının olmadığı durumlarda, Koşul Bilgileri sayfasında bulunan Ödeme Kodu boş olacak, bu sahaya istenen ödeme planına ait kod girilebilecektir.

Fatura belgelerinde, Cari Ödeme Planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu seçenek ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Sabit Kayıtları.

Koşul uygulamasının kullanılmadığı, yani Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Var Mı” parametresinin işaretlenmediği durumlarda, Ödeme Kodu, Koşul Bilgileri sayfası yerine Üst Bilgiler sayfasında sorgulanacaktır. Bu durumda, müşteri için Cari Hesap Kayıtları bölümünde belirlen ödeme kodu üst bilgilerde sorgulanan sahaya getirilecektir. Ancak Cari Hesap Kayıtlarında ödeme kodu belirlenmemiş ise, belgenin kaydı sırasında istenen ödeme planına ait kod seçilebilir. Fatura belgelerinde, Cari Ödeme Planlarının koşul bağlantısız olarak uygulanabilmesi için Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “C/H Vadelere Bölünerek Geçsin” parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu seçenek ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 4.

Kalem Bilgileri

Kod

Faturadaki stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında kaydetmiş olduğunuz kodudur. Eğer girişini yaptığınız stok için ilk defa işlem yapılıyorsa ve bunun kaydını daha önce, Stok Modülünden yapmadıysanız, yeni stok kodunu yazdığınızda, karşınıza “Stok Kodu Bulunamadı” uyarısı gelecektir. Stok modülünden stok kartını açmalısınız. Daha önceden tanımlanmış bir stok kodunu yazarak <Tab> tuşuna bastığınızda ise bir sonraki sahaya geçilecektir.

İsim

Stok kodunu girmiş olduğunuz malın, stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok ismi, program tarafından ekrana getirilecektir. Fatura basımısırasında, sadece bir kereye mahsus stok isminde bir düzenleme yapılması isteniyorsa, stok ismini fare ile seçerek, stok ismine müdahale edebilirsiniz. Bu bilgi anlık olup, fatura kaydına tekrar girildiğinde kaybolacaktır.

Yapılandırma Kodu

Esnek Yapılandırma uygulamasının kullanıldığı, yani uygulamanın yüklü ve Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Esnek Yapılandırma” parametresinin işaretli olduğu durumlarda ve stok kodu sahasına girilen stok için Stok Sabit Kayıtlarında “Yapılandırılacak Stok” seçeneğinin işaretlenmiş olması halinde, stoğa ait yapılandırma kodunun girileceği sahadır. Esnek yapılandırma uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Esnek Yapılandırma.

Yapılandırma Kodu Açıklaması

Yapılandırma Kodu sahasına girilen değere ait açıklama bilgisinin program tarafından getirileceği sahadır.

Yapılandırma Kod Sihirbazı

Belirli bir özellik kombinasyonunu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında mevcut olup olmadığını saptamak, mevcutta tanımlı değilse de hızlıca tanımlayabilmek için kullanılan sihirbazdır. Bu sihirbazın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-3 (Esnek Yapılandırma Uygulaması).

Yapılandırılabilir Ürün Girişi

Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının tek seferde kaydedilmesi için kullanılmaktadır. Bu butonun kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-3 (Esnek Yapılandırma Uygulaması).

Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanmaktadır. Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimat yapılacak cari hesabın stok bazında belirlenmesi için kullanılır.

Sipariş No

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Mal Bazında Sipariş Numarası” parametresinin işaretlenmiş olması halinde, her malın, ayrı ayrı bağlantılı olduğu sipariş numarasının girilebilmesi için bu saha sorgulanacaktır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Fatura İşlemleri.

Satır Açıklama

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmesi halinde, her kalem için 10 ayrı açıklama girişinin yapılabileceği bölümdür.

D.KD. (Depo Kodu)

Stok Parametre Kayıtlarında bulunan “Lokal Depo Uygulaması” parametresinin işaretlenerek işlem yapılması halinde sorgulanan sahadır. Burada Stok Lokal Depo İşlemleri/Depo Tanımlama bölümünden tanımlanan lokal depolardan biri girilmelidir. Lokal depo uygulaması ilgili ayrıntılı açıklama için bakınız Stok/Lokal Depo İşlemleri/Depo Tanımlama. Depo kodu sahasında bulunan rehber tuşuna basılarak tanımlı lokal depolardan biri seçilebilir. Lokal depo sistemini kullanan firmalarda lokal depo kodu sahası boş geçilemez.

Ç.Değ (Çevrim Değeri)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın Mı” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahada, Stok Kodu sahasına girilen stoğa ait Stok Sabit Kayıtlarında birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceği belirlenmektedir. Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılarak, o mal için Stok Sabit Kayıtlarında girilmiş olan ölçü birimleri izlenebilir ve seçilebilir. Daha sonra girilecek miktar değerinin bu ölçü birimi üzerinden olacağı kabul edilecektir. Girilen miktar otomatik olarak malın 1. ölçü birimi değerine çevrilecek ve ekranda görüntülenecektir. Basım sırasında ve diğer tüm raporlarınızda, miktarı tüm ölçü birimleri üzerinden izleyebilirsiniz. Sahanın sağ tarafında bulunan rehberin kullanım amacı ise, stoğun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değerinin olması halinde, çevrimin hangi değere göre yapılacağının belirlenmesidir. Bununla ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun.

Ek Alan 1

Satış Fatura Parametreleri bölümünde “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresi işaretlenmiş ise sorgulanan ve fatura basımına yönelik, anlık açıklamalar girebilecek sahadır. Aynı zamanda fatura parametrelerinde “Ebat Bilgisi Girilsin Mi” parametresinin işaretlenmesi ile ebat bilgilerinin girilmesi için kullanılacak sahadır.

Miktar

İlgili stok kaleminin fatura üzerindeki miktarının yazılacağı bölümdür. Fatura işlemlerinde girilen stok kayıtları aynı anda, fatura kaydı tamamlanmadan stok hareket kayıtlarına aktarılmaktadır. Bu fonksiyon ile diğer terminallerden stok kontrolleri, faturanın bitirilmesi beklenmeden anında yapılabilecek, bakiyeleri izlenebilecektir. Eğer Fatura parametrelerinde “Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin” parametresi işaretlenmiş ise miktar sahası 0 (sıfır) değeri ile bilgi girilmeden boş geçilemeyecektir. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda ise stok hareketlerine maliyet girişi yapılabilmesi yani miktarsız tutar aktarımı yapılabilmesi için, miktar sahasına herhangi bir değer girilmeden boş geçilebilir.

Satış Fatura Parametrelerinde, “Mal Çıkışında Eksi Bakiye Göstersin” parametresi işaretlenmiş ise ve malın çıkış yapılan miktarı sonucunda stok bakiyesi 0 (sıfır)’ın altına düşüyorsa, “Eksik Bakiyeli Mal!” şeklinde uyarı gelecektir. Eğer parametre girişindeki “Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun” parametresi de işaretlenmiş ise otomatik olarak miktar sahasına dönülecek ve girilen miktara göre malın eksi bakiyeye düşmesine izin verilmeyecektir. Bu parametre işaretlenmemiş ise uyarıdan sonra işleme devam edilebilecektir.

Fatura Kalem Bilgilerinde mal fazlası miktarının sorgulandığı durumlarda ise, eksi bakiye kontrolü, Miktar sahası yerine Mal Fazlası sahasına bilgi girişi olduktan sonra yapılacaktır. Bunun sebebi ise, stok miktarlarından miktar ve mal fazlası toplamının düşülecek olmasıdır.

Seri Takibi

Şirket/Şube/Parametre Kayıtlarında, “Seri Takibi Var Mı?”parametresini işaretleyerek seri takibi uygulaması yapan firmalarda, stoklara ait giriş-çıkışın gerçekleştiği kayıt ekranlarında da Seri Takibi ekranı açılabilir. Stok/Seri Parametre Kayıtları ve Stok Kartı Kayıtlarında yapılan seçimlere göre seri sorgulaması yapılacaktır. Seri Takibi ekranının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-6 (Seri Takibi)

Miktar 2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İkinci Miktar Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise 2. miktarı sorgulayan bu saha açılacaktır. 2. miktar, ölçü birimleri arasındaki çevrimler dikkate alınmaksızın, sizin girebileceğiniz ve mal bazında takibini yapabileceğiniz miktar sahasıdır. Ayrıca karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stoğuna ait miktar girişi için de kullanılmaktadır. Karma Koli ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Karma Koli Kayıtları.

M.Faz. (Mal Fazlası)

Satış Fatura Parametrelerinde, “Mal Fazlası İskontosu” parametresi işaretlenmiş ise fatura kaydı sırasında mal fazlası miktarının girilebileceği sahadır. Bu saha, satılan malın yanında verilen hediye malların faturada gösterilmesi istendiği durumlar içindir. Buraya hediye verilen miktar girilmelidir. Eğer satılan malın yanında hediye verilen mal başka bir mal ise, satılan mal satırında miktar hanesine gerekli değer yazılacak, mal fazlası hanesi boş bırakılacak, bir sonraki satıra hediye olarak verilen malın kodu yazılacak, bu mal için de miktar hanesi 0 (sıfır) olarak geçilip, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilecektir.

Fiyat Tipi

 

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazında Fiyat Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise Stok Sabit Kayıtlarında girilmiş olan 6 fiyattan birinin, fiyat hanesine yansıtılabilmesi için kullanılan sahadır. Burada yapılan seçime göre, stok sabit bilgilerinde girilen ilgili fiyat, Fiyat sahasına getirilecektir.

Sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılarak hangi sahaya girilen fiyatın kullanılacağı belirlenebilir.Bu sahanın ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 3.

F.Birim (Fiyat Birim)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Fiyat Birimi Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1

DV. Tip (Döviz Tip)

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Döviz Takibi Yapılacak Mı?” parametresinin işaretlendiği ve Stok/Stok Kartı Kayıtları/Kart-2 bölümünden, Döviz Satış Tipi sahasına 0 (sıfır)’dan farklı döviz tipi girilmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Girilen stok kodu için Stok Sabit Kayıtlarındaki Döviz Satış Tipi sahasına girilen değer, program tarafından buraya getirilir. İstenilirse bu sahaya getirilen değer, farklı bir döviz tipi ile değiştirilebilir. Bu sahada döviz tipi olarak 0’dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli, döviz tipi 0 seçilirse de kalemin TL olarak satıldığı anlaşılacaktır.

Döviz Fiyat

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Döviz Takibi Yapılacak Mı?” parametresinin işaretlendiği ve Stok/Stok Kartı Kayıtları/Kart-2 bölümünden, Döviz Satış Tipi sahasına 0 (sıfır)’dan farklı döviz tipi girilmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Girilen stok kodu için Stok Sabit Kayıtlarındaki Döviz Fiyatı sahasına girilen değer, program tarafından buraya getirilir. İstenilirse bu sahaya getirilen fiyat değiştirilebilir.

Döv.Kur

Fatura Üst Bilgiler sayfasında sorgulanan Döviz Baz Tarihi sahasına girilen tarih için, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi bölümünden girilen kur tutarı bu sahaya atanacaktır. İstenilen değişiklik yapılabilir. Kur bilgisi ile Döviz Fiyatı sahasındaki değerin çarpımı sonucunda bulunan sonuç Fiyat sahasına aktarılacaktır.

Fiyat

İlgili malın fatura üzerindeki birim fiyatıdır. Yukarıda belirlediğiniz seçenekler doğrultusunda, ilgili malın stok sabit kayıtlarındaki fiyat sahalarından birinde kaydedilmiş değer fiyat hanesine getirilmiş olacaktır. Eğer stok sabit kayıtlarında fiyat girilmemişse, fiyat 0 (sıfır) olarak gelecektir. Getirilen fiyat değeri üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. Burada girilecek fiyat birim fiyattır. Satış Fatura Parametreleri bölümünde “Faturada Fiyat 0 Geçilsin Mi” parametresi işaretlenmiş ise fiyat sahası sıfırlanarak geçilebilecektir. Bu tür durumlarda fatura tutarı oluşmayacak, stok hareket kayıtlarına sadece miktarsal değer aktarılacaktır.  Satış Fatura Parametrelerinde bulunan İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Var Mı” parametresi işaretlenmiş ise girilen fiyatın belirlenen limitler dahilinde olup olmadığı kontrol edilerek, limitler dışındaysa “Fiyat hatalı olabilir!”uyarısı verilecektir. Bu parametre ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 3.

İsk.1-6

Satış Fatura Parametrelerinde “Mal Bazı İskontosu Var Mı” parametresi işaretlenmiş ise, kalem bilgilerinde iskonto sorgusu açılacaktır. Satış Fatura Parametrelerinde “Kademeli Kaç İskonto Sorulsun” sahasında belirtilen rakam kadar kademeli iskonto kullanılabilir. Satır bazında en fazla 6 tane kademeli iskonto uygulanabilir. Satır bazında uygulanacak iskonto oranlarını % olarak girilebilir. Eğer parametre girişinde satır bazı iskontosuyla ilgili olarak “Yüzde/ Tutar Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise burada öncelikle karşınıza Y/T şeklinde bir sorgu hanesi gelecektir. Tutar iskontosu girebilmek için Y/T sahasını işaretlenmeli ve iskonto sahasına iskonto tutarı girilmelidir. Yüzdesel iskonto uygulamak için ise, bu sorgulamanın işaretlenmemesi gerekmektedir. Tutarsal iskonto sadece 1. iskonto için verilebilir, diğer kademeli iskontolar sadece oran (%) bazında girilebilecektir. Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. 2’den fazla iskonto kullanılması durumunda aynı mantıkla, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülecektir.

İsk. 1-6 Tip

Satır Bazında girilen iskontolar için, belirli tipler bazında farklı muhasebe hesap kodlarının çalışması için kullanılan sahadır. Bu uygulama hakkında detaylı bilgi için bakınız Cari/Koşul Kayıtları/İskonto Tip Kayıtları.

KDV

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Her Satırda KDV Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/KDV.

Muhasebe Kodu

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Hizmet Uygulaması” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1.

Hesap İsmi

Muhasebe Kodu sahasına girilen muhasebe hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından getirildiği sahadır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Fatura Üst Bilgilerde girilen proje kodu kalem bilgilerine taşınacaktır. Kalem bilgilerine taşınan proje kodu istenirse değiştirilebilecektir. Bu bölümler kullanılarak kaydedilen proje kodları, stok ve cari hareket kayıtları ile entegrasyon modülüne aktarılacaktır.

Ek Alan-2

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Ek Alan-2 Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 2.

Vade Tarihi

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması halinde sorgulanan sahadır. Bu sahanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 4.

Fiili Tarih

Satış Faturası/Üst Bilgiler sayfasında bulunan Fiili Tarih sahasındaki tarih bilgisinin, Kalem Bilgilerinde yansıtıldığı sahadır. İstenirse değiştirilebilir. Bu sahanın kullanımı Üst Bilgilerdeki ile aynıdır.

Tutar

Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı bölümdür. Bu sahaya müdahale edilemez. Ancak, birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler, tutarın değişmesine sebep olacaktır. Faturada girilen tüm stok kalemlerinin tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar sahasında gösterilecektir.

Top.Mik (Toplam Miktar)

Sipariş ya da irsaliye bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili stok kalemi için seçilen sipariş ya da irsaliye kalemindeki miktar bilgisinin getirildiği sahadır. Sipariş ve irsaliye bağlantılı fatura ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş/İrsaliye Bağlantılı Fatura Kaydı.

Sip.Nolar (Sipariş Numaraları)

Sipariş bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği bölümdür. Sipariş bağlantılı fatura ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Fatura İşlemleri.

İrs.Nolar (İrsaliye Numaraları)

İrsaliye bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili irsaliye numarasının izlendiği bölümdür. İrsaliye bağlantılı fatura ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/ İrsaliye Bağlantılı Fatura İşlemleri.

Bakiye

Faturada girilen her stok kodu için de ekranın alt bölümündeki açıklama sahaları üzerinde ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesi bilgilendirilmek üzere ekrana yansıtılmaktadır.

Kalem Bilgilerinde Değişiklik/İptal

Yukarıda açıklanan sahalara bilgi girişi yapılarak <Tab> F5 tuşuna basıldığında, kalem bilgisi kaydedilecek ve ekranın alt kısmında bulunan gride eklenecektir. Fatura kaydedilmemiş olmasına rağmen, gride aktarılan stok satış bilgileri, Stok Hareket Kayıtlarına da işlenmiş olacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada iken, faturanın tamamı yerine sadece stok çıkış hareketi kaydedilmektedir.

Kaydedilen kalem üzerinde değişiklik yapılması isteniyorsa, ilgili stok kalemi gridden seçilerek, üzerinde istenene değişiklik yapılabilir. Kaydedilen kalem aynı şekilde seçildikten sonra Araç çubuklarında bulunan Kayıt Sil butonu ya da klavyedeki F7 tuşuna basıldığında, ilgili kalem silinecektir.

Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam

Faturada kaydedilen malların tutarlarının, hiç bir iskonto düşülmeden önceki toplam brüt tutarıdır. Buraya gelen tutara bu sahada müdahale edilemeyecektir. Çünkü bu tutar, önceki ekranda girilen bilgilerden hesaplanarak oluşturulmaktadır. Bu tutarın yanlış olması durumunda önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Mal Fazlası İsk.

Satış Fatura Parametreleri ve Kalem Bilgileri bölümünde anlatıldığı şekilde mal fazlası uygulaması yapıldığı durumlarda, program öncelikle mal fazlalarının (hediyelerin) tutarlarını brüt toplam içinde hesaplayacak, daha sonra mal fazlası tutarını iskonto şeklinde brüt tutardan düşecektir. Bu sahada, fatura kaydında mal fazlası olarak girilmiş bütün malların toplam tutarı ekranda görüntülenecektir. Brüt tutardan ilk olarak düşülecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. Buraya gelen tutara bu sahada müdahale edilemeyecektir. Çünkü bu tutar, önceki ekranda girilen bilgilerden hesaplanarak oluşturulmaktadır. Bu tutarın yanlış olması durumunda önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Satır İskontosu

Satış Fatura Parametreleri ve Kalem Bilgileri bölümünde anlatıldığı şekilde mal bazı iskontosu uygulaması yapıldığı durumlarda, program fatura kaydı sırasında satır bazında girilen bütün iskonto oran/ tutarlarının toplamını hesaplayıp ekrana getirecektir. Brüt tutardan mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. Mal bazı iskonto uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Kalem Bilgileri. Buraya gelen tutara bu sahada müdahale edilemeyecektir. Çünkü bu tutar, önceki ekranda girilen bilgilerden hesaplanarak oluşturulmaktadır. Bu tutarın yanlış olması durumunda önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Genel İskonto 1, 2, 3

Satış Fatura Parametreleri girişinde Genel İskonto-1, 2, 3 parametreleri işaretlenmiş ise fatura altı iskontoları, yine fatura parametreleri girişinde belirlemiş olduğunuz isimleriyle ekrana getirilecektir. Genel İskonto-1’de, faturanın kesildiği müşterinizin cari hesap sabit kayıtlarında girilen iskonto oranı varsa, bu oran ve üzerinden hesaplanan tutar görüntülenecektir. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Tutar üzerinde yapacağınız düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme tutar sahasına otomatikman hesaplanarak yansıtılacaktır. Genel İskonto-1-2-3, mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolarıdır. Genel İskonto-3 ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılmaktadır. Bölge Farkı İskontosuna ilişkin detaylı bilgi için bakınız Fatura/Ek-2 (Bölge Farkı İskontosu)

Ek Maliyet 1, 2

Satış Fatura Parametreleri girişinde Ek Maliyet-1 veya 2 parametreleri işaretlenmiş ise fatura altı ilave maliyetleri, yine parametre girişinde belirlemiş olduğunuz isimleriyle ekrana getirilecektir. Hesaplatılan bir değer yoksa kendiniz tutar girilebilirsiniz. Ek maliyet sahalarının kullanımlarına yönelik detaylı bilgi için bakınız Satış Fatura Parametreleri/Ek Maliyet.

ÖTV

Fatura kalemlerinde girilen stoklar için Stok Kartı Kayıtlarında gerekli tanımlamalar yapılmış ise, yani satışta ÖTV hesaplanacağı ve ÖTV oranı/tutarı belirlenmiş ise, hesaplanan toplam ÖTV tutarının izlendiği bölümdür. bu sahaya müdahale edilemez.

Yuvarlama

Fatura genel toplamının yuvarlanması için kullanılan sahadır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Ek Maliyet.

Br-1 Miktar, Br-2 Miktar, Br-3 Miktar

Kalem Bilgilerinde girilen tüm stokların toplam miktar bilgilerinin, Stok Kartı Kayıtlarında tanımlı birinci, ikinci ve üçüncü ölçü birimi cinsinden izlenebildiği sahadır.

Hediye Puan

Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Stok/Ek-1 (Puan Uygulaması).

KDV’ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam

Yukarıda anlatılan iskontolar toplamının brüt toplamdan düşülüp, ek maliyet toplamlarının eklenmesiyle oluşan toplamdır. İlgili sahalarda istenilen düzenlemeler yapıldıktan sonra program tarafından oluşturulacaktır. Müdahale edilemez. Bilgilendirmek açısından görüntülenir.

KDV1,2,3,4,5 

Fatura kaydında girilen stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında yazılı KDV oranına göre, program tarafından otomatikman hesaplanan sahalardır. Eğer faturanızdaki mallarda birden fazla KDV oranı varsa bu sahalara KDV oranları bazında dağıtılarak hangi KDV oranından, hangi tutarlarda KDV hesaplandığı ekrana getirilir. Bu sahalara müdahale edilemez. KDV hesaplamaları, fatura kaydı sırasında karşınıza gelecek sorgulamalara vereceğiniz cevaplar ve parametre girişindeki KDV ile ilgili parametrelerin durumları göz önüne alınarak yapılacaktır.

KDV%

KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği bölümdür.

Toplam KDV

Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı sahadır. Hesaplanan değer üzerinde ancak, çok küçük farklılık varsa düzenleme yapılması, aksi halde, bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilmektedir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatılan KDV oranlarına göre hesaplanan KDV tutarları dağılım değerlerine yansıtılmayacaktır. Faturalarla ilgili KDV tutarlarının muhasebeleşmesi sırasında değişik oranlar, değişik hesaplarda muhasebeleştiriliyorsa, yukarıda hesaplanarak oluşturulan oranlar bazında tutarlar, muhasebeye olduğu gibi aktarılacak, dolayısıyla KDV toplamı sahasında yapılan düzenleme muhasebeye yansıtılmamış olacaktır. Yapılan değişiklik, sadece aşağıdaki genel toplam sahasına yansıyacaktır. Fatura/ Kayıt/Satış Fatura Parametreleri bölümünde “KDV Maliyete Eklensin” parametresi işaretlenmiş ise bu sahada oluşan tutar muhasebeye entegre olmayacak, stok fiyatlarına KDV tutarları eklenerek stok hareket kayıtlarına aktarılacaktır.

Genel Toplam

Yukarıda anlatılan işlemler sonucu oluşan son toplamdır. Bu tutar üzerinde değişiklik yapmak yerine Karşı Toplam sahası kullanılmalıdır.

Karşı Toplam

Satış Faturasının Genel Toplamının, istenen farklı bir değer ile değiştirilmesi isteniyorsa kullanılan sahadır. Yardımcı Programlar/Özel Parametre Kayıtları bölümünde, Grup Kodu sahası “FATURA”, Anahtar sahası “SATFATKARSITOPLAM” ve Değer sahası 0 olacak şekilde bir tanımlama yapılmış olması halinde, bu sahaya bilgi girişi yapılabilir. Bu sahaya girilecek tutar Genel Toplam sahasına aktarılacak, daha önceden Genel Toplam sahasındaki tutarla arasındaki fark ise Yuvarlama sahasında takip edilecektir. 

Resim Alanı

Faturaya resim ya da doküman dosyası eklemek için kullanılan bölümdür. Bu bölümün nasıl kullanılacağı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Giriş/Resim, Dosya Ekleme.

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu

Fatura Üst Bilgiler sayfasında sadece Kapalı ve Muhtelif fatura tipleri seçildiğinde aktif olan sorgulamadır. Bu iki tip fatura, peşin fatura olarak kabul edilmekte ve kasa modülünde kayıt oluşturmaktadır. Bu sahada, çoklu kasa kullanılıyor ise, fatura toplamının hangi kasaya aktarılacağı sorgulanmaktadır. Tek kasa kullanımında, 00 kasa kodu program tarafından getirilecektir. Kasa kodu seçmek için sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılması yeterli olacaktır.

Kasa Adı

Kasa kodu seçilmesi halinde, ilgili kasaya ait açıklamanın program tarafından getirileceği sahadır.

Toplam Mal Ağırlığı

Faturada girilen stok kalemleri için Stok Kartı Kayıtlarında birim ağırlık girilmişse, program bu ağırlıkları, faturadaki miktarlarla çarparak toplam mal ağırlığını hesaplayacak ve ekranda görüntüleyecektir.

Vade Gün/Vade Tarihi

Fatura kaydının Cari Hareket Kayıtlarına ve Stok Hareket Kayıtlarına işlenecek vade tarihi için baz alınacak sahalardır. Stok hareketlerine işlenen vade tarihi, stok hareket girişleri ekranından görüntülenmez, raporlardan izlenebilir.

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun Mu” parametresinin işaretlenmediği durumlarda, burada Vade Günü sahası sorgulanacak ve bu gün sayısı üzerinden, fatura tarihinden itibaren vade tarihi program tarafından hesaplanacaktır. Faturanın kesildiği müşterinin Cari Hesap Kayıtlarında vade günü girilmişse, bu değer ekrana getirilecektir. Bu değer üzerinde düzenleme yapabilir, değer girilmemişse burada yeni bir gün sayısı girilebilir. Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun Mu” parametresinin işaretlendiği durumlarda ise, burada Vade Günü yerine Vade Tarihi sorgulanacaktır. Vade tarihinin doğru olarak girilmesi, cari modülündeki yaşlandırma raporlarının sağlıklı alınabilmesi açısından önemlidir. Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Satır Bazında Vade Günü Sorulsun” parametresi işaretlenmiş ise, fatura kaydı sırasında kalem bazında girilen farklı vade günlerinin ortalaması alınarak, bu sahaya getirilecektir.

Basım

Girilen faturanın basımı yapılacak ise işaretlenecek sahadır. Bu saha işaretlendikten sonra Tamam butonuna basıldığında Dizayn modülünden hazırlanan satış faturası dizaynı sorgulanacaktır.

Sıralama Seçeneği

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif olan sahadır. Bu sahanın kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Genel 1.

Tamam

Bilgileri girilen faturanın kaydı için kullanılan butondur. Bu butona basıldığında, faturaya ilişkin kayıtlar ilgili entegre bölümlere aktarılacaktır.

Faturanızın önceden kaydedilmiş olması ve düzenlenip tekrar kaydedilmesi durumunda, entegre bölümlerden stok ve cari bölümlerine işlenen hareketler program tarafından düzenlenecektir. Bu kayıtlar, Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtlarında “2” nolu (Düzeltilmiş Kayıt) ya da “4” nolu (Düzeltilmiş Bulunamadı) tipteizlenebilir. Kayıt tipleriyle ilgili daha detaylı açıklama için bakınız Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtları.

Vadelere Bölme

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “C/H Vadelere Bölünerek Geçsin Parametresinin işaretli olduğu durumlarda, Toplamlar sayfasında Tamam butonuna basıldığında fatura kaydedilmeden önce Vadelere Bölme ekranı gelecek ve fatura tutarının Cari Hareket Kayıtlarına işlenirken vadeler bazında bölünerek işlenmesi için kullanılabilecektir. Fatura Üst Bilgiler ya da Koşul Bilgilerinde Ödeme kodu girilmiş olması halinde, vadeler bazında tutarlar program tarafından buraya getirilecektir. Ödeme Kodu sahası ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Faturası/Koşul Bilgileri.

Satış Faturası Kaydı, Değişikliği, İptali

Fatura kaydında sorgulanan sahalara bilgi girişi yaptıktan sonra, faturanın kaydedilmesi için Toplamlar sayfasındaki Tamam tuşuna basılması gerekmektedir. Bu durumda, Üst Bilgiler sayfasında seçilen tipe göre, gerekli bölümlerde entegre kayıtlar oluşacaktır.

Daha önceden kaydedilmiş bir fatura belgesi üzerinde değişiklik yapmak için, Üst Bilgiler sayfasında, ilgili faturanın numarası girilmeli ve <Tab> tuşuna basılmalıdır. Bu durumda, kayıtlı faturaya ait daha önceden girilmiş bilgiler ekrana gelecektir. Bundan sonra değiştirilmek istenen sahaya gelip düzenleme yapılabilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta, belge üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra, belge ile ilgili entegre bölümlerde de gerekli değişikliklerin program tarafından yapılabilmesi için, Toplamlar sayfasından belgenin tekrar kaydedilmesi gerektiğidir.

Kaydedilmiş bir satış faturasının iptali için fatura Üst Bilgiler sayfasında iken araç çubuklarında bulunan Kayıt Sil butonuna ya da klavyedeki F7 butonuna basılması yeterli olacaktır. Bu durumda program, “Bu ekrana ait tüm bilgileriniz silinecektir. Emin misiniz?” şeklinde bir uyarı ekranı getirecektir. Bu ekranda Evet butonuna basılması halinde, ilgili faturaya ait bilgiler, fatura kayıtlarından ve diğer entegre bölümlerden silinecektir.

Sipariş/İrsaliye Bağlantılı Satış Faturası Kaydı

Sipariş Bağlantılı Satış Faturası İşlemleri

 

Müşteri sipariş takibi yapıldığı durumlarda, girilen müşteri siparişlerinin faturalarını kesmek için, tüm bilgilerin en baştan tekrar girilmesi yerine, daha önceden girilen müşteri siparişlerinden fatura oluşturulmaktadır.

Müşteri siparişlerinin faturalaştırılması iki yöntemle yapılabilir. Bunlardan ilki, Satış Faturası menüsüne girildiğinde gelen Sipariş Bilgileri sayfasında, faturalaştırılacak sipariş kalemlerinin seçilmesi ile gerçekleşir. Diğer yöntem ise, fatura kalem bilgileri girişinde sorgulanan Sipariş Numarası sahasının kullanılmasıdır.

Sipariş Bilgileri Sayfasını Kullanarak Faturalaştırma

Sipariş Bilgileri sayfası kullanılarak, seçilen bir sipariş numarasına göre, belgenin tamamının faturalaştırılması ya da birden fazla belgenin sipariş edilen mallar bazında listelenmesi ve kullanıcının sadece bu listeden seçtiği kalemlerin faturalaştırılması da mümkündür. Bunun için sorgulanan sahalar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir.

 

 

Belge Tipi

Satış faturasının sipariş bağlantılı olması halinde bu sahada Sipariş seçeneği işaretlenmelidir. Bu saha, irsaliye bağlantılı fatura oluşturulmadığı durumlarda pasif olacak ve sipariş seçeneği program tarafından seçili gelecektir. İrsaliye bağlantılı faturanın nasıl oluşturulduğu ile ilgili bilgi için bakınız Fatura/İrsaliye Bağlantılı Fatura İşlemleri.

Belge Numarası

Tek bir siparişin tamamen faturalaştırılması isteniyorsa kullanılan sahadır. Bu sahada, faturalaştırılacak siparişe ait belge numarasının seçilmektedir. Belge numarası rehberinden yararlanarak faturalaştırılacak siparişlere ulaşılabilir.

Siparişlerin teslim edilen/kalan bazında takibinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için faturanın bağlantılı olduğu sipariş numarasının doğru olarak girilmesi gerekmektedir.

Teslim Cari Kodu

Faturanın kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. Farklı Teslimat bölümü, Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Var Mı” parametresinin işaretli olması halinde aktif gelecektir.

Faturalaştır

Faturalaştırılması istenen siparişin, Belge Numarası sahasında belirlenmesi ya da Detaylı Sipariş/İrsaliye Rehberi bölümünden faturalaştırılması istenen stok kalemlerinin seçilmesi ardından faturalaştırma işlemi için kullanılan butondur. Bu butona basıldığında, oluşturulacak faturaya ilişkin numara ve tarih bilgileri sorgulanacağı “Sipariş Teslimatınız Yapılsın Mı?” başlıklı ekran gelecektir. Burada Tamam butonun basıldığında, seçilen siparişte bulunan bilgiler faturaya aktarılacak, istenirse aktarılan bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilecektir.

Detaylı Sipariş İrsaliye/Rehberi

Cari Kodu

Faturanın oluşturulacağı ve müşteri siparişleri bölümünden sipariş bilgilerinin girildiği müşterinin kodudur.

Belge Numarası

Faturanın oluşturulacağı sipariş numarasının girileceği bölümdür. Tek bir siparişe ait faturalaştırma işlemi yapılacaksa bu bölüm kullanılabilir. Cari kodu girilir ve bu saha boş geçilirse ilgili cariye ait tüm siparişler listelenecektir.

Mal Detaylı Mı?

Bu seçenek işaretlenmediğinde, belirlenen cari koda ait, teslimi yapılmamış (kalan) sipariş numaralarının listesi üzerinde istenen siparişler farenin sol tuşu çift tıklanarak işaretlenebilir veböylece faturalama işlemlerinde siparişler birleştirilerek faturalama yapılabilir. Fakat bu şekilde siparişlerin içerikleri, yani mal detayları izlenemez. “Mal detaylı mı?” sorgusu işaretlenerek, müşterinin kalan siparişlerinin mal bazında detaylı listelemeleri alınabilir. Bu tür listelemelerde sipariş birleştirme yapılamaz.

Stok Kısıtı Verilebilsin

Ekranın altında listelenecek sipariş kalemleri için kısıt verilmesi amacıyla kullanılacak seçenektir. Bu seçeneğin aktif olması için “Mal Detaylı Mı” sorgusunun işaretlenmesi gerekmektedir.

Stok Kısıtı Verilebilsin seçeneği işaretlendikten sonra Belgeleri Getir butonuna basıldığında, listelenecek sipariş kalemlerinin belirlenmesi için Stok Kısıt Ekranı gelecektir.

 

 

Bu ekranda bulunan Saha Adı sütunundaki hücreye tıklandığında, stok ilişkili sahalar listelenecektir. Bu listeden kısıt verilecek saha seçildikten sonra Operatör ve Değer sahaları kullanılarak istenen kısıt verilebilir.

Sıralama

Listelenecek siparişlerin sırası, bu bölümde yapılan seçime göre belirlenecektir. Sipariş numarası, teslim tarihi, koşul kodu, sipariş tarihi ya da stok koduna göre, artan şekilde sıralama yapılabilir.

Belgeleri Getir

Cari kodu ve mal detayı sorgulamanıza göre siparişlerin listelenebilmesini sağlayan butondur.

Satır Bazında Sipariş Seçimi İle Faturalaştırma

 

Satış Fatura parametrelerinde “İrsaliye/ Faturalarda Sipariş No. Mal Bazında Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde, Kalem Bilgilerinde Sipariş No sahası sorgulanacak ve sahada bulunan rehber ile, Stok Kodu sahasına girilen stoklar için girilmiş siparişlere ulaşılabilecektir. Fatura, sipariş bağlantılı kesilmeyecek ise, bu numara ekranını boş bırakılarak <Tab>  tuşu ile geçilebilir.

Sipariş no’ sunun olmadığı ya da yanlış girildiği durumlarda, program “Sipariş Bulunamadı” şeklinde bir uyarı verecektir. Sipariş bulunduğu zaman, o siparişle ilgili teslimi bekleyen mallar, kalan miktarları ve sipariş tutarlarıyla birlikte otomatikman fatura ekranına getirilecektir.

İrsaliye Bağlantılı Fatura İşlemleri

Bir irsaliyenin faturalaştırılması üç yöntemle mümkündür. Bunlardan ilki, ilgili irsaliyenin içerisinde iken Toplamlar Sayfasında bulunan “Faturalaştır” butonunu kullanmaktır. Bu yöntem ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış İrsaliyesi. İkinci yöntem ise toplu faturalama yöntemidir. Toplu faturalama yöntemi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama. Sonuncu yöntem ise, Satış Faturası bölümünden ilgili irsaliyenin faturalaştırılması şeklindedir.

Bu bölümde, 3. yöntem olan, fatura menüsünden irsaliye bağlantılı fatura işleminin nasıl yapılacağı anlatılacaktır. Fatura menüsünden yapılan işlemde, aynı cariye ait birden fazla irsaliyenin parçalı olarak birleştirilerek tek bir fatura oluşturulması mümkündür. Bu uygulamanın yapılabilmesi için fatura parametrelerinde “Faturalaştırılan İrsaliyeler Saklansın mı” ve “İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalaştırılması” parametreleri işaretlenmelidir. Uygulamaya dönem ortasında geçmek isteyen firmaların, bu sisteme geçmeden önce tüm irsaliyelerini faturalaştırmaları gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen parametrelerde gerekli düzenlemeler yapıldığında, Satış Faturasına girildiğinde Üst Bilgiler sayfasından önce Sipariş/İrsaliye Bilgileri sayfasında faturalaştırmak istenen irsaliye ya da irsaliye kalemleri seçilmelidir. Bu sayfada bulunan sahaların kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Fatura/Sipariş Bağlantılı Fatura Kaydı.

İrsaliyelerin parçalı olarak faturalaştırılması için kullanılabilecek diğer bir yöntem de Sipariş/İrsaliye Bilgileri sayfasını kullanmadan, faturanın kalem bilgileri üzerinde irsaliye seçimi yapmaktır. Satır bazında irsaliye numarasını girebilmek için  “Faturalaştırılan İrsaliyeler Saklansın mı” ve “İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalaştırılması” parametreleri işaretlenmelidir. Bu durumda fatura kalem bilgilerinde her stok için satır bazında irsaliye numarası sorulacaktır. İrsaliye rehberinde, faturada girilen cariye ait, ilgili stok için önceden girilen, faturalanmamış irsaliyelerin listesini gelecek ve arasından seçebileceksiniz. Bir stoğun, seçilen irsaliyede birden fazla tekrar edilmesi durumunda hangi satırdaki kaydın seçildiğini belirleyen “İrs. Kont.” sahasıdır. Satır bazında irsaliye numarası seçilerek yapılan faturalaştırma işlemlerinde, irsaliyelerin miktarlarına müdahale edilebilir.

Faturalaştırılan miktar, irsaliye miktarından düşülecek ve irsaliyenin tamamı faturalaştırılana kadar faturalaşmayan kalemler üzerinde düzeltme yapılabilecektir.  Tamamı faturalaştırılmayan irsaliyeler için, bakiye miktar daha sonra faturalaştırılabilir. İrsaliyenin tamamı faturalaştırıldığı zaman, satış/alış irsaliyeleri bölümünden irsaliye kaydı çağrıldığında “faturalanmış irsaliye” uyarısı gelecektir ve bir daha faturalaştırılmasına izin verilemeyecektir. İrsaliye no’ sunun olmadığı ya da yanlış girildiği durumlarda, program “Bu müşteriye ait irsaliye bulunamadı” şeklinde bir uyarı verecektir. Faturanız, irsaliye bağlantılı değilse, irsaliye numarası ekranını boş bırakarak, <Tab>  tuşu ile geçebilirsiniz.

Satış Faturasında Kullanılan Özel Tuşlar

Üst Bilgilerde Kullanılan Özel Tuşlar

Numara Değişikliği (Ctrl+N)

Daha önce kaydedilmiş bir satış faturasının, numarasının değiştirilmesini sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının ön sayfasında iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Numara Değişikliği seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+N tuşlarını kullanarak fatura numarası değişikliği yapabilirsiniz. Bu tuş kullanıldığında, size sorulan yeni fatura numarasını girerek, ekranınıza çağırmış olduğunuz faturanın numarasını değiştirebilirsiniz.

Kod Değişikliği (Ctrl+K)

Daha önce kaydedilmiş bir satış faturasının, cari kodunun değiştirilmesini sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının ön sayfasında iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Kod Değişikliği seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+K tuşlarını kullanarak fatura numarası değişikliği yapabilirsiniz. Bu tuş kullanıldığında, size sorulan yeni cari kodu girerek, ekranınıza çağırmış olduğunuz faturanın cari kodunu değiştirebilirsiniz.

Kopyalama (Ctrl+Y)

Daha önce kaydedilmiş bir satış faturasının aynısının başka bir faturaya kopyalanmasını sağlayan tuştur. Herhangi bir satış faturasının ön sayfasında iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Kopyalama seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+Y tuşlarını kullanarak fatura kopyalama işlemini yapabilirsiniz. Bu tuş kullanıldığında, size sorulan yeni numarayı girerek, ekranınıza çağırmış olduğunuz faturanın başka bir numara ile kopyalanmasını sağlayabilirsiniz. İşlem bittiğinde “Yeni Bilgileriniz Toplam Sayfasından Onaylanmalı” şeklinde bir uyarı alınacaktır. Bu nedenle yeni numarasıyla ekranınızda bulunan faturanın Toplam Sayfasından onaylanması gerekecektir.

Yenile (Ctrl+L)

Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, programın yeni fatura giriş konumuna geçmesi için kullanılacak düğmedir.

Basım Yap

Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili fatura için Dizayn modülünde hazırlanan bir dizayna göre basım yapılması amacıyla kullanılan seçenektir. Fatura Üst Bilgiler sayfasında iken ekranın sol tarafında farenin sağ butonuna bir kez tıkladığınızda gelen menüden Basım Yap seçildiğinde, Dizayn Sorgulama ekranı gelecek ve seçilen dizayna göre fatura basımı yapılabilecektir.

Bağlantı Detay Listesi

 

Daha önceden kaydedilmiş bir faturanın içinde iken, ilgili faturanın hangi sipariş ve/veya irsaliyelerden meydana geldiğini gösteren seçenektir. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerinde iki kez tıklandığında, ilgili belge izleme amaçlı olarak açılacaktır.

Kalem Bilgilerinde Kullanılan Tuşlar (Grid)

 

Kalem bilgileri ekranında grid ekranını bir kez tıkladıktan sonra farenizin sağ tuşunda aşağıdaki seçenekler çıkacaktır.

Kalem Kopyala (Ctrl+C)

Faturanın, kalem bilgileri bölümünde çift tıklayarak üst bilgilere çağrılan bir stok kaleminin bir alt satıra, aynı bilgilerle kopyalanmasında kullanılacak tuştur. Herhangi bir satış faturasının kalem bilgilerinde iken, farenin sağ butonunu tıkladığınızda Kalem Kopyala seçeneğini tıklayarak veya Ctrl+C tuşlarını kullanarak kalem kopyalama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Stok Kartı İzleme

Fatura Kalemleri ekranında, satır bazında stok kodu yazıldıktan sonra farenin sağ butonunu bir kez tıklatıldığında çıkan Stok Kartı İzleme bölümü, yine farenin bu kez sol butonunu bir kez tıklatılarak, stok koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izleyebilirsiniz. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Cari Kartı İzleme

Fatura ekranında, müşteri veya satıcı cari hesap kodu yazıldıktan sonra, kayıt ekranının herhangi bir yerinde farenin sağ butonunu bir kez tıklatıldığında çıkan Cari Kartı İzleme bölümü, yine farenin bu kez sol butonunu bir kez tıklatılarak, cari koduyla ilgili girilmiş sabit bilgileri izleyebilirsiniz. Bu ekranda hiçbir kayıt veya düzeltme işlemi yapılamaz. Sadece izleme amaçlıdır.

Seri Bilgisi İzleme

Seri uygulaması yapan firmalarda, üzerinde bulunulan stok kalemi için o satırda kaydedilmiş seri numarasının izlenebileceği tuştur.

Yevmiye Detay

İçinde bulunduğunuz fatura daha önceden kaydedilmiş ve muhasebeye aktarılmış ise ilgili yevmiye fişinin izlenmesini sağlayan tuştur.

Stok Hareket İzleme

Seçilen stoğa ait daha önceden girilmiş stok hareketlerinin izlendiği seçenektir.

Müşteri/Stok Planlama Kayıtları

Seçilen stoğa ait Stok/Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları bölümünde yapılan tanımlamaların izlenebileceği seçenektir.

Barkod Basımı
Tek Etiket Basımı

Seçilen stok kalemi için barkod basımı yapmak amacıyla kullanılan tuştur. Bu tuş seçildiğinde Stok/Barkod İşlemleri bölümünden hazırlanan barkod dizaynı sorgulanacaktır.

Toplu Basım

Faturada bulunan tüm stok kalemleri için barkod basımı yapmak amacıyla kullanılan tuştur. Bu tuş seçildiğinde Stok/Barkod İşlemleri bölümünden hazırlanan barkod dizaynı sorgulanacaktır.

Bağlantı Detay Listesi

Seçilen stok kaleminin hangi sipariş ve/veya irsaliyelerden meydana geldiğini gösteren seçenektir. Burada listelenen sipariş/İrsaliye/fatura numaralarından herhangi biri üzerinde iki kez tıklandığında, ilgili belge izleme amaçlı olarak açılacaktır.

Gönder

Ekranınızda bulunan grid bilgisinin Excel, Word, Calculator veya Writer programlarına aktarılmasını sağlayan tuştur. Ekranınızda bulunan grid ekranında farenizin sağ tuşuna bastığınızda, “GÖNDER” seçeneği karşınıza gelecektir. Bu seçenek altında listelenen uygulamalarından istediğinizi, fareniz ile bir kez tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Uygulama başladığında, aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi “Bilgiler karşı uygulamaya gönderiliyor “ mesajı ile karşılaşılacak ve işlem bittiğinde ilgili uygulamaya geçilecektir.

Kalem Bilgilerinde Kullanılan Tuşlar (Üst Bilgi)

Fatura kalem bilgileri ekranında, farenizi üst bölüme tıkladığınızda, sağ tuşta aktif olan özellikler aşağıda açıklanmıştır.

 

Stok Kartı İzleme

Seçilen stoğa ait Stok Kartı Kayıtları bölümünde yapılan tanımlamaların izlenmesi amacıyla kullanılan tuştur.

Cari Kartı İzleme

Faturanın kesildiği cari hesap için Cari Hesap Kayıtları bölümünde yapılan tanımlamaların izlenmesi amacıyla kullanılan tuştur.

Seri Bakiye İzleme

Seçilen stok için gerçekleşen seri giriş, çıkışları ile bunlara ait bakiyenin izlenebilmesi amacıyla kullanılan seçenektir.

Müşteri Satıcı Stok Rehberi

Stok Modülü/ Müşteri Satıcı Stok Kayıtları bölümü kullanılarak kaydedilmiş bilgilerin listesinin izlenebileceği tuştur.

Cari Bazında Stok Hareket

Üzerinde bulunduğunuz stokla ilgili, faturayı kesmiş olduğunuz carinin hareket kayıtlarını listelemenizi sağlayan tuştur. Carinin hareketleri ne kadar olursa olsun, listede sadece ilgili stokla ilgili hareketler görünecektir.

Stok Rehberi ( )

Kalem bilgilerinde, ismi, stok kodu sahasına yazdığınız bilgi ile başlayan stok kodlarının rehberini getiren tuştur. Örneğin; Stok kodu sahasına MAMUL yazdığınızda, ismi MAMUL ile başlayan stokların rehberi karşınıza gelecektir.

Üst Kalem Stok Rehberi

 Kalem bilgilerinde, ismi bir önceki satırda kaydedilmiş stoğun adıyla başlayan stok kodlarının rehberini getiren tuştur. Örneğin; Kalem bilgilerinin ilk satırında adı YM ile ikinci satırında ise MM ile başlayan satırlar olsun. İkinci satırdaki kalemi grid ekranından çağırıp, bu tuşu kullandığınızda, adı YM ile başlayan bütün stokların rehberi gelecektir.

Üretici Kodu Rehberi

Üzerinde bulunduğunuz stoğun var ise girilen üretici kodlarının rehberini getiren tuştur.

Stok Hareket İzleme

Seçilen stoğa ait hareketlerin izlenebilmesi için kullanılan seçenektir.

Fiyat Listesi

Özel fiyat sistemi kullanılıyor ise ve fiyat listeleri oluşturulmuş ise, üzerinde bulunduğunuz stok kaleminin, fiyat grubu bazında güncel fiyat listesinin listelenmesini sağlayan tuştur.

Sipariş Karşılanma Durumu

 

 

Bu kısa yol, sadece müşteri siparişleri menüsünde kullanılacaktır. Sipariş girişi sırasında, ilgili ürüne ait verilen sipariş bilgileri, sevk, yükleme ve teslimat bilgileri ile kalan bakiyeler izlenebilecektir. İki bölümden oluşan ekranın üst kısmında, ürüne ait sipariş, sevk, teslimat ve bakiye ile ilgili toplam rakamlar izlenebilecek, alt bölümde ise bu bilgilere ait detay kayıtlar yer alacaktır.

Reçete Getirme

Üretim modülünü kullanan firmaların kullanabileceği yardım tuşudur. Satış Parametre Girişinde “Üretim Reçeteleri Getirilsin Mi” parametresi işaretlendikten sonra aktif hale geçer. Kalem bilgilerinde üretim modülünde reçetesi tanımlanmış olan bir stok kodu yazılarak Alt-U tuşuna basıldığında reçetedeki bileşenler fatura kalemlerine dökülecektir.

Teslim Cariyi Kalemlere Yansıt

Satış Fatura Parametrelerinde bulunan “Sipariş/İrsaliye/Faturada farklı teslim yeri var mı” parametresi ile “Satır bazında farklı teslim yeri sorulsun” parametrelerinin işaretli olması halinde, fatura kalemlerinde bulunan Teslim Cari Kod sahasına, Üst Bilgiler/Farklı Teslimat bölümünde girilen cari kodu yansıtmak için kullanılmaktadır.

Toplamlarda Kullanılan Tuşlar

Döviz Değerleri sıfırlama

Faturanın dövizli kesilmesi halinde, Genel Toplam sahasının sağ tarafında gösterilen döviz tutarının sıfırlanması için kullanılan seçenektir.

Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Güncelle

Ek Maliyet-1 sahasının nakliye maliyetlerinin girilmesi için ayrılmış olması halinde ve bu saha için Satış Fatura Parametrelerinde “NAKLIYE” açıklaması girilerek “Ek Maliyet-1=Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplansın Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde fatura Toplamlar sayfasında gelen kısa yoldur. Bu kısa yol seçildiğinde yapılacak işlem ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Fatura/Satış Fatura Parametreleri/Ek Maliyet.